Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Egenvård

Rekommendationer

 • Alla melanompatienter bör få anpassad information och undervisning om egenkontroller av huden.
 • Patienterna bör informeras om sunda solvanor. De bör skydda huden med kläder i första hand och hög solskyddsfaktor på övriga kroppsdelar.
 • Informationen bör individanpassas.

Det är viktigt att kontrollera sin hud, själv eller tillsammans med en närstående, för att upptäcka nya förändringar eller tecken till metastasering. För att kunna utföra detta krävs att man får information om egenkontroll.

16.1

Kontrollera huden

Rekommendationer

 • Patienter som haft melanom bör lära sig egenkontroll av huden.
 • Patienten bör själv informera om sin tidigare melanomdiagnos, i samband med andra sjukvårdskontakter.

I den egna hudundersökningen ingår att:

 • Inspektera och känna igenom operationsärret och inspektera hela huden för att se om nya nevi/pigmentförändringar, knutor eller andra avvikande hudförändringar uppkommit.
 • Känna efter förstorade lymfkörtlar i armhålor, ljumskar och på halsen, i synnerhet bör det lymfkörtelområde som dränerar primärtumörområdet undersökas. Det görs lättast när patienten tvålar in sig i duschen. Höger och vänster sida bör jämföras.

Nyuppkomna hudförändringar eller hudförändringar som ändrar färg, form, storlek, blöder eller kliar bör kontrolleras av en primärvårdsspecialist.

Egenkontrollen innebär att patienten lär känna sin kropps nevi så att hen uppmärksammar förändringar. Vid oro för en förändring bör patienten uppmanas att kontakta sin primärvårdsspecialist eller kontaktsjuksköterska för en bedömning.

Det viktigaste är att upptäcka och behandla melanom tidigt medan de är tunna (≤ 1 mm). Överlevnaden är då mycket god (Balch et al., 2009; Rigel et al., 2000; Socialstyrelsen, 2019b)Patienten uppmanas efter en melanomdiagnos att ta för vana att undersöka huden själv en gång i månaden.

Informationen om egenkontroll kan ges av en läkare eller kontaktsjuksköterska. Den bör individanpassas och upprepas om patienten har ett behov av det. Patienten bör få med sig skriftlig information om egenkontrollen.

16.2

Sunda solvanor

Rekommendationer

 • Patienten bör ges råd om solskydd och ett klokt beteende i solen.
 • Råden bör innehålla information om att undvika direkt solstrålning mellan klockan 11 och 15 då solen är som starkast.
 • Kläder, solglasögon och hatt bör i första hand användas som solskydd.
 • Solskyddskräm med hög skyddsfaktor som innehåller skydd mot både UVA och UVB kan ge ett visst skydd, men bör endast användas som komplement till andra solskyddande åtgärder, såsom kläder, hatt och skugga.
 • Solariesolande bör undvikas.

Ofta överskattar individen hur länge man kan vistas i solen utan att bränna sig. Som hjälp för att veta hur länge man varit i solen kan appen ”Min soltid” användas.

Solens strålar är olika starka på olika breddgrader, och påverkas också av om man vistas på vatten, stranden eller snö. Patienterna bör informeras om och ta hänsyn till detta vid resor. Används solskyddskräm bör den återappliceras regelbundet, eftersom effekten avtar med tid, slitage och när man svettas eller badar.

För barn under 18 år är det förbud mot solariesolande. För mer information på strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Här finns också appen ”Min soltid” för nedladdning.

16.3

Levnadsvanor

Rekommendationer

 • Alla patienter bör tillfrågas om sina levnadsvanor såsom tobaksbruk, alkohol, matvanor och fysisk aktivitet.Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning.
 • Patienten bör rekommenderas att vara restriktiv med alkohol under alla typer av cancerbehandling.
 • Patienten bör informeras om vikten av fysisk aktivitet efter förmåga, både konditionsträning och styrketräning, för fysisk funktion och emotionellt välbefinnande.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är användbara även under cancerbehandlingen . De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning. Svensk sjuksköterskeförenings broschyr ”Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer” utgår ifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och har anpassats för personer som har eller har haft cancer. Broschyren kan vara ett bra stöd vid samtal med patienterna kring levnadsvanor.

16.4

Rökning

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan och läkaren informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp (Iwakawa et al., 2006; Jagsi et al., 2007; Kaufman et al., 2008; Macdonald et al., 2004; Prochazka et al., 2002; Sharp et al., 2013; Wells et al., 2004). Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00.

Rökande personer som bär nedärvda mutationer i melanomgenen CDKN2A har även kraftigt ökade risker för cancer i luftvägarna och övre matsmältningsorganen (Wells et al., 2004). Mutationsbärare bör därför alltid informeras om denna riskökning.

För vidare fördjupning, se bilagan Handläggning av individer inom familjer med familjärt melanom

16.5

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan och läkaren bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar (Bradley et al., 2011; Nath et al., 2010; Tonnesen et al., 2009).

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.

16.6

Komplementär och alternativ medicin

Rekommendationer

 • Patienten bör tillfrågas om de använder komplementär och alternativ medicin och informeras om vad som kan ha en negativ påverkan på effekterna av cancerläkemedel.

Kontaktsjuksköterskan och läkaren bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel (Malekzadeh, 2005; Peterson, 2005). Broschyren om Komplementär och alternativ medicin (framtagen av RCC) kan användas som stöd vid samtal med patienten.

Forskning visar att antioxidanter kan öka risken för att melanom bildar metastaser. Se strålsäkerhetsmyndigheten Patienter som får systemisk onkologisk behandling bör undvika kosttillskost och hälsoskottpreparat pga att det är oklart om de påverkar risken för biverkningar eller effekten av behandlingen. Patienten rekommenderas istället att äta balanserad kost.

16.7

Fysisk aktivitet

För att lindra symtom och biverkningar bör patienten rekommenderas fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet, både aerob och muskelstärkande, minskar fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) samt förbättrar fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet. Se det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Nästa kapitel
17 Uppföljning