Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Det övergripande målet med detta vårdprogram är att utveckla och bedriva en god vård av kvinnor med äggstockscancer (ovarialcancer). En god vård innefattar att vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Detta innebär att alla patienter med misstänkt eller bekräftad äggstockscancer ska få en likvärdig utredning, behandling och uppföljning, så att variationer mellan regionerna minimeras.

Det nationella vårdprogrammet ska fungera som ett ”paraplyprogram” med principer för handläggning och behandling av äggstocks-, tubar- och peritonealcancer (äggstockscancer) baserat på bästa möjliga evidens. Principerna är generella och regionala avvikelser bör inte finnas, men lokala organisatoriska förutsättningarna kan variera och belysas i regionala tillämpningar.

Målnivåer för kvalitetsindikatorer (process- och resultatmått) beskrivs i kapitel 21 Kvalitetsindikatorer och målnivåer. Ledtiden från symtom till start av behandling är det väsentligaste processmåttet och finns framtaget och beskrivet i det standardiserade vårdförloppet. Delprocesser kan definieras och mätas, såsom tiden från start av utredning på grund av misstänkt äggstockscancer till diagnostiskt ingrepp, PAD-svar och start av kirurgisk eller antitumoral behandling. Som generellt mål rekommenderas att ledtiden från misstanke om äggstockscancer till primärkirurgi inte överskrider 24 dagar eller att primär medicinsk behandling inte överskrider 22 dagar och att onkologisk behandling inleds inom 28 dagar efter primärkirurgi.

Dessa mål följs upp inom ramen för kvalitetsregisterarbetet och vid revision av vårdprogrammet.