Till sidinnehåll

Inledning

1.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet gäller för peniscancer av skivepitelursprung:
ICD-0/3 C60.0 - 60.9 samt urinrör (uretra) ICD-0/3 C68.0 med morfologisk typ skivepitelcancer.

1.2

Förändringar jämfört med tidigare version

2019-07-03, Version 2.1

Reparerade länkar i kapitel 11, 14 och bilaga 1.

2019-05-07, Version 2.0

Detta är den tredje versionen av vårdprogrammet och det som är nytt i denna version är framför allt följande:

1.3

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan, som utsett Peter Kirrander till vårdprogramgruppens ordförande.

I en första remissrunda lämnade nedanstående organisationer synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Styrgruppens medlemmar för peniscancer
 • Nationella kontaktpersoner på respektive RCC
 • Svensk urologisk förening
 • Svensk förening för urologisk onkologi
 • Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi
 • Svensk förening för patologi
 • Svensk onkologisk förening
 • Svensk kirurgisk förening
 • Svenska läkarsällskapet
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Dermatologi och venereologi sjuksköterskor i Sverige
 • RCC:s nationella nätverk för cancerrehabilitering
 • RCC:s nationella nätverk för kontaktsjuksköterskor
 • Svensk förening för sexologi
 • Svenska ödemförbundet
 • Patientrepresentanter i den nationella styrgruppen för peniscancer
 • Nätverket mot cancer
 • Nära cancer
 • Ung cancer
 • Cancerfonden

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering, som följd av den första remissrundan, skickades vårdprogrammet på ytterligare en remissrunda. Denna gick till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC i samverkan.

1.4

Vårdprogramgruppens sammansättning

De regionala representanterna i vårdprogramgruppen är kliniskt erfarna specialister inom urologi och onkologi som är utsedda av respektive sjukvårdsregion. Utöver detta har även sjuksköterskor, dermatologer, patologer, radiologer, plastikkirurger, kuratorer och en sexolog från de båda nationella vårdenheterna för peniscancer deltagit. Även en epidemiolog och representanter för regionala cancercentrum har medverkat.

1.4.1 Vårdprogramgruppen

Under 2018 arbetade följande grupp med revisionen av vårdprogrammet:

 • Peter Kirrander, ordförande, överläkare, Urologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
 • Gun-Britt Adamsson, vårdprocesskoordinator, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
 • Anna Trent, sjuksköterska, Urologmottagningen, Skånes universitetssjukhus Malmö
 • Annelie Gelin, sjuksköterska, Urologmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro
 • Annika Johnsson, överläkare, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • Diane Grélaud, specialistläkare, Klinisk patologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • Elisabeth Skeppner, socionom, kurator, Urologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
 • Elisabeth Öfverholm, överläkare, Onkologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Emma Ulvskog, specialistläkare, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
 • Gediminas Baseckas, biträdande överläkare, Urologkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • Janusz Frey, specialistläkare, Urologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
 • Jesper Rosvall, överläkare, urologkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
 • Johanna Nilsson, sjuksköterska, Urologmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro
 • Kimia Kohestani, specialistläkare, Urologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Linda Drevin, statistiker, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
 • Luiza Dorofte, specialistläkare, patologen, Universitetssjukhuset Örebro 
 • Malin Englund-Tjerring, specialistläkare, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro 
 • My Falk, överläkare, Hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
 • Olof Ståhl, överläkare, VO onkologi och strålningsfysik, Onkologkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Sinja Kristiansen, leg. läkare, Hudmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • Stefan Brodin, patientrepresentant, Region Stockholm Gotland
 • Åsa Warnolf, specialistläkare, Urologkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

1.4.2 Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

 • Annette Wigertz
 • Arne Wikström
 • Arnela Ibrakovic
 • Bengt Friedrich
 • Firas Aljabery
 • Håkan Brorson
 • Håkan Geijer
 • Jessica Barrefjord
 • John Paoli, docent
 • Lillemor Nygren
 • Maria Albertsson
 • Martin Hyleborg
 • Petra Tunbäck
 • Sabine Garpered
 • Sussi Tegenborg
 • Sven-Olof Bragvad
 • Tina Lejding
 • Ulf Håkansson
 • Roy Ehrnström

1.4.3 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Medlemmarna i vårdprogramgruppen har lämnat in jävsdeklarationer. Dessa har granskats och godkänts av RCC. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

1.5

Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet.

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:

 • Starkt vetenskapligt underlag (++++) 
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) 
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Begränsat vetenskapligt underlag (++)
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
  När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studie har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Läs mer om systemet här.