Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

17.1

Svenska peniscancerregistret

Det nationella kvalitetsregistret för peniscancer startade år 2000 med syfte att utgöra en bas för kvalitetssäkringsarbete, nationella årsrapporter och forskning. Till och med diagnosår 2021 fanns 3 398 patienter i registret, vilket ger en täckningsgrad på > 95 % jämfört med cancerregistret. Uppgifterna till registret rapporteras från landets alla urolog-, kirurg-, onkolog- och hudkliniker som handlägger dessa patienter.

Sedan 2009 registreras alla patienter på den webbaserade dataplattformen INCA. INCA-registreringen är uppdelad i registerblanketter rörande anmälan, utredning, behandling och uppföljning. Sedan 2016 registreras distal uretracancer med skivepitelmorfologi i kvalitetsregistret för peniscancer. Regionalt cancercentrum i varje region kontrollerar fullständigheten i inrapporteringen och begär in komplettering vid behov. Data samlas därefter i en nationell databas som handhas av Regionalt cancercentrum Mellansverige. Rapporter från kvalitetsregistret finns tillgängliga på cancercentrum.se.

17.2

Cancerregistret

Cancerregistret har funnits sedan 1958 och är ett av landets äldsta hälsodata­register. Registret ger underlag för såväl planering och utvärdering av sjukvård och förebyggande insatser som epidemiologisk och tumörbiologisk forskning.

Cancerregistret är inrättat enligt lag och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret (HSLF-FS 2016:7) beskrivs hur samtliga vårdgivare (vilket innefattar regioner, kommuner och privata vårdgivare) är skyldiga att rapportera till cancerregistret. I föreskriften beskrivs också detaljerat vilka tumörtillstånd som ska rapporteras. Trots registrets namn omfattas inte bara elakartade tumörsjukdomar utan även vissa tillstånd som är godartade, premaligna, eller har oklar malignitetspotential ingår i registret.

För ytterligare information se Cancerregistret vid Socialstyrelsen på cancercentrum.se.