Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Palliativ vård sköts nära patientens hemort. Palliativ onkologisk behandling registreras i kvalitetsregistret och kan diskuteras vid nationell MDK.

För patienter i palliativ situation finns flera alternativ för cytostatikabehandling. Patienter i gott allmäntillstånd och med god njurfunktion kan övervägas för cisplatin-innehållande behandling, i första hand PIC. Se avsnitt 9.6 Neoadjuvant cytostatikabehandling.

Ingen evidens finns för val av andra linjens cytostatikabehandling men ett förslag är karboplatin + 5-FU, vilket också kan ges i första linjen om patienten inte bedöms tolerera cisplatin-innehållande cytostatikabehandling.

Palliativ strålbehandling kan också vara av värde, se även avsnitt 9.8 Strålbehandling.

Palliation vid peniscancer skiljer sig för övrigt inte från annan cancersjukdom, och därför hänvisas till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.