Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Patienter med MPN bör utredas, behandlas och följas av en hematologisk eller invärtesmedicinsk klinik. I det senare fallet av en hematolog eller hematologisk inriktad invärtesmedicinsk specialist. Nedan anges det vi anser som minimikrav.

Enheten ska ha:

  • Minst en specialist i hematologi eller specialist i invärtesmedicin med hematologisk inriktning.
  • Möjlighet att ge transfusioner av erytrocyter och trombocyter samt utföra flebotomi.
  • Resurser för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten.
  • Möjlighet till diagnostisk konferens alternativt annan dialog med hematopatolog.

Patienter med diagnostiserad myelofibros bör i ett tidigt skede diskuteras med regional eller nationell expertis och frågan om allogen stamcellstransplantation bör då lyftas. Man bör även vara frikostig med att diskutera med expertis vid speciella situationer samt i övrigt för att inhämta nya rön och information om tillämpliga behandlingsstudier.