Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Rekommendationer

Samtliga nyupptäckta fall och recidiv ska anmälas till nationell MDK. Kurativt syftande kirurgi utförs vid de två nationella vårdenheterna. Varje regionalt center ansvarar för utredning, uppföljning och palliativ vård.

Ett gott omhändertagande förutsätter ett multidisciplinärt team med bland annat urolog, dermatolog, radiolog, patolog, onkolog, kontaktsjuksköterska, kurator och fysioterapeut/sjukgymnast. Därutöver krävs tillgång till och erfarenhet av ett flertal kirurgiska tekniker, diagnostiska utredningar och radiologiska undersökningar.

För att optimera omhändertagandet och samla kunskap om och erfarenhet av denna ovanliga cancerform är det angeläget att behandlingen koncentreras, vilk

et också rekommenderats i de europeiska riktlinjerna. Centraliseringen har också bidragit till förbättrad överlevnad och följsamhet till riktlinjer avseende organbevarande kirurgi (Bayles et al., 2010; Kroon, Horenblas, Lont, et al., 2005; Sant et al., 2009).

All kurativt syftande peniscancer kirurgi i Sverige är sedan den 1 januari 2015 centraliserad till två nationella centrum: Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset Örebro. I varje sjukvårdsregion finns ett regionalt centrum som ansvarar för utredning och uppföljning av peniscancerpatienter.

Uppföljning sker löpande i kvalitetsregistret och resultat redovisas i form av en årsrapport. De två första åren med nationell nivåstrukturering av kurativt syftande peniscancerkirurgi har utvärderats av Regionala cancercentrum i samverkan.