Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsregister

Det finns inget nationellt kvalitetsregister för cancer utan känd primärtumör (CUP). Det palliativa vårdinnehållet under sista veckan i livet bör dock registreras i Svenska palliativregistret inom en vecka efter dödsfallet, oberoende av vilken enhet som vårdar patienten (hemsjukvård, särskilt boende, sjukhusavdelning eller hospice). I och med detta har man data på åtta av nio kvalitetsindikatorer för palliativ vård som rekommenderats i Socialstyrelsens kunskapsstöd för palliativ vård.

15.1

Cancerregistret

Cancerregistret har funnits sedan 1958 och är ett av landets äldsta hälsodataregister. Registret ger underlag för att planera och utvärdera sjukvård och förebyggande insatser såsom epidemiologisk och tumörbiologisk forskning.

Cancerregistret är inrättat enligt lag, och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret (HSLF-FS 2016:7) beskrivs hur samtliga vårdgivare (vilket innefattar landsting, kommuner och privata vårdgivare) är skyldiga att rapportera till cancerregistret. I föreskriften beskrivs också detaljerat vilka tumörtillstånd som ska rapporteras. Trots registrets namn omfattas inte bara maligna tumörsjukdomar, utan i det ingår även vissa tillstånd som är godartade, premaligna eller har oklar malignitetspotential.

Men information om cancerregistret finns här.

För de tillstånd som beskrivs i detta vårdprogram så finns inget kvalitetsregister. För dessa behöver separat A-anmälan upprättas elektroniskt via CanINCA eller på blankett.

Nästa kapitel
16 Referenser