Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet omfattar alla patienter med melanom i olika skeden av sjukdomen och inkluderar melanom i huden, ögat och slemhinnorna (så kallade mukosala melanom). Vårdprogrammet innehåller också rekommendationer för handläggningen av melanom hos gravida och barn < 8 år.

Vårdprogrammet är utarbetat av den nationella arbetsgruppen och fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2021-02-23. Beslut om implementering tas i respektive region enligt överenskomna rutiner. Stödjande regionalt cancercentrum är Regionalt cancercentrum Sydöst.

Tidigare versioner:

Datum

Beskrivning av förändring

2013-05-07

Version 1.0. Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2014-11-11

Version 1.1. Revision fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan. Ändringar främst av 11.2

2015-01-19

Rättelse i Tabell 1, s. 54

2016-11-07

Kap 11.2 reviderat

2017-05-16

Version 2.0. Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2018-05-15

Version 3.0. Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2019-04-29

Version 4.0 Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2021-02-23

Version 5.0 Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2021-03-19

Version 5.1 Korrigeringar i avsnitt 21.2

Tidigare vårdprogram publiceras inte men kan begäras ut från Regionala cancercentrum, info@cancercentrum.se.

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

2021-03-19
Korrigering av arbetsplats m.m. för några av vårdprogramgruppens medlemmar.

2021-02-16

Den tidigare versionen av vårdprogrammet uppdaterades hösten 2018. I vårdprogrammet reviderat 2019-2020 har följande tillkommit:

  • Förtydligande att konsultation med stöd av teledermatoskopi mellan vårdgivare bör användas där det finns tillgängligt.
  • Ändrad rekommendation i kapitel 10 till 1 centimeters operationsmarginal istället för 2 centimeter för melanom med tumörtjocklek till och med 2 millimeter.
  • Rekommendationer kring adjuvant systemisk behandling har uppdaterats i avsnitt 11.2
  • Förtydligande att 2 mm histopatologisk marginal är tillräcklig vid in situ melanom samt att atypisk Spitz tumör, STUMP och MELTUMP opereras med 5 mm klinisk marginal.
  • Rekommendation av BRAF-mutationanalys vid stadium III, vilket innebär analys av portvaktskörteln vid påvisande av metastaser och analys av primärtumören vid påvisande av satellitmetastaser. Vid otillräcklig tumörmängd i portvaktskörteln analyseras primärtumören istället.
  • Ny text har lagts till om fertilitet och onkologisk behandling, avsnitt 11.3.7.
  • All omvårdnad, rehabilitering och egenvård har reviderats och ligger nu i kapitel 14, 15 och 16, nya texter har tillkommit om omvårdnad. Beslutstöd för omvårdnad vid immunterapi har tagits fram, dessa finns i det nationella regimbiblioteket.

I samband med uppdateringen av vårdprogrammet är även det standardiserade vårdförloppet (SVF) för Melanom uppdaterat. Förändringarna finner du i Kunskapsbanken

2.3

Standardiserat vårdförlopp

För melanom finns ett standardiserat vårdförlopp (SVF) framtaget, som gäller från och med maj 2016. Vårdförloppet är uppdaterat under september 2020 och justeringarna gäller från och med publiceringen i februari 2021. Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och SVF. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet, den senaste godkända versionen finns att läsas i sin helhet på RCC:s webbplats Kunskapsbanken.

2.4

Lagstöd

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap 1–2 § patientlagen). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda fast vårdkontakt samt information om möjlighet till ny medicinsk bedömning, även inom annan region. Vårdgivaren ska också informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad öppenvård. Enligt det s.k. patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, t.ex. hur och när ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan.

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt samt åtgärder inom vissa tider. De standardiserade vårdförlopp som RCC har tagit fram och som regionerna har beslutat att följa anger kortare väntetider som dock inte är en del av vårdgarantin.

I hälso- och sjukvårdslagen anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att beakta barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd (5 kap 7 §).

2.5

Evidensgradering enligt GRADE

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet.
GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:

Starkt vetenskapligt underlag (++++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag (++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studie har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Läs mer om systemet i SBU:s handbok

Nästa kapitel
3 Mål med vårdprogrammet