Till sidinnehåll

Sammanfattning

Peniscancer är en av urologins ovanligaste tumörsjukdomar. Detta medför att den enskilda läkaren och kliniken i regel har en mycket begränsad erfarenhet av diagnostik, behandling och uppföljning av tillståndet. Vidare blir evidensgraden förhållandevis låg till följd av små studier. Förutom att ge rekommendationer är syftet med detta nationella vårdprogram att definiera mål och kvalitetsindikatorer. Rekommendationerna i vårdprogrammet överensstämmer i stor utsträckning med de europeiska riktlinjerna (Hakenberg et al., 2015).

Vid diagnostik av peniscancer har den kliniska undersökningen en framträdande roll. Olika radiologiska modaliteter kan ge tilläggsinformation i selekterade fall. Vid tveksamhet bör biopsi genomföras.

En stor andel patienter med peniscancer kan i dag behandlas med organbevarande kirurgi, exempelvis lokal excision, ”glans resurfacing” och ablativ laserkirurgi. I lokalt avancerade fall utförs partiell eller total amputation. Organbevarande kirurgi medför högre risk för återfall än amputation men påverkar den sjukdomsspecifika överlevnaden i begränsad omfattning och har samtidigt fördelar vad gäller livskvalitet och sexualitet.

Dynamisk sentinel node biopsi har fått en viktig roll för stadieindelning av lymfkörtlar. Syftet är att identifiera patienter med regional spridning, innebärande en sämre prognos, som därför har nytta av mer extensiv lymfkörtelkirurgi och i vissa fall onkologisk tilläggsbehandling. Ingreppet har hög sensitivitet, ger få biverkningar och förbättrar prognosen.

Avseende uppföljning rekommenderas mer intensiva kontroller under de två första åren, då majoriteten av återfallen sker. Vidare bestäms återbesökens frekvens av vilken typ av lokal och regional behandling som patienten har genomgått.

Ett stort antal behandlingsalternativ finns vid peniscancer och diagnosen medför ofta en direkt påverkan på patientens livskvalitet och sexualitet. Ett multidisciplinärt omhändertagande är därför centralt. PET/DT används i större omfattning än tidigare vid utredning och behandlingsutvärdering, och onkologisk behandling tillgrips oftare än tidigare vid behandling av lymfkörtelmetastaserad peniscancer.

Ett mål med vårdprogrammet är att öka följsamheten till befintliga riktlinjer. Detta följs genom kontinuerlig bevakning av kvalitetsregisterdata.

I syfte att säkra diagnostik, utredning och behandling samt skapa förutsättning för förbättringsarbete och forskning hålls sedan september 2013 en regelbunden nationell multidisciplinär konferens, och den kurativt syftande kirurgiska behandlingen av sjukdomen är sedan den 1 januari 2015 centrerad till två enheter, Universitetssjukhuset Örebro och Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Dermatologisk och onkologisk behandling ges på fler ställen.

De främsta revisionerna i denna upplaga rör:

  • reviderat TNM
  • regionaliserad utredning och uppföljning
  • centraliserad kurativ kirurgi
  • multidisciplinär konferens och omhändertagande
  • dermatologiska behandlingsalternativ
  • onkologisk behandling.