Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendationer

Mer information finns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Dessa innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommendationer om olika typer av rådgivning. Ytterligare stöd finns i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

12.1

Rökning

Rökning är en väldokumenterad riskfaktor för att utveckla peniscancer och ökar riskerna för behandlingskomplikationer. Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp. Patienterna kan också ringa den nationella sluta röka-linjen på 020‑84 00 00. Förutom de generella risker som alla rökare utsätts för, visar forskning att rökning i samband med operation ökar risken för sårinfektion 192 samt risken för att senare i livet utveckla lungcancer och hjärtinfarkt 193.

12.2

Naturläkemedel

Patienten bör informeras om att naturläkemedel kan påverka effekterna av läkemedel, inklusive cancerläkemedel 194.

12.3

Alkohol

Patienten bör rekommenderas att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar 195.

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen på 020‑84 44 48.

12.4

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har visat sig ge positiva effekter på muskelstyrka, kondition, livskvalitet och trötthet för patienter med flera olika cancerdiagnoser och är en viktig del av cancerrehabiliteringen 196. Även patienter med obotlig cancer kan få förbättrad livskvalitet och fungera bättre i sina dagliga liv med hjälp av fysisk aktivitet. Till detta kommer de hälsovinster som finns för friska individer.

Personer som har eller har haft cancer bör om möjligt följa de rekommendationer som gäller för friska individer när det gäller fysisk aktivitet. Om det inte är möjligt bör dessa personer vara så aktiva som sjukdomen tillåter och undvika inaktivitet och långvarigt stillasittande.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, kan vara ett sätt att stimulera till fysisk aktivitet i samband med cancersjukdom. FaR innebär individuellt anpassade råd kring lämpliga fysiska aktiviteter, en skriftlig ordination och uppföljning. All legitimerad personal kan efter en kortare utbildning skriva ut FaR 196.

Samtliga yrkesgrupper i cancervården kan uppmuntra till ökad fysisk aktivitet. Fysioterapeuter kan hjälpa till med bedömning, behandling och rekommendationer som rör fysisk aktivitet.

12.5

Nutrition

Patienten bör informeras om fördelarna med hälsosamma matvanor. Hälsosamma matvanor ökar patientens möjligheter att klara av eventuella biverkningar av cancerbehandlingen. Det förbättar även sårläkning och främjar snabbare återhämtning. Vid behov kan dietist konsulteras, som kan ge individanpassade kostråd för att säkerställa energi- och näringsintag. Mer information kring detta finns på livsmedelsverket.se.