Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens (MDK)

Rekommendationer

 • Ett multidisciplinärt handläggande av patienter med melanom ger ett bättre omhändertagande.
 • En lokal eller regional multidisciplinär konferens bör finnas i varje region främst för att ge möjlighet att diskutera patienter med melanom i stadium III och IV. Utvecklingen av den medicinska behandlingen har gått snabbt de senaste åren både inom och utanför kliniska studier. Eftersom behandlingarna är dyra och ofta medför biverkningar, måste indikationerna vara tydliga. En rekommendation från en lokal eller regional multidisciplinär konferens motiverar därför bättre behandlingsbeslut i det enskilda fallet.

Följande funktioner bör medverka vid en multidisciplinär konferens (MDK):

 • kirurg/plastikkirurg/öron-näsa-halskirurg
 • onkolog
 • patolog
 • dermatolog (MDK 1)
 • radiolog/nuklearmedicinare
 • kontaktsjuksköterska
 • koordinatorsfunktion.

För alla patienter med melanom i stadium III och IV bör beslut om fortsatt utredning och behandlingsrekommendation fattas vid MDK. I vissa fall bör palliativa team inkluderas i diskussionen. Patienter med stadium I och II behöver vanligen inte diskuteras på MDK, men kan tas upp vid särskilda frågeställningar, eftergranskningar eller möjlighet till inklusion i kliniska studier.

Tumören bör klassificeras enligt den senaste TNM-klassifikationen i tabell 3 och 4 (UICC 8 2017/AJCC 8 2017) 1112 Behandlingsbeslut bör fattas tillsammans med patienten och de närstående, om patienten önskar det.
Det finns europeisk konsensus som rekommenderar att patienter med melanom handläggs av multidisciplinära team med kirurger, dermatologer, onkologer, kontaktsjuksköterskor, patologer, röntgenologer/nuklearmedicinare samt vid behov andra specialiteter 138. Konferensen är ett lämpligt forum för att diskutera och överväga olika aspekter och alternativa behandlingsvägar. Konferensen utgör även ett forum för utbildning. Detta gäller framför allt patienter med metastaserat melanom, där nya effektiva behandlingar erbjuds som kan påverka sjukdomen i mycket större utsträckning än tidigare. Inklusionen i kliniska studier blir också bättre om patienter diskuteras på en MDK.

Konferensen kan även fungera

 • som kvalitetskontroll för kirurgin (portvaktskörtelbiopsi), PAD (eftergranskningar, kompletteringar, portvaktskörtelhistopatologi) och bilddiagnostiken (eftergranskning och demonstration av relevanta bildundersökningar och funktionsmedicinska undersökningar)
 • för diskussion av bästa palliativa behandling
 • som en viktig undervisnings- och forskningsinklusionsplattform.

För patienter med okänd primärtumör och misstanke om melanommetastas krävs ofta diskussion kring bedömningen för att slippa onödiga undersökningar och snabbt få tillgång till adekvat behandling. Det gäller också särskilda patientgrupper såsom barn och gravida eller vid vissa typer av melanom och primärlokaler, t.ex. akralt, som kräver en modifiering av rekommenderade sidomarginaler. Se även kapitel 10 Kirurgisk behandling.

Konferensen kan vara videobaserad eller utgöra en regional konferens för speciellt komplicerade fall där flera sjukhus kan delta samtidigt.