Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

Det nationella kvalitetsregistret för peniscancer startade år 2000 med syfte att utgöra en bas för kvalitetssäkringsarbete, nationella årsrapporter och forskning. I slutet av diagnosår 2017 fanns 2 559 patienter i registret, vilket ger en täckningsgrad på > 95 % jämfört med cancerregistret. Uppgifterna till registret rapporteras från landets alla urolog-, kirurg- och hudkliniker som handlägger dessa patienter.

Sedan 2009 registreras alla patienter på den webbaserade dataplattformen INCA. När INCA-registreringen infördes delades registreringsblanketten upp på anmälan, primärbehandling och uppföljning med registrering av eventuella recidiv. Sedan slutet av 2015 registreras även onkologisk behandling vid primärdiagnos, generaliserad sjukdom och recidiv. Sedan 2016 registreras även distal uretracancer med skivepitelmorfologi i kvalitetsregistret för peniscancer. Regionalt cancercentrum i varje region kontrollerar fullständigheten i inrapporteringen och begär in komplettering vid behov. Data samlas därefter i en nationell databas som handhas av Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Rapporter från kvalitetsregistret finns på Cancercentrums webbplats.