Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Syftet med vårdprogrammet är att

 • förbättra det multiprofessionella omhändertagandet och reducera mortalitet och morbiditet samt förbättra livskvalitet hos patienter med peniscancer
 • skapa en enhetlig handläggning och verka för en ökad centralisering
 • verka för att samtliga patienter med peniscancer ska utredas och följas på ett regionalt centrum per sjukvårdsregion
 • verka för att kurativt syftande kirurgi huvudsakligen ska utföras vid någon av de två nationella vårdenheterna
 • öka kunskapsnivån kring diagnos och behandling
 • öka intresset för sjukdomen och därmed stimulera till forskningsinsatser
 • genom registreringen skapa en nationell patientdatabas för att utvärdera diagnostik, behandling och uppföljning
 • öka patientens inflytande i vårdprocessen.

Syftet med registrering av diagnostik och handläggning av peniscancerpatienter är att

 • beskriva sjukdomsförekomst, fördelning av stadium, morfologisk klassifikation och behandlingsmönster
 • monitorera och utvärdera diagnostik, behandling och uppföljning av peniscancer
 • utvärdera följsamheten till vårdprogrammet
 • skapa bättre kontroll över vårdprocess och statistik
 • skapa kvalitetsdokumentation för förbättringsarbete och forskning.

Målen följs upp inom ramen för kvalitetsregisterarbetet och vid revision av vårdprogrammet, se kapitel 16 Kvalitetsindikatorer och målnivåer.

Planerad utveckling av vårdprogrammet och kvalitetsregistreringen fram till den 1 januari 2021:

 • Producera skriftlig och digital patientinformation om sjukdomen och planerade behandlingar
 • Följa upp och utvärdera given onkologisk behandling
 • Införa PROM/PREM i INCA