Till sidinnehåll

Primär prevention

5.1

Levnadsvanor och prevention

Rekommendation

En 50-åring som äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv, inte röker och har en måttlig konsumtion av alkohol har en förväntad levnadslängd utan cancer, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom som är 7,6–10 år längre än en 50-åring utan hälsosamma levnadsvanor 35. Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga många typer av cancersjukdomar, i synnerhet bland män 36. Levnadsvanorna kan även påverka hur framgångsrik en cancerbehandling blir. Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör därför kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor. Vården och preventionen bör bygga på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Rökning är en stark riskfaktor för att utveckla peniscancer men orsakssambandet är ännu inte helt kartlagt. Rökare tycks ha en högre risk att utveckla invasiv sjukdom och bör därför motiveras att sluta röka som sekundärprofylax 19. Peniscancer är mindre förekommande i populationer där omskärelse i barndomen utförs än i populationer där så inte sker 22. Den generellt låga incidensen av peniscancer i Sverige har dock inte ansetts motivera profylaktisk omskärelse.

En betydande andel prekarcinösa, icke-invasiva och invasiva penistumörer är associerade med HPV 9101112. En svensk registerstudie har visat att HPV-vaccin förebygger invasiv cervixcancer 37, men motsvarande data för män och peniscancer saknas. Sedan hösten 2020 erbjuds HPV-vaccination till såväl flickor som pojkar i årskurs 5.

Vägledning för arbete med ohälsosamma levnadsvanor finns i nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling