Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Slutgiltig diagnos av MPN, inklusive korrekt klassificering av entiteterna och riskstratifiering, innebär en sammanvägning av sjukhistoria (hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer), benmärgsmorfologi, molekylärgenetiska fynd där NGS-baserade genpaneler kan ingå i diagnostiken samt cytogenetik då sådan utförs. Detta kräver väl utvecklade lokala och regionala rutiner för samarbetet mellan kliniska hematologer och involverade diagnostiska specialiteter, framför allt hematopatologi och klinisk genetik. Det kan vara fördelaktigt med gemensamma lokala eller regionala konferenser med hematopatolog.

Vid myelofibros bör man tidigt värdera om kurativt syftande behandling med allogen stamcellstransplantation kan vara aktuell. Beslutet är svårt och innefattar alltid ett ingående samråd mellan den primärt ansvariga hematologen, patienten, den regionalt MPN-ansvariga hematologen och det regionala transplanterande teamet.