Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Rekommendationer

  • Samtliga nyupptäckta fall och återfall ska anmälas till nationell MDK. Kurativt syftande kirurgi utförs vid de två nationella enheterna. Varje regionalt center ansvarar för utredning, uppföljning och palliativ vård.

Ett gott omhändertagande förutsätter ett multidisciplinärt team med bl.a. urolog, dermatolog, radiolog, patolog, onkolog, kontaktsjuksköterska, kurator och fysioterapeut. Därutöver krävs tillgång till och erfarenhet av ett flertal kirurgiska tekniker, diagnostiska utredningar och radiologiska undersökningar.

För att optimera omhändertagandet och samla kunskap om och erfarenhet av denna ovanliga cancerform är det angeläget att behandlingen koncentreras, vilket också rekommenderats i de europeiska riktlinjerna. Centraliseringen har också bidragit till förbättrad överlevnad och följsamhet till riktlinjer avseende organbevarande kirurgi 239.

Kurativt syftande peniscancerkirurgi i Sverige är sedan den 1 januari 2015 centraliserad till två nationella enheter: Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset Örebro. I varje sjukvårdsregion finns en regional enhet som ansvarar för utredning och uppföljning av peniscancerpatienter.

Uppföljning sker löpande i kvalitetsregistret och resultat redovisas i form av en årsrapport. De 2 respektive 4 första åren med nationell nivåstrukturering av kurativt syftande peniscancerkirurgi har utvärderats av Regionala cancercentrum i samverkan, se sidan Nationellt vårduppdrag peniscancer på cancercentrum.se.

Sedan 1 januari 2022 utgör kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer nationell högspecialiserad vård. Tillståndsinnehavare är Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus och Region Örebro län genom Universitetssjukhuset Örebro.