Till sidinnehåll

Kallelse till gynekologisk cellprovskontroll

Rekommendationer

 • Nationella kallelser och nationellt informationsmaterial bör användas för god och jämlik information och vård. (GRADE ++++1)
 • Kallelsen bör innehålla förbokad tid och plats som enkelt kan ändras via internet och telefon. (GRADE ++++2)
  Självprovtagning kan erbjudas som alternativ till vårdgivartaget prov.
 • Årlig omkallelse bör skickas till kvinnor som inte provtagits enligt vårdprogrammet.
 • Kvinnor i Kontrollfil HPV bör få en särskilt utformad kallelse.

1 Randomiserad studie med kraftig effekt
2 Samstämmiga observationsstudier med kraftig effekt

8.1

Kallelsens utformning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2014 fram ett generiskt underlag till kallelse för screening. Det omfattande utvecklingsarbetet utgick från ett brukarperspektiv. Förarbetet visade att kvinnor inte vill bli ”inbjudna” utan vill att det framgår att det rör sig om en kallelse, helst redan på kuvertet, så att det kan skiljas från reklam. Förarbetet visade också att regionerna kan vinna på igenkänningseffekten – kvinnor bör känna igen utseendet från kallelsen till cellprovskontroll när de senare till exempel kallas till mammografiscreening 

Effekten av den nationella kallelsen undersöktes i en randomiserad studie i Stockholm. Deltagandet var 11 % högre bland de som fick den nya kallelsen jämfört med de som fick den sedvanliga. I den yngsta åldersgruppen under 30 var skillnaden hela 21 % 74.

Kallelser och svarsbrev har uppdaterats för att överensstämma med vårdprogrammet. Under det arbetet har fokusgrupper bidragit med synpunkter. 

Uppdaterade kallelser och svarsbrev för detta screeningprogram finns på RCC i samverkans webbplats på sidan Kallelser och svarsbrev för screeningorganisationen . Särskilda kallelser finns att använda för Kontrollfil-HPV (K-2) som poängterar vikten av att delta för att identifiera kvarstående HPV-infektion. Kallelser anpassade att användas under covid-19-pandemin finns på samma sida.

En nationell ”språklapp” med kortfattad basal information på flera språk har tagits fram och kan med fördel biläggas den fullständiga kallelsen. Bildstöd för cellprovtagning och för screeningremiss finns att tillgå på webbsidan Information på olika språk.  

De nationella kallelserna innehåller följande uppgifter 75:

 • datum med bestämd tid 
 • plats (barnmorskemottagning) 
 • information om att besöket är kostnadsfritt
 • syftet med provtagningen
 • hur vårdgivartagna prover tas
 • möjlighet till att välja självprovtagning för HPV i stället för vårdgivartaget prov
 • av- och ombokningsmöjligheter 
 • länk till fördjupad information om cellprovtagning 
 • länk till information på olika språk 
 • biobankning av provet och sammanhållen journalföring för GCK, samt kvinnans rätt att samtycka och avstå ifrån att samtycka till detta
 • uppgifterna sparas i kvalitetsregister och hur kvinnan kan säga nej till detta. 

Det bör framgå hur kvinnan ska gå till väga vid:

 • förhinder
 • menstruation
 • graviditet
 • önskan om preventivmedel eller rådgivning
 • funktionsnedsättning
 • andra skäl att behöva mer tid vid provtagningen. 
8.2

Utskick av kallelsen

Kallelsen bör skickas till kvinnans folkbokföringsadress, eller till digital brevlåda om kvinnan valt att använda en sådan och om det används i regionen. Kvinnor kan ha en särskild postadress i annan region än där de är folkbokförda. Kallelseorganisationen i regionen ansvarar för att kalla kvinnor som är folkbokförda i regionen.
Om en kallelse kommer i retur avbokas tiden och en ny kallelse skickas inom en månad. Om även denna kommer i retur kallas kvinnan återigen efter ett år.

Årliga omkallelser är en enkel och effektiv åtgärd som leder till att kvinnor deltar flera år efter att de uteblivit första gången 76.

Årliga omkallelser skickas ut så länge kvinnan:

8.3

Ombokning och avbokning

Att boka om tid bör vara så enkelt som möjligt med hänsyn till säker hantering och med beaktande av att alla inte har tillgång till internet, e-legitimation eller mobilt bank-id. System utan stark autentisering rekommenderas därför för att underlätta deltagande.

Möjlighet till av- eller ombokning kan ske via internetombokning med kod som kommer med kallelsen, 1177:s e-tjänster eller telefon. Vid ombokad tid eller plats bör kvinnan få en bekräftelse. Via ombokningstjänsten på internet kan kvinnan få möjlighet att välja om hon vill ha sms-påminnelse och då registrera ett mobilnummer som gäller vid bokat tillfälle. 

Ombokningsbara tider bör erbjudas vid så varierade tider som möjligt. Det bör erbjudas provtagning utanför kontorstid vid någon mottagning inom rimligt avstånd från kvinnans folkbokföringsadress.