Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

De regionala representanterna i vårdprogramgruppen är kliniskt erfarna specialister inom urologi och onkologi som är utsedda av respektive sjukvårdsregion. Utöver detta har även sjuksköterskor, dermatologer, patologer, radiologer, plastikkirurg och kuratorer från de båda nationella enheterna för peniscancer deltagit. Även representanter för regionala cancercentrum har medverkat.

21.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Följande grupp har arbetat med revisionen av vårdprogrammet:

Peter Kirrander, ordförande, överläkare, VO Urologi, Universitetssjukhuset Örebro

Anna-Karin Jacobsson, sjuksköterska, VO Urologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Camilla Byström, vårdprocesskoordinator, Regionalt cancercentrum Mellansverige

Petrus Stenson, vårdprocesskoordinator, Regionalt cancercentrum Mellansverige

Christian Steczko-Nilsson, överläkare, Hudkliniken, Akademiska sjukhuset

David Stenholtz, överläkare, Onkologkliniken, Södersjukhuset, Stockholm

Diane Grélaud, överläkare, Klinisk patologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Dominik Glombik, specialistläkare, VO Urologi, Universitetssjukhuset Örebro

Elin Trägårdh, överläkare, VO Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Elisabet Skeppner, leg. hälso- och sjukvårdskurator, socionom, VO Urologi, Universitetssjukhuset Örebro

Elisabeth Öfverholm, överläkare, VO Onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Emelie Filipsson, sjuksköterska, VO Urologi, Universitetssjukhuset Örebro

Emma Ulvskog, överläkare, VO Onkologi, Universitetssjukhuset Örebro

Erik Persson, statistiker, Regionalt cancercentrum Mellansverige

Gediminas Baseckas, överläkare, VO Urologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Håkan Brorson, överläkare, plastikkirurg och ortoped, Lunds universitets cancercentrum, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Malmö

Håkan Geijer, överläkare, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Jesper Rosvall, överläkare, Urologiska kliniken Södersjukhuset, Stockholm

Johan Forssell, specialistläkare, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus 

Johan Hagander, patientrepresentant

Kajsa Nilsson, sjuksköterska, VO Urologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kimia Kohestani, överläkare, VO Urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Luiza Dorofte, överläkare, Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Patologi, Universitetssjukhuset Örebro 

Magdalena Sitnik, socionom, leg. hälso-och sjukvårdskurator, Urologkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Matilda Nederfeldt, sjuksköterska, VO Urologi, Universitetssjukhuset Örebro

Olof Ståhl, överläkare, VO onkologi och strålningsfysik, Onkologkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Per Nordlund, specialistläkare, Urologiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm

Salvatore Macri, patientrepresentant

Sinja Kristiansen, specialistläkare, Hudmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

21.3

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Medlemmarna i vårdprogramgruppen har lämnat in jävsdeklarationer. Dessa har granskats och godkänts av RCC. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum Mellansverige.

21.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Peter Kirrander till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll.

 • Region Halland
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västerbotten
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Västra götalandsregionen
 • Nationell Arbetsgrupp för Cancerläkemedel (NAC), RCC i samverkan
 • Nationella Arbetsgruppen för Cancerprevention, RCC i samverkan
 • Nationella primärvårdsrådet
 • Nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering, RCC i samverkan
 • Patient- och närståenderådet (PNR), RCC Väst
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU)
 • Svensk Förening för Nuklearmedicin
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM)
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk förening för sexologi
 • Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård
 • Sveriges Arbetsterapeuter, fack- och professionsorganisation
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.