Till sidinnehåll

Kallelse till gynekologisk cellprovskontroll

Rekommendationer

 • Den nationella kallelsen och informationsmaterialet bör användas. (GRADE ++++)
 • Kallelsen bör innehålla förbokad tid och plats som enkelt kan bokas om via internet och telefon. (GRADE ++++)
 • Kvinnor i Kontrollfil HPV bör få en särskilt utformad kallelse
8.1

Kallelsens utformning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett generiskt underlag till kallelse för screening. Det omfattande utvecklingsarbetet utgick från ett brukarperspektiv. Förarbetet visade att kvinnor inte vill bli ”inbjudna” utan vill att det framgår att det rör sig om en kallelse, helst redan på kuvertet, så att det kan skiljas från reklam. Förarbetet visade också att landstingen kan vinna på igenkänningseffekten – kvinnor bör känna igen utseendet från kallelsen till cellprovskontroll när de senare kallas till mammografiscreening.

Det generiska underlaget omfattar kallelse, svarsbrev, frågor och svar, förinformation inför första undersökningen samt kuvert. Texter uppdaterade för detta screeningprogram finns på RCC i samverkans webbplats. Effekten av den nationella kallelsen undersöktes i en randomiserad studie i Stockholm. Deltagandet var 11 % högre bland de som fick den nya kallelsen jämfört med de som fick den sedvanliga. I den yngsta åldersgruppen under 30 var skillnaden hela 21 % 59.

Den nationella kallelsen och informationsmaterialet bör användas.

En nationell ”språklapp” med kortfattad basal information på flera språk tas fram och kan med fördel biläggas den fullständiga kallelsen.

Kallelsen bör innehålla följande uppgifter 60:

 • bestämt datum
 • bestämd tid
 • bestämd plats/barnmorskemottagning.

Den bör vidare innehålla information om:

 • av- och ombokningsmöjligheter
 • eventuell kostnad för besöket
 • länk till fördjupad information på internet
 • syftet med provtagningen
 • hur provet tas
 • biobankning av provet och sammanhållen journalföring för GCK, samt kvinnans rätt att samtycka och avstå ifrån att samtycka till detta
 • att uppgifterna sparas i kvalitetsregister och hur kvinnan kan säga nej till detta.


Kallelsen bör även innehålla en länk till information på olika språk.

Det bör framgå hur kvinnan ska gå till väga vid

 • förhinder
 • menstruation
 • graviditet
 • önskan om preventivmedel/rådgivning
 • funktionsnedsättning
 • andra skäl att behöva mer tid vid provtagningen.
 • Kvinnor i Kontrollfil HPV bör få den särskilt utformad kallelsen som poängterar vikten av att delta för att identifiera kvarstående HPV-infektion. 
8.2

Utskick av kallelsen

Kallelsen bör skickas till kvinnans folkbokföringsadress. När kallelser kommer i retur kan det ha flera orsaker, till exempel att befolkningsuppgifterna i kallelsesystemet inte har uppdaterats. Kallelser som kommer i retur till kallelseorganisationen bör föranleda att tiden avbokas och en ny kallelse sänds ut inom en månad. Om även denna kommer i retur kallas kvinnan återigen efter ett år.

Årliga omkallelser är en enkel och effektiv åtgärd som leder till att kvinnor deltar flera år efter att de uteblivit första gången 61.

Årliga omkallelser skickas ut så länge kvinnan:

 • inte tagit cellprov
 • inte gjort ett HPV-självtest när sådant erbjudits enligt vårdprogrammet
 • inte förts upp på s.k. spärrlista p.g.a. total hysterektomi eller hennes egen begäran. 
8.3

Ombokning och avbokning

Möjligheten till av- och ombokning vid screening finns i flera landsting för de invånare som har tillgång till 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare: Mina vårdkontakter). Andelen invånare som har konto i 1177 Vårdguidens e-tjänster och andelen invånare som har e-legitimation eller mobilt bank-ID ger inte tillgänglighet för alla, om inloggning ska ske på vanligt sätt för invånartjänster, med stark autentisering. 22 % saknar möjlighet att legitimera sig på nätet 62.

I Västra Götalandsregionen med god tillgång till telefon och internetombokning bokar 40 % av kvinnorna om sin tid. 82 % av ombokningarna sker via webben. Att boka om sin tid bör vara så enkelt som möjligt med hänsyn taget till säker hantering av personuppgifter. Möjlighet till av- och ombokning av tid och plats bör erbjudas via webben med en kod som inte kräver föranmält konto eller e-legitimation.

Ombokningsbara tider bör erbjudas vid så varierade tider som möjligt. Det bör erbjudas provtagning utanför kontorstid vid någon mottagning inom rimligt avstånd från kvinnans folkbokföringsadress. 1/3 av alla tider bör lämnas fria för ombokning.

Kvinnan bör erbjudas sms-påminnelse. Via ombokningstjänsten på internet kan kvinnan få möjlighet att välja om hon vill ha sms-påminnelse och då registrera ett mobilnummer som gäller vid bokat tillfälle.