Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Multidisciplinär konferens (MDK)

Multidisciplinära konferenser (MDK) ökar sannolikheten för att patienterna ska få bästa möjliga behandling. MDK är också viktig för utbildning och för att identifiera patienter som kan inkluderas i kliniska studier (European Partnership Action Against Cancer consensus et al., 2014; Rao et al., 2014). Exempel på mall för anmälan till MDK finns som bilaga.

MDK är endast rådgivande. Behandlingsbeslutet fattas alltid av en läkare i samråd med patienten. I mötet med patienten kan den medicinska bakgrunden nyanseras och patientens preferenser vägas in på ett sätt som inte är möjligt vid MDK. Om behandlingsbeslutet avviker från MDK:s rekommendation bör motiven dokumenteras i journalen.

Eftersom rekommendationen från MDK ofta väger mycket tungt i behandlingsdiskussionen med patienten är det viktigt att all relevant information finns tillgänglig vid MDK. Rekommendationer som grundas på otillräcklig eller felaktig information kan medföra att patienten får fel behandling.

Om demonstration av bilddiagnostik och patologipreparat inte är nödvändig, kan MDK inför behandlingsbeslut vid icke metastaserad prostatacancer med okomplicerad sjukdomsbild ersättas av ett mottagningsbesök då patienten samtidigt träffar en urolog som utför prostatacancerkirurgi och en prostatacancerprofilerad onkolog. Denna mottagningsform ger patienten möjlighet att fä en samlad bedömning av hur de båda metodernas fördelar och nackdelar värderas för just honom.

I nedanstående situationer bör en MDK eller en multidisciplinär mottagning genomföras före behandlingsbeslut:

 • vid högriskcancer utan metastaser och primärt fjärrmetastaserad prostatacancer hos män med förväntad kvarvarande livstid över 5 år utan cancern
 • efter radikal prostatektomi för att ta ställning till adjuvant behandling vid utbredd cancer i resektionsytor, lymfkörtelmetastaser eller PSA nadir ≥ 0,1 µg/l
 • vid återfall efter en kurativt syftande behandling, om handläggningen inte tidigare har diskuterats vid en MDK
 • vid nyligen utvecklad kastrationsresistent prostatacancer
 • vid progress under behandling för kastrationsresistent prostatacancer
 • vid andra särskilt komplicerande sjukdomar eller tillstånd som kan påverka handläggningen av prostatacancern
 • om patienten själv önskar att handläggningen diskuteras vid en MDK.

Följande personalkategorier bör medverka vid MDK:

 • urolog som utför radikal prostatektomi
 • onkolog med inriktning mot urologiska cancersjukdomar
 • kontaktsjuksköterska
 • koordinator
 • radiolog
 • urologiskt inriktad patolog
 • övriga specialister och personalkategorier vid behov.

Allmänna rutiner vid MDK:

 • Patientansvarig läkare och/eller sjuksköterska presenterar en specifik frågeställning, samsjuklighet, sjukhistoria, status, relevanta laboratorievärden och patientens synpunkter.
 • Patologipreparat och bilddiagnostik demonstreras.
 • Om möjligt ska konsensus för handläggning nås under diskussionen.
 • Efter en MDK ska eventuell ny information, slutsatser av diskussionen och rekommendationerna för fortsatt handläggning dokumenteras i journalen.
 • Patienten ska informeras om rekommendationerna snarast möjligt.
Nästa kapitel
10 Primär behandling av prostatacancer utan spridning