Till sidinnehåll

Behandling av återfall

Behandlingen av återfall måste individualiseras och ske i samråd mellan patient, urolog och onkolog.

Alla recidiv, såväl lokala som regionala, bör diskuteras vid nationell multidisciplinär konferens och den kurativt syftande kirurgin bör utföras vid nationella vårdenheter för peniscancer (Universitetssjukhuset Örebro och Skånes Universitetssjukhus i Malmö).

Lokala recidiv

Generellt är recidivfrekvensen högre vid organbevarande kirurgi än vid amputation, men till skillnad från ett regionalt recidiv har ett lokalt recidiv liten inverkan på prognos och sjukdomsspecifik överlevnad (Leijte, Kirrander, et al., 2008; Philippou et al., 2012). Lokala recidiv kan i regel behandlas enligt samma principer som den primära tumören. Vid lokala recidiv ska en ny bedömning av lymfkörtelstatus och stadieindelning göras.

Regionala recidiv

Hur man bör behandla ett regionalt recidiv beror på många olika faktorer, till exempel på när den primära behandlingen gavs, om det är ett operabelt recidiv och vilken behandling patienten fått tidigare. Vid kurativ intention bör dessa patienter behandlas så intensivt som möjligt då det är en situation med hög risk för fortsatt tumörprogress.

Neoadjuvant cytostatikabehandling följt av kirurgi bör övervägas. För val av neoadjuvant cytostatikabehandling, se avsnitt 9.6 Neoadjuvant cytostatikabehandling.