Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

17.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

17.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Kristina Arnljots, ordförande, med. dr, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö/Lund, RCC Syd

Anders Sundin, professor, radiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Petra Andersson, specialistsjuksköterska onkologi, Hallands sjukhus, Halmstad

Sofia Ekdahl, internmedicinare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst

David Hallqvist, överläkare Palliativa enheten, Kir kliniken, Östersund

Marie Lagerfelt, sjuksköterska, verksamhetschef enheten för samordnad cancerutredning Universitetssjukhuset Linköping, RCC Sydöst

Anna Näslund, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Gunnar Lengstrand, onkolog, Uddevalla sjukhus

Göran Elmberger, med. dr, patolog, Sundsvall/Umeå

Hanna Carstens, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm Gotland

Inga Svensson, lung- och internmedicinare, Centralsjukhuset Kristianstad

Inger Berg, patientrepresentant, patient- och närståenderådet Sydöst

Margareta Randén, med. dr, onkolog, Västmanlands länssjukhus, Västerås, RCC Uppsala Örebro

Tibor Tot, docent, patolog, Falu lasarett, Falun

Åke Berglund, docent, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stödjande RCC Sydöst

Annika Asketun, fysioterapeut, verksamhetsutvecklare, RCC Sydöst

17.3

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt Cancercentrum i Sydöst.

17.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Kristina Arnljots till vårdprogramgruppens ordförande.

I remissrundan har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammet:

 • Läkemedelsrådet Region Skåne
 • Dietisternas riksförbund
 • Patient och närståenderådet Väst
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskor i cancervård
 • Cancerrådet region Dalarna
 • RAG Onkologi Sydöst
 • RAG Radiologi Sydöst
 • Specialisttandvården Västra Götalandsregionen
 • Svensk förening för Allmänmedicin
 • NVP Cancerrehabilitering
 • Svensk förening för medicinsk radiologi

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av dessa har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC i samverkan.

Nästa kapitel
Bilaga 1 KVAST CUP – cancer utan känd primärtumör