Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

De nationella kvalitetsindikatorerna ska stödja kvalitetsjämförelser, säkerhets- och förbättringsarbete samt forskning och utveckling. Indikatorerna avspeglar de sex perspektiv som ryms inom begreppet god vård, det vill säga att vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Vårdprogramgruppen har utgått från de övergripande indikatorer för cancersjukvården som definierats under arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvården, men även identifierat ytterligare indikatorer specifika för äggstockscancer (ovarialcancer):

 

Kvalitetsområde

Indikator

Målnivå

I

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård, jämlik vård

Täckningsgrad

> 95 %

II

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård, jämlik vård

Relativ 5- och 10-årsöverlevnad (totalt + subtypsanalyserad, inklusive cancer abdominis/pelvis)

Relativ 5-års­överlevnad i total­materialet: > 50 % och förbättrad för vart år

III

Säker vård

Andel patienter med självrapporterad och läkarbedömd behandlingskomplikation enligt Clavien-Dindo

Data saknas, men kommer framöver att tas fram.

IV

Säker vård

Andel patienter som avlidit i behandlingskomplikation

< 3 %

V

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Andel patienter med stadium II–IV som är tumörfria efter primär­behandling (= responsbedömning)

> 75 %

VI

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Andel primäropererade patienter med epitelial äggstockscancer stadium IIIC–IV

> 60 %

VII

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Andel primäropererade patienter med epitelial äggstockscancer stadium IIIC opererade till makroskopisk tumörfrihet

> 50 %

VIII

 

Andel patienter med cancer abdominis och epitelial äggstocks­cancer som inte genomgår kirurgi

 

IX

 

Andel patienter som genomgår genetisk mutationsanalys

 

X

 

Andel patienter som bedömts på MDK

 

 

Nästa kapitel
22 Referenser