Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Underlag för nivåstrukturering

För att på bästa sätt handlägga patienter med misstänkt eller säkerställd CUP krävs en sammanhängande vårdkedja, ett multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande och en viss patientvolym. Det kan innebära att en del patientgrupper i vissa skeden av sjukdomen tas om hand inom verksamheter som är regionalt (i undantagsfall nationellt) centraliserade. Samtidigt är det viktigt att både diagnostik och kvalificerad vård i sena skeden av sjukdomen finns nära patientens hemort, och att vården kan tillgodose behovet av allmän kompetens och akuta insatser även utanför kontorstid. Nivåstruktureringen får bli en kompromiss mellan dessa olika behov.

Nästa kapitel
15 Kvalitetsregister