Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patient- och närståendeföreträdare deltagit.

23.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Anna Ravn Landtblom, leg. läkare, ST-läkare, VO Internmedicin/Hematologisektionen,
Södersjukhuset Stockholm, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Anneli Enblom Larsson, specialist i internmedicin och hematologi, överläkare kompetenscentrum för internmedicin och geriatrik, Sunderby sjukhus, Luleå, Regionalt cancercentrum Norr

Erik Ahlstrand, med.dr, överläkare, Medicinkliniken Universitetssjukhuset i Örebro,
Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Björn Andréasson, docent, överläkare, Hematologsektionen/Specialistmedicin NU-sjukvården Uddevalla, Regionalt cancercentrum Väst

Marie Lindgren, specialistläkare i internmedicin och hematologi, överläkare,
Medicinkliniken Länssjukhuset i Kalmar, Regionalt cancercentrum Sydöst

Mats Ehinger, docent, överläkare, Skånes Universitetssjukhus Lund,
Regionalt cancercentrum Syd

Stefan Scheding, professor, överläkare, Hematologi/Onkologi/Strålningsfysik,
Skånes Universitetssjukhus Lund, Regionalt cancercentrum Syd

Anne-Christine Holm, sjuksköterska, VO Internmedicin/Hematologisektionen,
Södersjukhuset Stockholm, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Christina Sved Abrahamsson, patient- och närståendeföreträdare

Lise-lott Eriksson, patient- och närståendeföreträdare

23.3

Adjungerade författare

Eva Zetterberg, specialistläkare i internmedicin, hematologi och koagulationssjukdomar, överläkare

VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus

23.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Maria Liljeholm, med.dr, överläkare, Hematologisektionen/Cancercentrum NUS Region Västerbotten, Regionalt cancercentrum Norr

23.5

Jäv och andra bindningar

Medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer går att få från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

23.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Marie Lindgren till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet publiceras öppet på cancercentrum.se

Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar.

Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

  • Novartis
  • Swedpos

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s webbplats.