Till sidinnehåll

Länkar, definitioner, förkortningar

23.2

Definitioner och statistiska begrepp

Accuracy

Hur nära ett uppmätt värde är det sanna värdet.

Negativt prediktivt värde

Andelen av dem som testats negativt som verkligen är friska.

Positivt prediktivt värde

Andelen av dem som testats positivt som verkligen har en sjukdom.

Precision

Hur nära upprepade mätningar under oförändrade förhållanden är.

Sensitivitet

Andelen sjuka som identifieras med ett test (positivt test).

Specificitet

Andelen friska som friskförklaras med ett test (negativt test). Ett test med hög specificitet friskförklarar den individ som är frisk.

Relativ överlevnad

Kvoten mellan den observerade överlevnaden för cancerpatienterna och den förväntade överlevnaden hos en jämförbar grupp i den allmänna befolkningen.

23.1

Internationella vårdprogram

23.3

Förkortningar

BEV

Bevacizumab

BMI

Body mass index

BRCA1

Bröstcancergen 1

BRCA2

Bröstcancergen 2

CA 125

Cancerassocierat antigen 125

CCC

Clear Cell Cancer (klarcellig cancer)

CEA

Carcinoembryonalt antigen

DT

Datortomografi

DWI

Diffusionsviktad imaging

EC

Endometrioid cancer

ERAS

Enhanced Recovery After Surgery

ERT

Estrogen replacement therapy, östrogenersättning

EOC

Epitelial ovarialcancer

ER

Östrogenreceptor

ESGO

European Society of Gynaecological Oncology

FIGO

Federation Internationale de Gynecologie et d´Obstetrique

FSH

Follikelstimulerande hormon

GCIG

Gynecologic Cancer Intergroup

GFR

Glomerulär filtrationshastighet

HBOC

Hereditär bröst- och ovarialcancer

HGSC

Höggradig serös cancer

HNPCC

Hereditär nonpolyposis kolorektal cancer

HR

Hazard ratio

HRD

Homolog rekombinationsbrist

HRT

Hormone replacement therapy, hormonsubstitution

IHC

Immunhistokemi

IVA

Intensivvårdsavdelning

IVF

In vitro-fertilisering

LGSC

Låggradig serös cancer

LH

Luteinzing hormon

MC

Mucinös cancer

MHT

Menopausal hormonterapi

MMR

Mismatch repair

MRT

Magnetresonanstomografi

MSI

Mikrosatellitinstabilitet

NPV

Negativt prediktivt värde

OR

Oddsratio

OS

Overall survival, total överlevnad

PAD

Patologisk anatomisk diagnos

PET

Positronemissionstomografi

PFI

Platinumfritt intervall

PFS

Progressionsfri överlevnad

PMP

Pseudomyxoma peritonei

PPV

Positivt prediktivt värde

PR

Partiell respons

RCC

Regionalt cancercentrum

RECIST

Response Evaluation Criteria in Solid Tumor

RMI

Risk of Malignancy Index

ROCA

Risk of ovarian cancer algorithm

ROC

Receiver-operator-characteristics

RR

Relationer mellan riskkvoter

RRSO

Riskreducerande salpingooforektomi

SIR

Standardiserad incidensratio

SFOG

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

SOEB

Bilateral salpingooforektomi

STIC

Seröst tubar-intraepitelialt karcinom

TVS

Transvaginal ultrasonografi, transvaginalt ultraljud

VEGF

Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor