Till sidinnehåll

Egenvård

Vi har valt att utforma råden om egenvård som en skriftlig patientinformation (Bilaga 8). Huvudpunkterna är rekommendationer om fysisk aktivitet, rökstopp, lågt alkoholintag och hälsosamma matvanor, eftersom en stor andel av män med prostatacancer har en lång förväntad kvarvarande livstid. Kontaktsjuksköterskan har tillsammans med den behandlande läkaren ansvar för information om egenvård. Ytterligare information och rekommendationer kring vilket ansvar vi har som vårdgivare och hur man kan tänka i patientmötet kan man få i Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling.

Patienter med kastrationsbehandling bör få råd om konditions- och styrketräning, men även andra patientgrupper bör få råd om detta 591.

Tobaksrökning har ett flertal välkända, negativa hälsoeffekter, inklusive ökad komplikationsrisk vid kirurgiska ingrepp. Förutom dessa finns viss evidens för att tobaksrökande män med prostatacancer har högre återfallsrisk efter en kurativt syftande behandling och ökad dödlighet i prostatacancer än icke-rökare 1718. Män med konservativt behandlad lågrisk eller mellanrisk prostatacancer löper större risk att dö av rökningsrelaterade sjukdomar än av sin prostatacancer 20.

Rökare bör informeras om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisas till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp. Patienterna kan också rådas att ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00.

Patienter bör vara uppmärksamma på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Hög alkoholkonsumtion kan öka risken för komplikationer och biverkningar 596597598. Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan vända sig till den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.

Patienterna bör informeras om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel 599600.

Det vetenskapliga underlaget är svagt för att förändringar i kosten ska kunna påverka förloppet av prostatacancer 14601. Ohälsosamma matvanor har dock stor påverkan på risken att utveckla övervikt och obesitas och även den största riskfaktorn för hjärtkärlsjukdom.

Det finns även andra råd om egenvård som kan ges till patienter med specifika symtom eller biverkningar. Dessa beskrivs i kapitel 15 Biverkningar: omvårdnad, rehabilitering och behandling.