Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Rekommendation om nationell och regional nivåstrukturering i cancervården finns i SKL:s diarienummer 11/3031 2016-12-09.

RCC i samverkan lämnar inom området regional nivåstrukturering följande rekommendationer till regioner:

 1. Äggstockscancer

att primärbehandling samt behandling vid progress eller återfall av äggstockscancer ska utföras vid högst 6 sjukhus i landet, ett sjukhus i varje sjukvårdsregion.

19.1

Motivering och förutsättningar för RCC i samverkans rekommendationer

Behandlingen av äggstockscancer kräver kunskap och erfarenhet i bedömningarna samt operationsteknisk färdighet och är resurskrävande, varför en centralisering är nödvändig för att säkra en jämlik vård för alla med sjukdomen. Forskning kring nya förbättrade behandlingsmetoder kan enbart effektivt genomföras på enheter med större volym av patienter. Resultat i litteraturen pekar på att en enskild kirurg bör utföra minst 30 äggstockscanceroperationer per år av en viss typ för att upprätthålla kvaliteten. Eftersom det behövs minst tre, troligen fyra gynekologiska tumörkirurger på varje klinik för att en vid behov ska kunna vara frånvarande så måste sjukhusvolymen vara ännu större, sannolikt minst 100 äggstockscanceroperationer per år. Flera studier visar på kontinuerliga förbättringar vid högre volymer, dvs. ett dos-responssamband. Det är cirka 700–750 äggstockscancerpatienter per år som ska utredas och behandlas. Då även misstänkta äggstockscancerfall som sedermera visar sig vara benigna bör handläggas av högvolymcentrum tillkommer cirka 200 patienter samt 25–50 patienter som är i behov av återfallskirurgi och palliativ kirurgi.

Det krävs att varje högvolymcentrum har minst 3–4 gynekologiska certifierade tumörkirurger för att kunna ta hand om minst 100 äggstockscancerpatienter per år, för att få tillräcklig volym och för att kompetensen ska bibehållas och utvecklas. För att även klara av att ha gynekologisk tumörkirurgisk beredskap för konsultation och eventuellt operation alla dygnets timmar alla årets dagar, krävs det att varje högvolymcentrum har minst 4 gynekologiska tumörkirurger för äggstockscancerpatienterna. 

Kvalitetskrav för utförande av äggstockscancerbehandling.

 

Struktur

Process

Resultat

Vård

Befintlig specialkompetens:

 • gyn. tumörkirurg
 • gynonkolog
 • gyn. kunnig bilddiagnostiker
 • gyn. kunnig patolog/cytolog
 • specialkunnig anestesiolog
 • specialiserade kirurger
 • specialiserade sjuksköterskor
 • onkologi­- sjuksköterskor
 • kurator/psykolog
 • dietist
 • sjukgymnast med särskild kompetens, t.ex. lymfterapi
 • stomiterapeut/sjuk­sköterska
 • klinisk sexolog
 • postoperativ IVA-vård
 • arbetsterapeut

Tillgång till dessa resurser bör finnas varje vecka året runt.

Befintliga fungerande processer:

 • multidisciplinära konferenser (MDK) regelbundet året runt
 • definierad och utvecklad vårdkedja kring gyncancerprocessen (hemsjukvård-länssjukhus-universitetssjukhus)
 • öppenvårdssamar­bete
 • multidisciplinära operationer
 • egen bakjour (gyntumörkirurg)
 • endoskopisk kirurgi

 

 • INCA-registrering i alla gyncancerregister med god täckningsgrad
 • Följsamhet till nationella vårdprogram
 • Europeisk standard av vårdresultat

 

 

Kompetens

Utbildning

Fortbildning

 • Minimum 2 st. seniora läkare på enheten med gyn. tumörkirurgisk kompetens
 • 2 st. gyn. tumörkirurger i tjänst varje vecka året runt
 • Subutbildningsmöj­lig­het
 • Kontinuerlig vidareutbildning
 • Deltagande i vårdprogramsarbete lokalt, regionalt och nationellt
 • Deltagande i INCA-arbetet lokalt och nationellt
 • Ev. kursarrangör 

Certifierat utbildningscenter för tumörkirurgi och gynekologisk onkologi

 • Utbildning av nya subspecialister i gynekologisk tumörkirurgi med cancervård
 • Utbildning av nya gynonkologer
 • Arbete i Svensk Förening för Obstetrik ooch Gynekologi (SFOG) (tumör-ARG), Svensk Onkologisk förening (SOF)

Forskning och utveckling

 • Akademiska tjänster (professur/lektorat/
  do­centur)
 • Utvecklings- och forskningsmiljö som genomsyrar verksamheten
 • Forskarutbildning
 • Deltagande i nationella och internationella multicenterstudier
 • Forskningsresultat publicerade
 • Forskningsanslag
 • Disputerade läkare och sjuksköterskor