Till sidinnehåll

Primär prevention och tidig diagnostik

4.1

Livsstilsfaktorer och prevention

Rekommendation

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvård bör ha rutiner för hur verksamheten erbjuder stöd till patienter som vill förändra sina levnadsvanor.

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvård bör följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för levnadsvanor.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan sunda levnadsvanor förebygga upp till 30 procent av all cancer (Bayles et al., 2010). Den som äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv, inte röker och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. Rökning är den enskilt största orsaken till cancer. När en patient har insjuknat i cancer kan levnadsvanorna påverka hur framgångsrik behandlingen blir. Det är mycket viktigt att alla verksamheter inom hälso- och sjukvården kan hantera frågor som gäller levnadsvanor. Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för levnadsvanor. 

Sambandet mellan rökning och peniscancer motiverar att patienter som röker bör rekommenderas att sluta röka i sekundärpreventivt syfte (Visser et al., 2012).

Peniscancer är avsevärt mindre vanligt i populationer där omskärelse utförs i tidig ålder än i populationer där så inte sker (Larke et al., 2011). Den generellt låga incidensen av peniscancer i Sverige har inte ansetts motivera profylaktisk omskärelse.

En betydande andel prekarcinösa, icke-invasiva och invasiva penistumörer är associerade med HPV (Douglawi et al., 2017). Det är väl dokumenterat att HPV-vaccin förebygger cervixcancer. Motsvarande data för män och peniscancer saknas, men vaccin kan potentiellt på lång sikt även påverka förekomsten av HPV-associerad peniscancer. För närvarande ingår inte pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet för HPV-vaccinering i Sverige, men enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bör även pojkar omfattas av HPV-vaccination. 

4.2

Alarmsymtom

Vid kvarstående misstänkta förändringar på penis, när annan diagnos inte fastställts, bör peniscancer utredas. Detta kan ske via biopsi och kontakt med en nationell vårdenhet för peniscancer.

4.3

Organisation och remissvägar

Huvudansvaret för diagnostik och uppföljning av peniscancer sker regionalt vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm, Universitetssjukhuset Örebro, Universitetssjukhuset i Linköping, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Malmö. Samtliga nya fall och återfall ska föredras vid den nationella multidisciplinära konferensen (i vårdprogrammet kallad nationell MDK) som hålls 1 gång per vecka. Anmälan sker via de regionala centrumen som nämns ovan. Kurativt syftande kirurgi vid peniscancer är sedan den 1 januari 2015 centrerad till två nationella vårdenheter, Universitetssjukhuset Örebro och Skånes universitetssjukhus i Malmö.