Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Rekommendationer

  • Specialister i palliativ medicin samt specialistsjuksköterskor i palliativ vård bör inkluderas i ett multidisciplinärt team i vården av patienter med melanom och deras närstående.
  • Specialister i palliativ medicin samt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad kan stödja svårt sjuka patienter och deras närstående genom att förbättra symtomkontroll, minska ångest och skapa förutsättningar för vård där patienten och de närstående önskar.
  • Specialister i palliativ medicin samt specialistsjuksköterskor i palliativ vård bör inkluderas i ett multidisciplinärt team i vården av patienter med melanom för att förbättra symtomkontroll, ge stöd till patienter och deras närstående, och vid behov koordinera vården av patienter med melanom mellan olika vårdgivare. Patienter med melanom med komplexa behov och deras närstående bör erbjudas remiss till ett specialiserat palliativt team i alla stadier av melanomsjukdomen.

Om vården är palliativ bör man bedöma om patienten kan skötas med endast allmän palliativ vård (t.ex. via primärvården och/eller onkologen eller kirurgen) eller om man även ska remittera till ett specialiserat palliativt team vilket är lämpligt vid mer komplexa behov. Remiss till specialiserad palliativ vård görs lämpligen om symtom överstiger NRS (numeric rating scale) 3 trots insatta åtgärder, eller om helhetssituationen inklusive stödet till närstående inte är tillräckligt.

Ett specialiserat palliativt team kan stötta vården av patienter med melanom genom att förbättra symtomkontroll och ge stöd till patienter och deras närstående. Remiss till specialiserat palliativt team kan övervägas under alla stadier av palliativ melanomsjukdom, även tidigt i förloppet.

I samband med att den onkologiska behandlingen avslutas bör patienten och de närstående erbjudas ett brytpunktssamtal. Vid dessa samtal är det viktigt att en sjuksköterska deltar.

Läs mer i det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

För att följa upp och förbättra vården i livets slutskede uppmanas till registrering i Svenska palliativregistret.

Nationella vårdplanen för palliativ vård är ett beslutsstöd för vård av patienter i livets slutskede, se Palliativt utvecklingscentrum.