Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Målet med vårdprogrammet är att ge tydliga rekommendationer om utredning och standardbehandling av polycytemia vera, essentiell trombocytemi, myelofibros och oklassificerbar myeloproliferativ neoplasi. Syftet är att bidra till en nationellt likvärdig handläggning av dessa patienter, och att successivt förbättra deras behandlingsresultat och livskvalitet.

Det nationella MPN-registret ger oss en möjlighet att utvärdera såväl behandlingsresultaten som följsamheten till detta vårdprogram. För mer information se kapitel 19 Kvalitetsregister men även kapitel 20 Kvalitetsindikatorer och målnivåer.

Vårdprogrammet riktar sig i första hand till vårdpersonal som handlägger dessa sjukdomar, men kapitlen Omvårdnad och rehabilitering samt Egenvård riktar sig även till patienter.