Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Uppföljning

Patienten bör följas av en enhet inom lokalsjukhuset som har erfarenhet av patienter med CUP. Var denna enhet ska utgå från beslutas på varje sjukhus. Om det finns en onkologenhet inom sjukhuset bör denna i första hand följa patienten.

CUP innefattar en heterogen grupp av patienter med vitt skilda prognoser och det finns inga tydliga utarbetade riktlinjer för hur dessa patienter ska följas, utan uppföljningen måste anpassas från varje enskild individs risk för progress/återfall. Om patienten tillhör någon av de prognostiskt gynnsamma grupperna och det finns behandlingar att tillgå i andra linjen eller mer, kan det vara rimligt att följa med DT thorax buk var tredje månad under det första året och därefter överväga att glesa ut kontrollerna till var fjärde-sjätte månad. Om patienten istället tillhör någon av de prognostiskt ogynnsamma grupperna och behandling i andra linjen inte är tillrådlig, kan radiologi utföras vid behov inför symtomlindrande ingrepp såsom till exempel smärtpalliativ strålbehandling, ascites- eller pleuratappning.

Om det inte är aktuellt med behandling bör patienten erbjudas palliativ vård så nära hemorten som möjligt. Det är också viktigt att i ett tidigt skede engagera palliativa enheter, om det behövs, och dessa kan i vissa fall också ta över uppföljningen av patienten.

Nästa kapitel
14 Underlag för nivåstrukturering