Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Syftet med vårdprogrammet är att

 • förbättra det multiprofessionella omhändertagandet och reducera mortalitet och morbiditet samt förbättra livskvalitet hos patienter med peniscancer
 • skapa en enhetlig handläggning
 • verka för att samtliga patienter med peniscancer ska utredas och följas upp på ett regionalt centrum per sjukvårdsregion
 • verka för att kurativt syftande kirurgi huvudsakligen ska utföras vid någon av de två nationella enheterna
 • öka kunskapsnivån kring diagnos och behandling
 • öka intresset för sjukdomen och därmed stimulera till forskningsinsatser
 • öka patientens inflytande i vårdprocessen.

Syftet med registrering av diagnostik och handläggning av peniscancerpatienter i Nationella kvalitetsregistret för peniscancer är att

 • beskriva sjukdomsförekomst, fördelning av stadium, morfologisk klassifikation och behandlingsmönster
 • genom registreringen skapa en nationell patientdatabas för att utvärdera diagnostik, behandling och uppföljning
 • monitorera och utvärdera
 • utvärdera följsamheten till vårdprogrammet
 • skapa bättre kontroll över vårdprocess och statistik
 • skapa kvalitetsdokumentation för förbättringsarbete och forskning.

Målen följs upp inom ramen för kvalitetsregisterarbetet och vid revision av vårdprogrammet, se kapitel 18 Kvalitetsindikatorer och målnivåer.