Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Multidisciplinär konferens

Det är viktigt att CUP utreds multidisciplinärt med patientansvarig läkare, kontaktsjuksköterska, röntgenolog, patolog och lämplig specialist som kan vara onkolog, kirurg eller internmedicinare. Adekvat kirurgisk kompetens ska konsulteras om det behövs ytterligare diagnostisering eller bättre stadieindelning samt vid oligometastasering.

Multidisciplinär konferens (MDK) är önskvärt, men om detta inte är möjligt ska det finnas ett välfungerande samarbete med berörda parter. Sjukhusets ordinarie MDK-konferenser kan med fördel användas.

Om utredningen följer det standardiserade vårdförloppet för CUP ska patienten diskuteras vid en MDK efter block B, alltså efter klinisk undersökning, eventuella laboratorieprover, bilddiagnostisk undersökning och histopatologisk analys. Under konferensen fattas beslut om fortsatt utredning, eller så fastställer man diagnosen och fattar beslut om behandlingsrekommendation. Denna MDK kan samordnas med befintliga MDK.

Vid denna MDK bör följande funktioner närvara:

  • utredande läkare
  • onkolog
  • patolog
  • radiolog
  • palliativmedicinare
  • kirurg vid behov
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinator
Nästa kapitel
9 Primär behandling