Till sidinnehåll

Förkortningar

3D-CRT

3-dimensionell konform strålbehandling

5-ALA

5-aminolevulinsyra

11C-MET

Metionin märkt med isotopen kol-11

18F-FET

Fluoroetyltyrosamin märkt med isotopen fluoro-18

ACTH

Adrenokortikotropt hormon

ADC

Apparent diffusion coefficient

ADL

Aktiviteter i det dagliga livet

AED

Antiepileptic drug; medicin mot epilepsi

APC

Adenomatous polyposis coli, gen som orsakar colonpolypos

ATRX

Alpha Thalassemia/Mental Retardation Syndrome X-Linked

BCNU

bis-chloroethylnitrosourea

BN-20

Livskvalitetsformulär från EORTC, hjärntumörspecifikt

CBCT

Cone beam computed tomography, volymtomografi

CBF

Cerebralt blodflöde

CBV

Cerebral blodvolym

CCNU

N-(2-chloroethyl)-N'-cyclohexyl-N-nitrosourea, Lomustin (ett cytostatikum)

CNS

Centrala nervsystemet

EQD2CTV

Clinical target volume

D2%

Nära-maxdos, endast 2 % av strukturens volym tillåts få denna eller högre absorberad dos. Ersätter maxdos (för icke-seriella organ).

D98%

Nära-mindos, den absorberade dos som täcker 98 % av strukturens volym. Ersätter mindos.

Dmean

Dmedel, medelvärdet av absorberad dos i volymen

DT

Datortomografi

DTI

Diffusion tensor imaging

DVT

Djup ventrombos

DWI

Diffusion weighted imaging

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group

EORTC

European Organisation for Research and Treatment of Cancer

EORTC-QLQ30

EORTC quality of life questionnaire 30; EORTC livskvalitetsformulär 30 (innehåller 30 frågor)

EQD2

Equivalent total dose in 2 Gy fractions; ekvivalent total dos i 2 Gy-fraktioner

FASS

Farmaceutiska specialiteter i Sverige

FDG

Fluorodeoxyglukos

FFPE

Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue; formalinfixerad paraffinbäddad vävnad

FLAIR

Fluid attenuated inversion recovery

fP-glukos

Glukosvärde i plasma, taget fastande

fMRI

Funktionell MRT-undersökning

FRAX

Fracture Risk Assessment Tool, instrument för att mäta frakturrisk

FSH

Follikelstimulerande hormon

FYSS

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

GBM

Glioblastom, WHO-grad IV

Gd

Gadolinium, MRT-kontrast

GI

Gastrointestinal, som hör till mag-tarmkanalen

GTV

Gross tumour volume

Gy

Gray, enhet för att mäta absorberad stråldos

HRT

Hormone replacement therapy; hormonbehandling i klimakteriet

IAEA

International Atomic Energy Agency

ICRU

International Commission on Radiation Units and Measurements

IDH1/2

Isocitratdehydrogenas 1/2

IDHmut

IDH-mutation

IDHwt

IDH-wildtype, IDH utan mutation

IGF-1

Insuline-like growth factor-1

IGRT

Image-guided radiation therapy; bildstyrd strålbehandling

IHC

Immunhistokemi

IMRT

Intensitetsmodulerad strålbehandling

IE

Internationell enhet

Iv

Intravenöst

kV

Kilovolt, enhet för spänning

LH

Luteiniserande hormon

LMWH

Lågmolekylärt heparin

MDK

Multidisciplinär konferens

MET-PET

11C-Metionin-positronemissionstomografi

MeV

Megaelektronvolt

MFS

Mental Fatigue Scale

MGMT

O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase

MLH1

MutL homolog 1, en gen på kromosom 3

MMSE

Mini Mental Status Examination

MMT

MiniMentalTest, enkelt test av kognitiva funktioner

MOCA

Montreal Cognitive Assessment

MR, MRT

Magnetresonanstomografi, magnetkameraundersökning

MRS

Magnetresonansspektroskopi

MV

Megavolt, enhet för spänning

NCCAM

Nationellt center för komplementär och alternativ medicin

NF

Neurofibromatos

NK

Neurokirurgisk klinik

NOAK

Nya orala antikoagulantia

NOS

Not otherwise specified; inte närmare specificerad

NSAID

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

OAR

Organ at risk; riskorgan, normalvävnad som kan begränsa stråldosen

P-glukos

Glukosvärde i plasmaprov

PACS

Picture archiving and communication system

PAD

Patologisk-anatomisk diagnos

PCV

Prokarbazin-CCNU-vinkristin (cytostatikakombination)

PCR

Polymerase chain reaction; polymeraskedjereaktion, en biokemisk analysmetod

PET

Positronemissionstomografi

PMS2

Postmeiotic Segregation Increased 2, Mismatch repair endonukleas

PROM

Patient related outcome measures; patientrapporterade utfallsmått

PRV

Planning organ-at-risk volume

PS

Performance status; funktionsstatus, bedömning av allmäntillståndet

PTV

Planning target volume

RANO

Response Assessment in Neuro-Oncology

RBE

Relativ biologisk effekt

RCC

Regionalt cancercentrum

RT

Strålbehandling

RTOG

Radiation Therapy Oncology Group

Sc

Subkutant

SFS

Statens författningssamling

SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten

SOU

Statens offentliga utredningar

STIR

Short T1 Inversion Recovery

T

Tablett

TMZ

Temozolomid

TSFS

Transportstyrelsens författningssamling

TSH

Tyreoideastimulerande hormon

TTFields

Tumour Treating Fields

VDE

Velocity of diametric expansion

VMAT

Volumetric modulated arc therapy

VTE

Venös tromboembolism (blodproppar i venerna)

WHO

World Health Organization