Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

De nationella kvalitetsindikatorerna ska stödja kvalitetsjämförelser, säkerhets- och förbättringsarbete samt forskning och utveckling. Indikatorerna avspeglar de sex perspektiv som ryms inom begreppet god vård, det vill säga att vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Vårdprogramgruppen har utgått från de övergripande indikatorer för cancersjukvården som definierats under arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvården, men även identifierat ytterligare indikatorer specifika för äggstockscancer (ovarialcancer):

 

Kvalitetsområde

Indikator

Målnivå

I

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård, jämlik vård

Täckningsgrad

> 95 %

II

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård, jämlik vård

Relativ 5- och 10-årsöverlevnad (totalt + subtypsanalyserad, inklusive cancer abdominis/pelvis)

Relativ 5-års­överlevnad i total­materialet: > 50 % och förbättrad för varje år

III

Säker vård

Andel patienter med självrapporterad och läkarbedömd behandlingskomplikation enligt Clavien-Dindo

Data saknas, men kommer framöver att tas fram.

IV

Säker vård

Andel patienter som avlidit i behandlingskomplikation

< 3 %

V

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Andel patienter med stadium III–IV som blir opererade i primär­behandlingssituation

> 70 %

VI

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Andel patienter med stadium II–IV som är tumörfria efter primär­behandling (= responsbedömning)

> 70 %

VII

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Andel primäropererade patienter med epitelial äggstockscancer stadium IIIC–IV

> 60 %

VIII

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Andel primäropererade patienter med epitelial äggstockscancer stadium IIIC opererade till makroskopisk tumörfrihet

> 50 %

IX

 

Andel patienter med cancer abdominis och epitelial äggstocks­cancer som inte genomgår kirurgi

 

X

 

Andel patienter som genomgår genetisk mutationsanalys

 

XI

 

Andel patienter som bedömts på MDK