Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Detta vårdprogram gäller utredning och behandling av cancer utan känd primärtumör hos vuxna. Programmet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, paramedicinare och övrig vårdpersonal i primärvård och sjukhusvård som har ansvar för utredning och omhändertagande av dessa patienter.

Vårdprogrammet är utarbetat av den nationella arbetsgruppen för Cancer utan känd primärtumör, CUP och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan 2020-03-DD. Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enlighet med överenskomna rutiner. Stödjande Regionalt cancercentrum är Regionalt cancercentrum Sydöst.

Tidigare versioner: 

Datum

Beskrivning av förändring

Maj 2009

Första versionen av vårdprogrammet

Juni 2011

Revidering av vårdprogram

December 2016

Revidering av vårdprogram

Februari 2018

Justerat enligt ny mall, uppdatering av referenser

Mars 2020

Revidering av vårdprogram

Mars 2021

Revidering av bilagor

Tidigare vårdprogram publiceras inte men kan begäras ut från Regionala cancercentrum, info@cancercentrum.se.

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

Mars 2021

  • Ett nytt Kvast-dokument är tillagt som bilaga 1. Detta ersätter de två tidigare bilagorna för histopatologisk resp. patologisk analys. Dessa är inarbetade i det nya Kvastdokumentet.
  • Patientinformation är tillagd som bilaga 2.

Mars 2020

De huvudsakliga förändringarna jämfört med föregående vårdprogram (2016) är följande:

  • Uppdatering av incidens för CUP som visar minskning av antalet CUP-fall.
  • Det har gjorts ett förtydligande med uppdelning i basutredning och utökad utredning i överenstämmelse med SVF-CUP.  Som i föregående vårdprogram poängteras vikten av en strukturerad och individanpassad utredningsgång för att undvika både under- och överutredning.
  • Rekommendationer för behandling med läkemedel är uppdaterat.

Patologidelen är inte justerad i denna version av vårdprogrammet. Ett KVAST dokument för CUP kommer att tas fram under 2020 och därefter ersätta nuvarande bilaga 1 och 2.

2.3

Standardiserat vårdförlopp

För CUP finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, gällande från och med år 2016.

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats.  

2.4

Lagstöd

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap 1–2 § patientlagen). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda fast vårdkontakt samt information om möjlighet till ny medicinsk bedömning, även inom annan region. Vårdgivaren ska också informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad öppenvård. Enligt det s.k. patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, t.ex. hur och när ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan.

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt samt åtgärder inom vissa tider. De standardiserade vårdförlopp som RCC har tagit fram och som regionerna har beslutat att följa anger kortare väntetider som dock inte är en del av vårdgarantin.

I hälso- och sjukvårdslagen anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att beakta barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd (2017:30, 5 kap 7 §).

Nästa kapitel
3 Mål med vårdprogrammet