Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet gäller för äggstocks- (ovarial-), tubar- och primär peritonealcancer men är begränsat till att omfatta epitelial cancer. Vårdprogrammet gäller även för epiteliala borderlinetumörer. För icke-epiteliala äggstockstumörer hänvisar vi till Nationellt vårdprogram för icke-epiteliala äggstockstumörer. I Vårdprogrammet kommer benämningen äggstockscancer (ovarialcancer) att användas för äggstocks-, tubar- och primär peritonealcancer för att förenkla och förkorta benämningen förutom där det specifikt anges.

Förändringar jämfört med tidigare version

2020-06-01:

Nytt i denna reviderade version är följande:

2019-04-15:

Nytt i denna reviderade version är följande:

 • Att BRCA mutationsanalys på tumör rekommenderas vid all epitelial äggstockscancer (förutom mucinös och borderline) vid primärdiagnostik av äggstockscancer.
 • Seröst tubar-intraepitelialt carcinom (STIC) är ett förstadium till höggradig serös cancer och ett avsnitt om handläggning av STIC är tillagt.
 • Gällande primär lokalisation av höggradig serös cancer är tuban att betrakta som primärt ursprung om den är involverad i tumören eller innehåller STIC, medan äggstocken anses som primärt ursprung om tuban inte är involverad. Peritoneum bedöms som ursprung om varken tuban eller äggstocken är tumörengagerat.
 • Koppling till Standardiserat vårdförlopp är inlagt.
 • Vid primärdiagnostik är ”simple rules” och ”pattern recognition” inlagt som tillägg till RMI.
 • Patologiskrivningarna om höggradig serös cancer (HGSC) och låggradig serös cancer (LGSC) är förtydligade.
 • Kirurgisk behandling är omskrivet: Vid låggradig serös cancer och vid högt differentierad endometrioid cancer stadium IC rekommenderas inte lymfkörtelutrymning. Vid spridd äggstockscancer stadium II–IV rekommenderas inte lymfkörtelutrymning om inte förstorade lymfkörtlar hittas. Ett avsnitt om ERAS är tillagt.
 • Adjuvant cytostatikabehandling rekommenderas inte vid mucinös äggstockscancer stadium IC.
 • Medicinsk behandling är omskrivet där de väsentliga förändringarna är inlagda under angiogeneshämmare och PARP-hämmare.
 • Underhållsbehandling med PARP-hämmare rekommenderas för patienter med platinumkänsligt återfall som svarat med partiell eller komplett remission på platinumbaserad cytostatikabehandling vid återfall (> 6 månader efter avslutad behandling) av höggradig äggstockscancer.
 • Omvårdnad, Min vårdplan, egenvård och cancerrehabilitering är ytterligare utvecklat.
2.2

Standardiserat vårdförlopp

För äggstockscancer finns ett standardiserat vårdförlopp fastställt av SKL:s beslutsgrupp 2015-12-21.

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det Standardiserade vårdförloppet (SVF). Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats.

Lagstöd

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 82:763). Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap 1–2 § patientlagen). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda fast vårdkontakt samt information om möjlighet till ny medicinsk bedömning, även inom annan region. Vårdgivaren ska också informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad öppenvård. Enligt det s.k. patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, t.ex. hur och när ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan.

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt samt åtgärder inom vissa tider. De standardiserade vårdförlopp som RCC har tagit fram och som regionerna har beslutat att följa anger kortare väntetider som dock inte är en del av vårdgarantin.

I hälso- och sjukvårdslagen anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att beakta barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd (5 kap 7 §).

Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet.

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:  

 • Starkt vetenskapligt underlag (++++) 
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) 
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Begränsat vetenskapligt underlag (++) 
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
  När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Läs mer om systemet på SBU:s Handbok kapitel 10.

Nästa kapitel
3 Mål med vårdprogrammet