Till sidinnehåll

Inledning

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

Detta är version 3.0 av vårdprogrammet. Det som är nytt är framför allt följande:

 • Nytt kapitel om ärftlighet (kapitel 7 Ärftlighet).
 • Utvidgad indikation för utredning med 18F-FDG PET-DT.
 • Utvidgad indikation för radiologisk uppföljning efter behandling av regionalt avancerad sjukdom.
 • Stärkt indikation för ultraljud av ljumskarna som del av uppföljning.
 • Förtydligande av remissvägar och ansvarsförhållanden vid nationell MDK.
 • Justering av nomenklatur och uppföljningsrekommendationer av PeIN.
 • Vårdprogramgruppens sammanställning av evidensläget och slutsatser gällande palliativ läkemedelsbehandling.
 • Revision av kvalitetsindikatorer och målnivåer.
2.3

Standardiserat vårdförlopp

För peniscancer finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, gällande från och med år 2016.

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också läsas i sin helhet i Kunskapsbanken.

2.4

Lagstöd

Vårdens skyldigheter regleras bl.a. i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Primärvården har, sedan juni 2021, ett särskilt ansvar att tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar (13 kap). Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap. 1–2 § patientlagen). Patienten har också rätt att få information om metoder för att förebygga sjukdom och skada (3 kap. 1 §). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda fast vårdkontakt samt information om möjlighet till ny medicinsk bedömning, även inom annan region. Vårdgivaren ska även informera patienten om regionens elektroniska system för listning av patienter hos utförare. Vårdgivaren ska också informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad öppenvård. Enligt det s.k. patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, t.ex. hur och när ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan.

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt samt åtgärder inom vissa tider. De standardiserade vårdförlopp som RCC har tagit fram och som regionerna har beslutat att följa anger kortare väntetider som dock inte är en del av vårdgarantin.

I hälso- och sjukvårdslagen anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att beakta barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd (5 kap. 7 §).

2.6

Förkortningsordlista

Förkortning

Förklaring

5-FU

5-fluorouracil

18F-FDG PET-DT

18F fluorodeoxyglukos positronemissionstomografi med datortomografi

DSNB

dynamisk sentinel node-biopsi

DT

datortomografi

EAU

European Association of Urology

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status

EGFR

epidermal growth factor receptor

FDG

fluorodeoxyglukos

FNAC

finnålsaspirationscytologi

GFR

glomerulär filtrationshastighet

ICG

indocyaningrönt

ILND

inguinal lymfkörtelutrymning (på engelska inguinal lymph node dissection)

IMRT

intensity modulated radiation therapy

INCA

Informationsnätverk för cancervården, en plattform för kvalitetsregister

KFÖ

kombinerad fysikalisk ödembehandling

LS

lichen sclerosus

MDK

multidisciplinär konferens

NCCN

National Comprehensive Cancer Network

PAD

patologisk-anatomisk diagnos

PCR

polymerase chain reaction

PDT

fotodynamisk terapi

PeIN

penil intraepitelial neoplasi

PIC

paklitaxel, ifosfamid och cisplatin

PLND

pelvin lymfkörtelutrymning (på engelska pelvic lymph node dissection)

PREM

patientrapporterad upplevelse av och tillfredsställelse med vården (på engelska patient reported experience measures)

PROM

patientrapporterad livskvalitet och funktionsstatus (på engelska patient reported outcome measures)

SIB

simultant integrerad boost

TNM

tumör, node (lymfkörtel, knuta), metastas

UNS

utan närmare specifikation

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet gäller för peniscancer av skivepitelursprung
ICD-0/3 C60.0–60.9 samt urinrör (uretra) ICD-0/3 C68.0 med morfologisk typ skivepitelcancer.

Vårdprogrammet är utarbetat av den nationella arbetsgruppen och version 3.0 är fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2023-06-13. Beslut om implementering tas i respektive region i enlighet med överenskomna rutiner. Stödjande Regionalt cancercentrum är Regionalt cancercentrum Mellansverige.

Tidigare versioner:

Datum

Beskrivning av förändring

2013-05-07

Version 1.0

2016-04-05

Uppdatering fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2018-10-19

Version 1.1

2019-05-07

Version 2.0 fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2019-07-03

Version 2.1

Tidigare vårdprogram publiceras inte men kan begäras ut från Regionala cancercentrum, info@cancercentrum.se.

2.5

Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Det vetenskapliga underlaget inom ramen för detta vårdprogram är generellt svagt (ofta + till ++ enligt nedan). Vårdprogramsgruppen har valt att enbart ange GRADE för utvalda rekommendationer som är nytillkomna och/eller kan uppfattas kontroversiella.

GRADE evidensgraderar tillförlitligheten till en effekt (eller annat vetenskapligt påstående) för ett specifikt utfall enligt fyra nivåer:

 • Det sammanvägda resultatet har hög tillförlitlighet (++++)
 • Det sammanvägda resultatet har måttlig tillförlitlighet (+++)
 • Det sammanvägda resultatet har låg tillförlitlighet (++)
 • Det sammanvägda resultatet har mycket låg tillförlitlighet (+) (det går inte att bedöma om resultatet stämmer)

Läs mer om systemet i SBU:s metodbok.