Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

För att handlägga patienter med prostatacancer på bästa sätt krävs en sammanhängande vårdkedja, ett multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande samt en viss patientvolym. Det kan innebära att en del patientgrupper i vissa skeden av sjukdomen tas om hand inom verksamheter som är regionalt (i undantagsfall nationellt) centraliserade 607. Samtidigt är det viktigt att såväl diagnostik som kvalificerad vård i sena skeden av sjukdomen finns nära patientens hemort, där man även måste kunna tillgodose behovet av allmän kompetens och akuta insatser utanför kontorstid. Nivåstruktureringen får bli en kompromiss mellan dessa olika behov.

Primär diagnostik: Övergången till riktade biopsier innebär att det krävs särskild kompetens för att bedriva prostatacancerdiagnostik. Urologer som tar riktade biopsier vara förtrogna med MRT-bilder av prostata. För att kunna rikta biopsierna visuellt (”kognitivt”) krävs kompetens för att identifiera det misstänkta området på MRT-bilderna. För att träffa en liten misstänkt tumör i främre delen av en stor prostatakörtel krävs stor erfarenhet av prostatabiopsering. Radiologer som bedömer MRT prostata bör bedöma minst 100 sådana MRT varje år och följa upp sina biopsiresultat. Se krav på utförande i avsnitt 7.5.2 Magnetresonanstomografi (MRT).

Bedömning av histopatologi för prostatapreparat: Det finns en betydande variation i hur svenska patologer bedömer Gleasonmönster (Gleasongradering av prostatacancer (175), EQUALIS analysomgång 2013-21). Vårdprogramgruppen har därför bett uropatologernas KVAST-grupp att utarbeta krav som kan ställas på enheter och patologer som bedömer prostatapreparat.

Kontaktsjuksköterska: Enheter som behandlar eller följer upp män med prostatacancer ska kunna erbjuda samtliga patienter en kontaktsjuksköterska. Omvänt gäller att enheter som inte kan erbjuda en kontaktsjuksköterska inte ska handlägga patienter med prostatacancer.

Aktiv monitorering bör ske vid en urologenhet med god kompetens för att ta riktade biopsier baserade på MRT.

Radikal prostatektomi kräver skicklighet, stor erfarenhet och multiprofessionellt samarbete för att både goda onkologiska och funktionella resultat ska kunna uppnås; både enhetens och operatörens operationsvolym påverkar resultaten 237238239. För att kunna styra kirurgin till de enheter och kirurger som har goda resultat är hög andel besvarade PROM-enkäter helt avgörande.

Enheter som utför radikal prostatektomi bör:

 • delta i multidisciplinära konferenser enligt kapitel 9 Multidisciplinär konferens (MDK),
 • registrera operationerna i NPCR,
 • se till att patienterna fyller i ePROM i NPCR före operationen,
 • ha rehabiliteringsprogram för kontinens och sexuell funktion,
 • ha minst en uroterapeut som är fast knuten till enheten,
 • utföra minst 50 radikal prostatektomier,
 • ha minst 2 erfarna operatörer vid enheten som utför vardera mer än 25 ingrepp årligen
 • regelbundet utvärdera de enskilda operatörernas resultat i form av komplikationer och resultat (onkologiska och funktionella) med ePROM.

Kurativt syftande strålbehandling är tekniskt mycket avancerad. Behandlingen kräver stor erfarenhet och ett multiprofessionellt samarbete för att goda onkologiska resultat ska kunna förenas med optimala funktionella resultat. Behandlingen bör därför endast utföras vid enheter som uppfyller följande krav:

Enheter som utför kurativt syftande strålbehandling bör:

 • delta i multidisciplinära konferenser enligt kapitel 9 Multidisciplinär konferens (MDK),
 • registrera strålbehandlingarna i NPCR,
 • se till att patienterna fyller i ePROM i NPCR före strålbehandlingen,
 • ha rehabiliteringsprogram för urinfunktion, tarmfunktion och sexuell funktion,
 • genomföra minst 50 kurativt syftande externa strålbehandlingar årligen,
 • se till att de onkologer som genomför brakyterapi utför minst 15 behandlingar per år 607,
 • se till att definitionen av målorgan och dosplan bedöms av en erfaren strålonkolog 607.

Kompletterande lokal behandling vid lokala återfall efter strålbehandling bör enbart utföras vid 1-2 enheter per behandlingmodalitet. Resultaten bör registreras prospektivt och redovisas nationellt.

Systemisk behandling (inklusive hormonell behandling) av män med spridd prostatacancer bör skötas av enheter med god erfarenhet av de olika tillgängliga behandlingarna. Enheten bör ha tillgång till uro-onkologisk kompetens, åtminstone via MDK.

Utredning och behandling av personer med prostata som inte är män bör ske av eller i samråd med en definierad grupp i varje sjukvårdsregion. De regionala grupperna bör samverka för att bilda en nationell multidisciplinär och multiprofessionell referensgrupp. Var god se avsnitt 2.6 Vårdprogrammets giltighetsområde för personer med prostata som inte är män.