Till sidinnehåll

Kommunikation och information

Rekommendationer riktade till regionernas ledningar och 1177.se samt till personal i vårdkedjan inom screening

  • I enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer bör särskild vikt läggas vid kommunikation och information för att förebygga och minimera de negativa psykologiska effekter som screeningprogram kan medföra.
  • Tidigare har screening för livmoderhalscancer baserats på förekomst av cellförändringar vid screeningtillfället och deras uppföljning och behandling. Nu läggs fokus på bedömning av risk för cancer utifrån förekomst av HPV-typ.
  • Självprovtagning för HPV kan erbjudas som alternativ till vårdgivartaget prov. Detta medför ett behov av förstärkt kommunikation kring provtagningsmetod, provsvar och dess betydelse.
  • Provtagningsintervall är fastställt utifrån säkerhet vid olika analysmetoder och förlängs till 5 år för kvinnor upp till 49 års ålder efter HPV-analys.
  • Nationellt utformat informations- och utbildningsmaterial samt mallar för kallelser och provsvar bör användas. Det bidrar till en jämlik vård genom att deltagare kan få samma information och provsvar, oavsett var i landet de bor.
  • De som får besked om avvikande prov bör alltid erbjudas möjlighet till personlig kontakt.
  • Det nationella underlaget till kommunikationsplan bör användas vid utformandet av lokala kommunikationsplaner, men kan även fungera självständigt som stöd för verksamheterna. Att ge saklig och samstämmig information i flera kanaler, såväl muntligt som skriftligt, skapar trygghet och tillit till screeningprogrammet.
22.1

Kommunikationsplan som ett stöd för verksamheterna

Målet är att kvinnor som erbjuds att delta i screeningprogrammet ska känna sig trygga och välinformerade om syftet med programmet och om hur det går till, samt att genom god tillgång till saklig information minimera risken för negativa psykologiska effekter.

Underlaget till kommunikationsplan (bilaga 9 Nationellt underlag till kommunikationsplan för screening som skydd mot och för tidig upptäckt av livmoderhalscancer) är tänkt att fungera som ett stöd för verksamheterna och professionerna inom vården med tydliga budskap och malldokument. Syftet är att ge goda grundförutsättningar för en samstämmig och tydlig kommunikation om screeningprogrammet. Underlaget till kommunikationsplan har ett nationellt perspektiv och tar inte upp detaljer kring regional anpassning.

Särskild fokus ska läggas på fortsatt kommunikation kring provtagningsmetod, HPV-provsvar och vad som händer vid olika provsvar. Kommunikation med de deltagande kvinnorna är mycket viktig för att minimera negativa psykologiska effekter som kan uppstå vid screening.  

Socialstyrelsen har gjort bedömningen att det behövs ändamålsenlig, kvalitetssäkrad och nationellt likvärdig kommunikation om screeningprogrammet 98.

Som stöd för kommunikationen har vårdprogramgruppen tagit fram ett underlag till kommunikationsplan, som bland annat har använts för att ta fram nationella mallar för kallelser, provsvar och material med fördjupad information (bilaga 9 Nationellt underlag till kommunikationsplan för screening som skydd mot och för tidig upptäckt av livmoderhalscancer).