Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Christer Borgfeldt, ordförande, professor, överläkare, kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus
 • Ulrika Ottander, lektor, docent, överläkare, Klinisk vetenskap/ Obstetrik & Gynekologi
 • Kristina Aglund, överläkare, Cancercentrum
 • Malin Båtsman, specialistläkare, klinisk patologi

samtliga vid Norrlands Universitetssjukhus

 • Ilvars Silins, medicine doktor, överläkare
 • Hanna Dahlstrand, docent, överläkare, onkologiska kliniken

samtliga vid Akademiska sjukhuset

 • Håkan Geijer, professor, överläkare, bild- och funktionsmedicin Universitetssjukhuset Örebro
 • Sahar Salehi, medicine doktor, överläkare och biträdande lektor. Medicinsk Enhet bäckencancer, Tema Cancer
 • Josefin Fernebro, medicine doktor, biträdande överläkare
 • Angelique Flöter Rådestad, Docent, överläkare, patientområde ärftlig cancer, tema cancer

samtliga vid Karolinska Universitetssjukhuset

 • Gabriel Lindahl, medicine doktor, överläkare, onkologiska kliniken
 • Elisabeth Åvall Lundqvist, överläkare, professor onkologiska kliniken
 • Peter Lukas, överläkare, kvinnoklinken

samtliga vid Universitetssjukhuset i Linköping

 • Pernilla Dahm-Kähler, docent, överläkare, kvinnokliniken
 • Maria Dimoula, överläkare, Jubileumskliniken
 • Henrik Leonhardt, medicine doktor, överläkare, radiologiska kliniken

samtliga vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Susanne Malander, medicine doktor, överläkare, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik
 • Anna Måsbäck, medicine doktor, överläkare, Laboratoriemedicin, patologi

Samtliga vid Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • Carina Rundström, Samordnande kontaktsjuksköterska och processledare gynekologisk cancer Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Specialistsjuksköterska i cancervård
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Cecilia Kamstad, Kontaktsjuksköterska gynonkologen, specialistsjuksköterska i cancervård, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Patient- och närståenderepresentanter:

 • Margaretha Sundsten, representant för GynCancerFörbundet
 • Alexandra Andersson, Nätverket mot gyenkologisk cancer

Stödjande RCC - RCC Väst

 • Susanne Amsler Nordin, administrativ koordinator
 • Christian Staf, statistiker
 • Claudia Adok, statistiker
 • Tim Säll, statistiker
 • Malin Samuelsson, nationell vårdprogramhandläggare /utvecklingsledare
24.3

Adjungerade författare

Ultraljud: Elisabeth Epstein, docent, överläkare, kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm

Fertilitet: Kenny Rodriguez-Wallberg, docent, överläkare, fertilitetsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

ERAS: Lena Wijk, medicine doktor, överläkare, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Ärftlighet: Hans Ehrencrona, docent, överläkare, klinisk genetik, Laboratoriemedicin, Skånes Universitetssjukhus

24.4

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Väst.

24.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett professor och överläkare Christer Borgfeldt till vårdprogramgruppens ordförande.

I en remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Svenska barnmorskeförbundet
 • NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • Gillebergets hälsocentral
 • GSK - GlaxoSmithKlaine
 • Fysioterapueterna - sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Astra Zeneca
 • SWEDPOS – Svensk Förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering
 • DIO – Ditetisternas riksförbund
 • Region Dalarna
 • Region Östergötland
 • NAC – Nationella Arbetsgruppen Cancerläkemedel
 • Region Krononberg
 • Region Värmland
 • NPO Norra sjuksvårdsregionen
 • Region Stockholm
 • VGR – Västra Götalandsregionen
 • Region Halland
 • RCC Mellansverige
 • Roche AB
 • Region Öerbro län
 • Närhälsan och Primärvårdsrådet VGR
 • Nätverket mot gynekologisk cancer
 • Patient- och närståenderådet RCC Norr
 • Program- och prioriteringsrådet VGR
 • Region Skåne
 • Patient- och närståenderådet RCC Väst
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Region Jönköpings län
 • TLV _ Tand- och läkemedelsförmånsverket

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av remissrundan, kommer vårdprogrammet att bearbetas och godkännas av vårdprogramgruppen samt fastställas av RCC:s samverkansnämnd.