Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

MDK (multidisciplinär konferens) är ett forum för multidisciplinära diskussioner om diagnostik och behandlingsrekommendationer för cancerpatienter, som en del av det multidisciplinära omhändertagande som numera anses som standard för i princip alla cancersjukdomar. Diskussion på en MDK har visats påverka både patienters överlevnad och nöjdhet i positiv riktning och den gemensamt föreslagna behandlingsplanen stämmer i hög grad med de behandlingar som patienterna faktiskt får. Konferenserna är också viktiga för kommunikation och samarbete mellan de olika involverade disciplinerna och yrkesgrupperna 2930313233. Det är även ett utmärkt tillfälle för undervisning och upprätthållande av kompetens. Ett välfungerande ordförandeskap är viktigt för att konferensen ska vara tidseffektiv, fokuserad, se till att alla deltagare bidrar och att varje falldiskussion avslutas med en tydlig rekommendation 34.

MDK för patienter med tumörer i hjärna, ryggmärg och dess hinnor benämns på olika sätt till exempel neuroonkologrond och tumörrond. För en välfungerande konferens bör neurokirurger, onkologer, neurologer, neuroradiologer, neuropatologer och kontaktsjuksköterskor delta. Det ska finnas möjlighet att visa relevant neuroradiologiskt och om möjligt neuropatologiskt underlag. För granskningsmomentet är det viktigt att det i god tid före konferensen finns en adekvat remiss med aktuell klinisk status, samsjuklighet, befintlig relevant radiologisk diagnostik och ursprungligt röntgenutlåtande samt frågeställning. Samtliga konferensdeltagare bör ha tydliga uppgifter att bidra med relevant information kring patienten, inklusive samsjuklighet, aktuellt funktionsstatus och patientens egna önskemål kring utredning och behandling 353637. Konferensen bör äga rum varje vecka för att undvika onödig fördröjning i omhändertagandet av patienten. Videokonferenser ger möjlighet även för deltagande från kliniker utanför universitetssjukhusen.

För optimalt omhändertagande rekommenderas att samtliga patienter med primära tumörer i hjärna och ryggmärg diskuteras på MDK postoperativt inför ställningstagande till postoperativ behandling samt även preoperativt särskilt om det är oklart om eller hur patienten ska opereras eller om ytterligare utredning krävs. Dessutom bör patienter med meningeom grad 2–3 och meningeom grad 1 som uppfyller några men inte samtliga kriterier för grad 2 diskuteras postoperativt. Patienter bör också diskuteras vid progress eller återfall.

MDK är dessutom ett forum för ny medicinsk bedömning (second opinion).

10.1

Ny medicinsk bedömning

Enligt patientlagen 8 kap. 1 § ska en patient med allvarlig sjukdom få möjlighet att få en ny medicinsk bedömning gjord hos annan vårdgivare. Information om detta ska lämnas till patienten.

Detta sägs i lagen (SFS 2014:821):

7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

”1 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.”

8 kap. Ny medicinsk bedömning

”1 § En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom det egna region få en ny medicinsk bedömning.

Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om
1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.”

9 kap. Val av utförare

”1 § En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.” (kommentar 2022: landsting motsvaras numera av region)

Det är här viktigt att skilja på vad lagen säger om ny medicinsk bedömning och vad vi i dagligt tal kallar ”second opinion”. ”Second opinion” kan ibland vara att läkaren rådfrågar en kollega på den egna enheten eller en annan enhet. Det kan också vara att flera specialister deltar i bedömningen av en patient i till exempel MDK.

Även om de legala förutsättningarna inte är helt uppfyllda, är det ändå möjligt för sjukvården att erbjuda patienter en ny medicinsk bedömning. Det är viktigt att sjukvården är lyhörd för att patienter, som står inför svåra val, kan behöva diskutera saken med ytterligare en läkare. Detta gäller särskilt när läkaren bedömer att det inte längre finns en botande behandling, eller när den föreslagna behandlingen är riskfylld.

Vårdprogramgruppen anser att man för patienter med CNS-tumörer bör vara generös med att tillmötesgå önskan om ny medicinsk bedömning. Patienten har rätt att få konsultera en offentligt finansierad vårdgivare var som helst i landet. Specialistvårdsremiss kan krävas. Sjukvården har inte skyldighet att skriva remiss för en förnyad medicinsk bedömning utomlands, men patienten har rätt att skyndsamt få ut sina journalhandlingar och röntgenbilder.

Vid en ny medicinsk bedömning bör patienten tas upp på MDK och patienten får då en bred ny medicinsk bedömning. Man bör skriva en remiss till MDK, ange ny medicinsk bedömning som frågeställning och skicka med radiologiskt underlag samt fullständigt kliniskt underlag inklusive aktuell status. Man bör även ange om patienten också ska få en besökstid i samband med bedömningen.

För kontaktvägar, se bilaga 4.