Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikatorer och målnivåer. Sedan 2014 presenteras klinikens resultat som kvalitetsindikatorer i ”Koll på läget – urologi” och sedan 2015 även ”Koll på läget – onkologi” i realtid i INCA. Resultaten anges dels i absoluta tal i förhållande till riksgenomsnittet, dels i förhållande till målnivåer. Koll på läget kan vara ett värdefullt redskap i processarbetet. En fullständig beskrivning över indikatorerna finns på npcr.se under fliken Rapporter.

20.1

Koll på läget – urologi

 1. Kontaktsjuksköterska
  Definition: Andel män med nydiagnostiserad prostatacancer som har en namngiven kontaktsjuksköterska.
 2. Väntetid till första besök
  Definition: Andel män som fått nybesök på specialistklinik p.g.a. misstänkt prostatacancer inom 14 dagar efter utfärdande av remiss.
 3. Väntetid till cancerbesked
  Definition: Andel män som fått PAD-besked om cancerdiagnos inom 11 dagar efter utförd prostatabiopsi.
 4. Väntetid till behandling
  Definition: Tid mellan utfärdande av remiss och start av kurativ primärbehandling för män med högriskcancer: högst 61 dagar (RP), 68 dagar (RT utan neoadjuvant hormonbehandling) eller 57 dagar (neoadjuvant hormonbehandling inför RT).
 5. MRT före diagnostisk biopsi
  Definition: Andel som genomgått MRT före diagnostisk biopsi bland män med PSA <20 ng/ml.
 6. Multidisciplinär konferens/mottagning vid högriskcancer
  Definition: Andel män högst 80 år med högriskcancer utan fjärrmetastaser som diskuterats på MDK. Högriskcancer indelas i lokaliserad högriskcancer och lokalt avancerad cancer. Definitionen av multidisciplinär konferens i NPCR är att urolog, onkolog och kontaktsjuksköterska deltar.
 7. Intra-/interfasciellt nervsparande resektion
  Definition: Andel opererade män med låg- eller mellanrisktumör som genomgick nervsparande resektion (intra- eller interfasciell på ena eller båda sidor).
 8. Negativa resektionsränder
  Definition: Andel prostatektomipreparat med negativa resektionsränder vid pT2.
 9. ePROM baslinjeenkät
  Definition: Andel av opererade män som har rapporterad ePROM-baslinjeenkät.
 10. Ej allvarlig urininkontinens efter radikal prostatektomi
  Definition: Andel män som ej har allvarlig urininkontinens (PROM-svar: ”Bär droppskydd hela tiden som måste bytas pga. att de är våta” eller ”Läcker kontinuerligt och behöver blöjor som kontinuerligt bytes”) 12 månader efter utförd radikal prostatektomi.
20.2

Koll på läget – onkologi

 1. Strålbehandling rapporterad till NPCR
  Definition: Andel män som fått strålbehandling vars strålbehandlingsformulär rapporterats till NPCR inom 3 månader från start av strålbehandling.
 2. Kontaktsjuksköterska
  Definition: Andel män som fått kurativ primär strålbehandling som har en namngiven kontaktsjuksköterska.
 3. Multidisciplinär konferens/mottagning vid högriskcancer
  Definition: Andel män högst 80 år med högriskcancer utan fjärrmetastaser som diskuterats på MDK. Högriskcancer indelas i lokaliserad högriskcancer och lokalt avancerad cancer. Definitionen av multidisciplinär konferens i NPCR är att urolog, onkolog och kontaktsjuksköterska deltar.
 4. Väntetid från beslut till behandling (mellanrisk)
  Definition: Andel män med mellanriskcancer där strålbehandling som primärbehandling startat inom 21 dagar från behandlingsbeslut hos onkolog.
 5. Väntetid till neoadjuvant hormonbehandling (högrisk)
  Definition: Tid mellan utfärdande av remiss till SVF och start av neoadjuvant hormonbehandling inför strålbehandling för män med högriskcancer är kortare än 57 dagar.
 6. Kurativ behandling vid lokalt avancerad högriskcancer
  Definition: Andel män högst 80 år med lokalt avancerad prostatacancer (T3, N0/Nx, M0 och PSA <100 µg/l) som fått kurativt syftande strålbehandling alternativt inkluderats i SPCG-15.
 7. Adjuvant hormonbehandling av strålbehandlade män med lokaliserad högrisk samt lokalt avancerad cancer
  Definition: Andel män högst 75 år med lokaliserad högrisk (T1–T2 i kombination med Gleasonsumma 8–10 och/eller PSA 20–50 µg/l) eller lokalt avancerad prostatacancer (T3, N0/Nx, M0 och PSA <100 µg/l) som planeras för minst 18 månaders adjuvant hormonbehandling med antiandrogener.
 8. Väntetid till start av postoperativ strålbehandling
  Definition: Andel män aktuella för postoperativ strålbehandling efter radikal prostatektomi som startat planerad strålbehandling inom 30 dagar från utfärdande av strålanmälan.
 9. Användning av magnetresonanstomografi (MRT) som stöd vid definition av target
  Definition: Andel män som genomgått primär strålbehandling där MRT använts som stöd vid definition av målvolym (prostata).
 10. ePROM-baslinjeenkät
  Definition: Andel av primärt strålbehandlade män som har rapporterad ePROM-baslinjeenkät.