Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Palliativ vård och insatser

Rekommendationer

  • Specialister i palliativ medicin samt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad kan vid behov inkluderas i ett multidisciplinärt team i vården av patienter med melanom och deras närstående.
  • Specialister i palliativ medicin samt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad kan stödja svårt sjuka patienter och deras närstående genom att förbättra symtomkontroll, minska ångest och skapa förutsättningar för vård där patienten och de närstående önskar.
  • Specialister i palliativ medicin samt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad bör inkluderas i ett multidisciplinärt team i vården av patienter med melanom för att förbättra symtomkontroll, ge stöd till patienter och deras närstående, och vid behov koordinera vården av patienter med melanom mellan olika vårdgivare. Patienter med melanom med komplexa behov och deras närstående bör erbjudas remiss till ett specialiserat palliativt team i alla stadier av melanomsjukdomen.

Om vården är palliativ skall man bedöma om patienten kan skötas som endast allmän palliativ vård (t ex via primärvården och/eller onkologen eller kirurgen) eller om man även skall remittera till specialiserat palliativt team vilket är lämpligt vid mer komplexa behov. Remiss till specialiserad palliativ vård görs lämpligen om symtom överstiger NRS (numeric rating scale) 3 trots insatta åtgärder eller om helhetssituationen inklusive stödet till anhöriga inte är tillräckligt

Specialiserat palliativt team kan stötta vården av patienter med melanom genom att förbättra symtomkontroll och ge stöd till patienter och deras närstående. Remiss till specialiserat palliativt team kan övervägas under alla stadier av palliativ melanomsjukdom, även tidigt i förloppet.

I samband med att den onkologiska behandlingen avslutas så bör patienten och närstående erbjudas ett brytpunktssamtal.

Läs mer i det nationella vårdprogrammet för palliativ vård:

För att följa upp och förbättra vården i livets slutskede uppmanas till registrering i Svenska palliativregistret

Nationella vårdplanen för palliativ vård är ett beslutsstöd för vård av patienter i livets slutskede, Se Palliativt utvecklingscentrum

Nästa kapitel
14 Omvårdnad och rehabilitering