Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendationer

Patienten ska rekommenderas att avstå från rökning och vara uppmärksam på sina alkoholvanor.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommendationer om olika typer av rådgivning.

10.1

Rökning

Rökning är en väldokumenterad riskfaktor för peniscancer. Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp. Patienterna kan också ringa den nationella sluta-röka-linjen på 020‑84 00 00. Förutom de generella risker som alla rökare utsätts för, visar forskning att rökning i samband med strålbehandling ökar risken för akuta (Iwakawa et al., 2006; Sharp et al., 2013; Wells et al., 2004) och sena bieffekter i huden (Prochazka et al., 2002) samt risken för att senare i livet utveckla lungcancer och hjärtinfarkt (Jagsi et al., 2007; Kaufman et al., 2008; Macdonald et al., 2004).

10.2

Naturläkemedel

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att naturläkemedel kan påverka effekterna av cancerläkemedel (Peterson, 2005).

10.3

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar ("FYSS - fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling," 2008).

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen på 020-84 44 48.

10.4

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har visat sig ge positiva effekter på muskelstyrka, kondition, livskvalitet och trötthet för patienter med flera olika cancerdiagnoser och är en viktig del av cancerrehabiliteringen ("FYSS - fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling," 2008; Oldervoll et al., 2006; Schmitz et al., 2010; Speck et al., 2010). Även patienter med obotlig cancer kan få förbättrad livskvalitet och fungera bättre i sina dagliga liv med hjälp av fysisk aktivitet. Till detta kommer de hälsovinster som finns för friska individer.

Personer som har eller har haft cancer bör om möjligt följa de rekommendationer som gäller för friska individer när det gäller fysisk aktivitet. Om det inte är möjligt bör dessa personer vara så aktiva som sjukdomen tillåter, och framför allt bör de undvika inaktivitet och långvarigt stillasittande.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, kan vara ett sätt att stimulera till fysisk aktivitet i samband med cancersjukdom. FaR innebär individuellt anpassade råd kring lämpliga fysiska aktiviteter, en skriftlig ordination och uppföljning. All legitimeradpersonal kan efter en kortare utbildning skriva ut FaR.

Samtliga yrkesgrupper i cancervården kan uppmuntra till ökad fysisk aktivitet. Fysioterapeuter kan hjälpa till med bedömning, behandling och rekommendationer som rör fysisk aktivitet.