Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Prognosinstrument för melanom

Prognosinstrumentet baseras på data ur det svenska kvalitetsregistret för hudmelanom [13] och melanomspecifik överlevnad. Genom en kombination av oberoende riskfaktorer beräknas överlevnaden 1, 5 samt 10 år efter diagnos. Beräkningen ger en risk på gruppnivå men kan aldrig ge en individuell prognos.

Om frågan "Finns information om SNB" besvaras NEJ, baseras prognosen på 48 000 patienter utan att hänsyn är tagen till huruvida SNB är utförd eller ej.

Om frågan "Finns information om SNB" besvaras JA, baseras prognosen på 7 500 patienter som har utfört SNB. SNB utförs i huvudsak på tjockare melanom (>1 mm) och därför ges inte någon prognos för tunna melanom (≤ 1 mm). Av statistiska skäl ingår inte heller Clark-nivå eller tumörlokalisation.

Prognosen är i allmänhet god

Prognosen för malignt melanom i Sverige är i allmänhet mycket god. Nära 9 av 10 patienter överlever. Prognosen påverkas av flera faktorer, där den mest betydelsefulla är melanomets tjocklek mätt i millimeter.

Faktorerna har olika signifikans

Kön: kvinnor har bättre prognos
Ålder: yngre har bättre prognos
Tumörlokalisation: betyder ganska lite
Tumörtjocklek (mäts i mm): den mest betydelsefulla faktorn
Tumörulceration (sårighet i tumörytan): ger sämre prognos
Clark nivå (tumörens infiltrationsnivå): mindre betydelsefull
SNB status (sentinel node biopsy): mikroskopisk spridning till närmsta dränerande lymfkörtel ger sämre prognos.

Nästa kapitel
Ladda ner PDF