Till sidinnehåll

Åtgärder för att underlätta och stimulera deltagande

Rekommendationer

  • Kallelse sker utifrån befolkningsregister och regionerna bör samordna kallelser alternativt dela information om underlaget för kallelser.
  • Kallelsen bör innehålla förbokad tid och plats (GRADE ++++5) som enkelt kan bokas om via internet och telefon. (GRADE +++6). Stor variation av ombokningstider bör finnas. Sms-påminnelse bör erbjudas.
  • Att erbjuda självprovtagning för HPV, som alternativ provtagningsmetod, till ordinarie screeningpopulation kan underlätta deltagande.
  • Kompletterande screening bör erbjudas vid besök hos barnmorska och gynekolog av annan anledning. (GRADE +++7)
  • Kvinnor som uteblir bör få årliga påminnelser (omkallelser). (GRADE ++++8)
  • Kvinnor som inte deltagit i screening i ett screeningintervall + 4 år eller mer, bör få erbjudande om självprovtagning för HPV direkt hemskickat.
  • Kvinnor som inte deltagit under lång, tid trots årliga påminnelser eller omkallelser och hemskickat erbjudande om självprovtagning, bör kontaktas per telefon och erbjudas hjälp att boka tid.
  • Inom varje region bör områden med lågt deltagande identifieras. Hindren för deltagande bör analyseras och riktade insatser genomföras och utvärderas. (GRADE ++5)

Konsistenta observationsstudier med stark effekt
6 Konsistenta observationsstudier
7 Konsistenta observationsstudier
8 Konsistenta observationsstudier 
med stark effekt

10.1

Bakgrund

Den överlägset viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt screeningprogram är att nå målgruppen. Att inte delta i screeningen är den största riskfaktorn för att drabbas av livmoderhalscancer, framför allt i avancerad form 25798081. Att underlätta deltagandet är därmed avgörande och också viktigt för att uppnå jämlik vård. Samtidigt är det viktigt att värna om varje individs fria vilja att delta i screeningen, ett beslut som bör vara grundat på ett informerat val 8283.

10.2

Att underlätta deltagande i gynekologisk cellprovskontroll

För att underlätta deltagande efter kallelse behövs flera olika strategier, eftersom orsakerna till varför kvinnor avstår att delta varierar stort. Både praktiska hinder som tidsbrist, svårigheter med passande tid för provtagning och emotionella hinder gör att kvinnor uteblir från cellprovtagning 8485. Det kan underlätta om kvinnan själv har möjlighet att välja provtagningsmetod när det är möjligt.

Samtliga regioner kallar till gynekologisk cellprovskontroll utifrån befolkningsregistret för att nå hela målgruppen. En lösning där uppgifter om kallelser, provtagning och relevanta provresultat går att dela nationellt är angeläget ur patientsäkerhetsperspektiv. Det skulle också underlätta för kvinnor att delta genom att få sitt prov taget i en annan region än hemregionen

Kallelse med förbokad tid och plats gör att fler kvinnor deltar 75. Möjlighet att enkelt boka om via internet och telefon bör finnas. Om det finns ett varierat utbud av ombokningstider har fler möjlighet att delta. Med sms-påminnelse är det lättare att komma ihåg tiden för provtagning. Självprovtagning kan erbjudas som alternativ enligt Socialstyrelsens rekommendationer och kan bidra till ökat deltagande. HPV-positivt självprov behöver kompletteras med vårdgivartaget cellprov innan kvinnan kan få besked om kompletterande undersökning behövs på gynmottagning. De som väljer självprovtagning behöver få adekvat information om provtagningsmetoden, och om vikten av uppföljande provtagning när det är aktuellt 86.

Kompletterade screening (se termlista) som erbjuds i ett annat sammanhang hos barnmorska eller gynekolog underlättar deltagandet för kvinnan oavsett om hon tidigare avstått av praktiska eller emotionella skäl 858788. Redan vid bokningen av besöket bör cellprovtagning planeras om det är aktuellt.

Påminnelser ökar deltagandet när kvinnan uteblivit från screeningen 8990. Av kvinnor som har uteblivit fyra år i rad kommer hela 20 % inom 90 dagar efter att ha fått den femte årliga påminnelsen 91.

Erbjudande om HPV-självprovtagning till kvinnor som uteblivit kan undanröja praktiska och personliga hinder för att delta regelbundet i screeningen (se kap. 19). Utskick av HPV-självprovtagningskit bör göras när kvinnor inte har deltagit under ett screeningintervall plus 4 år eller mer. Rutiner för detta beskrivs närmare i kapitel 19 Gynekologisk cellprovskontroll genom självprovtagning med analys för humant papillomvirus (HPV). Dessa kvinnor har avstått från cellprovtagning trots flera erbjudande. De har också en hög prevalens HSILcyt vid positiv HPV-analys och bör då kallas direkt till kolposkopi, utan triage.

Att ringa kvinnor som inte deltagit under lång tid och erbjuda hjälp att boka tid för provtagning ökar deltagandet 9092. Några regioner har goda erfarenheter av att barnmorskor, exempelvis från GCK-kansliet (gynekologisk cellprovskontroll), ringer upp kvinnor som uteblivit ett screeningintervall plus 3 år, i enlighet med rekommendationen i tidigare vårdprogram. Kvinnor som trots inbjudan, årliga påminnelser och eventuellt utskick av HPV-självprovtagningskit, har uteblivit ett screeningintervall plus 3–5 år eller mer, bör kontaktas per telefon av barnmorska. Detta innebär efter 8–10 år för kvinnor 57 år och yngre och efter 10–12 år för kvinnor över 57 år.

En nationell studie 11 har visat att utlandsfödda (utanför de nordiska länderna och Västeuropa) har ett lägre deltagande i GCK. I en studie från Stockholm 79 hade utlandsfödda samma deltagande som svenska kvinnor, medan däremot socioekonomiskt status var en faktor som påverkade deltagandet negativt. Troligen har socioekonomiska faktorer större betydelse i storstäder än i glesbygd, och det omvända gäller för födelseland där deltagandet är lägre framför allt i glesbygdsområden. Kvinnor med låg socioekonomisk status har ett lågt deltagande 93. Ta med en vän-kampanjen i Nordöstra Göteborg var ett framgångsrikt projekt där man engagerade personer med samma kulturella bakgrund och modersmål som målgruppen 94.