Till sidinnehåll

Screeningpopulation – Vilka ska kallas och när?

Rekommendationer

 • Kvinnor som är folkbokförda i Sverige kallas till gynekologisk cellprovskontroll (GCK) från 23 års ålder +/- 3 månader:
  • Cellprovtagning med analys för HPV vart femte år i åldern 23–49 år efter att provet i den föregående screeningomgången blivit analyserat för HPV.
  • Cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år i åldern 50–64 år efter att provet i den föregående screeningomgången blivit analyserat för HPV.
  • Kallelser bör avslutas först efter ett negativt HPV-screeningprov har tagits efter att kvinnan har fyllt 64 år. Ålder vid sista screeningprovet kan variera mellan 64 till och med 70 år, eftersom inbjudan till screening utgår från senaste undersökningen. (GRADE +++3)
  • Som en övergångsåtgärd, tills alla kvinnor har blivit erbjudna HPV-screening i den tidigare screeningomgången, kallas kvinnor under 49 år tre år efter föregående prov samt kvinnor 50–64 år fem år efter föregående prov. Denna övergångsåtgärd behöver kvarstå i tre respektive fem år efter införandet av primär HPV-screening i respektive åldersgrupp.
  • Som engångsåtgärd bör självprovtagning för HPV erbjudas kvinnor som omfattades av screening 2017, men som avslutats i screeningprogrammet innan HPV-analys infördes i regionen.

3 Flera RCT, som dock ej studerat övre åldersgräns och längre intervall; Observationsstudier

9.1

Definition av målpopulation

Målpopulationen definieras som personer med jämn näst sista siffra i personnumret, det vill säga personer med kvinnligt juridiskt kön. Kallelser till screening börjar vid 23 års ålder och skickas ut med hänsyn tagen till senast tagna prov. Alla kvinnor bör ha fått kallelse efter 63 års ålder. Det sista provet kan då vara taget mellan 64 och 70 års ålder, beroende på när det föregående provet togs. Kallelserna avslutas vid 70 års ålder, förutom för de kvinnor som ligger i Kontrollfil efter behandling eller utläkning (KEB-U) och Kontrollfil-HPV (K-fil HPV). Kvinnor som lämnat prov vid 48 års ålder bör kallas nästa gång vid 53 och kvinnor som lämnat prov vid 49 års ålder bör sedan kallas vid 54. 

Vårdprogrammet som godkändes 2017 innebar att screeningen avslutades med ett HPV-negativt prov, men införandet av HPV-analys har dröjt i många regioner. Enligt data från NKCx innebär det en ökad risk att avsluta screeningprogrammet med negativ cytologi i stället för negativt HPV 77. Som engångsåtgärd bör därför självprovtagning för HPV erbjudas kvinnor som omfattades av screening 2017, men som avslutats i screeningprogrammet innan HPV-analys infördes i regionen (se avsnitt 4.2.2 Effekt av screening, cancerincidens och mortalitet i olika åldrar).

Tidsintervallet för kallelser till kvinnor som tidigare tagit prov utgår från senast taget cellprov, oavsett vilken analys som gjorts. För beräkning av kallelseintervall används datumet då det tidigare provet inregistrerades på laboratoriet. De kvinnor som inte tagit cellprov inom rekommenderat intervall bör få en ny kallelse årligen. Prov som inte är bedömbara (SNOMED M09010 (Cytologi) eller M09024 (HPV)) ska inte utgöra underlag för nästa screeningkallelse. De kvinnor som har HPV-positivitet efter HPV-självprovtagning och som inte kommer på det uppföljande cellprovet hos barnmorska, bör kallas på nytt till barnmorska efter 1–2 månader och sedan årligen om de uteblir. 

Socialstyrelsens rekommendation om 5 års intervall mellan screeningtillfällen för kvinnor 23–49 och 7 års intervall mellan screeningtillfällen för kvinnor över 50 år bygger på det höga negativa prediktiva värdet hos HPV-analys. Cytologiska analyser ger inte denna säkerhet. Därför kan utökade intervaller med HPV-analys genomföras först när kvinnor deltagit i en screeningomgång där HPV-analys har utförts.  

Alla kvinnor som är eller har varit sexuellt aktiva bör delta i screeningen oavsett sexuell praktik.

9.2

Kvinnor som kan avstå från att ta cellprov

Kvinnor som aldrig haft sexuell kontakt kan avstå från cellprovtagning (GRADE +++4). Här definieras ”sexuell kontakt” som varje beröring eller kontakt med könet av en annan person i sexuellt syfte, alltså inte endast omslutande sex. När dessa kvinnor avstår från provtagning kommer även de att få en ny kallelse efter ett år.

4 Konsistenta observationsstudier

9.3

Kvinnor som inte ska kallas

Regionerna har rutinen att inte skicka kallelser till kvinnor som har ett cellprov taget inom en period som motsvarar ett kallelseintervall, oberoende av vilket skäl som funnits för att ta provet eller vad cellprovet visat. Det är kallelseorganisationens ansvar att säkerställa att man har tillgång till morfologi- och virologidata för att enbart kalla de kvinnor som inte har prov registrerat. Överföring av kallelsegrundade data mellan regioner via tjänsteplattform är ännu inte i bruk (april 2022). 

För att en kvinna som enligt vårdprogrammet ska erhålla kallelse till provtagning inte ska kallas måste hon ha registrerats i en så kallad spärrlista. Det finns två huvudskäl (orsaker) till att bli registrerad på spärrlistan, medicinsk eller anatomisk orsak och egen begäran. Kallelsesystem bör innehålla spärrlista med orsakskod, datum och inrapportör.

9.3.1

Spärrlistan – avregistrering från kallelsesystemet

9.3.1.1

Medicinsk eller anatomisk orsak

Kvinnor som genomgått total hysterektomi (GRADE +++) eller av andra skäl saknar livmoderhals bör avregistreras från kallelsesystemet. En skriftlig rutin bör finnas på varje kvinnoklinik för kvinnor som genomgått total hysterektomi som säkerställer att kallelseorganisationen meddelas att de ska bli avregistrerade från kallelsesystemet. Om kvinnan själv uppger att hon genomgått total hysterektomi bör en särskild blankett fyllas i av barnmorska eller läkare och skickas till kallelseorganisation enligt regionalt upprättad rutin. Kvinnor som genomgått total hysterektomi och har PAD-diagnosticerad höggradig dysplasi vid ingreppet eller i anamnesen följs upp på gynekologisk mottagning 6 månader och 5 år enligt särskild rutin, men avregistreras ur GCK (kapitel 17 Uppföljning efter dysplasibehandling).

Det finns även andra medicinska anledningar till att cellprovtagning inte är meningsfullt. Till exempel kvinnor som genomgått strålbehandling mot lilla bäckenet vid cervix- eller kolorektalcancer, personer som har bytt juridiskt kön från man till kvinna eller personer som av annan anledning saknar livmoderhals. Lokal rutin bör upprättas. När kallelseorganisationen har avregistrerat en person från kallelsesystemet bör en bekräftelse skickas per brev till personen.

9.3.1.2

Egen begäran

Kvinnor som efter information om vikten av screening skriftligen avböjer kallelser inkluderas i spärrlistan under egen begäran och ska få en bekräftelse per brev. Om skälet är annat än total hysterektomi, eller annan medicinsk eller anatomisk anledning, får detta skäl inte journalföras eller överprövas och gäller tills kvinnan själv åter önskar bli kallad. Det bör framgå vart kvinnan kan vända sig om hon skulle ångra beslutet och önskar bli kallad igen. Efter 10 år bör en förfrågan skickas om hon åter önskar att bli kallad till screening eller inte. Det finns inget formellt hinder mot att skicka förfrågan till kvinnan och fråga om hon åter vill få kallelser. 

Spärrlistan ska inte användas för att flytta fram en kallelse, till exempel vid utlandsvistelse. Dessa kvinnor kan sättas på individuella intervaller i stället. Kvinnor som följs upp efter behandling kontrolleras inom GCK via KEB-U och ska inte avregistreras från kallelse, utan att först ha fått utförlig information om vad det innebär. Information bör ges av läkare med ansvar inom screeningprogrammet eller delegeras till exempelvis barnmorska eller sjuksköterska inom kallelseorganisationen.

9.3.2

Export av spärrlistadata till NKCx

Fullständig spärrlista bör exporteras årligen tillsammans med övriga kallelsedata till Nationella kvalitetsregistret för nationella jämförelser och kvalitetssäkringsändamål. I exporten ska samtliga kvinnor ingå som är uppsatta på spärrlista oavsett när inkludering skett. 

Variabler från spärrlistan som ska exporteras och skickas till NKCx är följande: 

 • rapporterande lab
 • personnumret
 • datumet för att spärra kvinnan (från vilket datum till vilket datum)
 • orsak till avregistreringen. 
9.4

Kvinnor med skyddad identitet

Kvinnor med skyddad identitet bör kallas via Skatteverket. Kvinnan behöver boka tid eftersom förbokad tid till specifik mottagning inte kan ges. Även svaret till kvinnan skickas via Skatteverket. En skriftlig rutin för detta bör finnas inom kallelseorganisationen.

9.5

Bostadslösa

Kompletterande screening är särskilt viktig för bostadslösa. Klinisk remiss bör användas så att svaret kommer till provtagaren. Provtagande läkare eller barnmorska ansvarar för att provtagningen dokumenteras i journalen samt att provsvaret når kvinnan och att eventuell uppföljning erbjuds.

9.6

Kvinnor med funktionshinder

Kvinnor med psykiskt eller fysiskt funktionshinder bör vid behov kunna erbjudas längre provtagningstid och hjälpmedel, t.ex. lift, i närområdet.

9.7

Graviditet

Screening med cellprov kan ske under graviditet (från och med 23 års ålder) eller puerperium men bör i första hand tas under graviditet. Självprovtagning som alternativ provtagning rekommenderas inte vid graviditet, eftersom eventuell cytologisk analys bör ske utan dröjsjmål (se kapitel 19 Gynekologisk cellprovskontroll genom självprovtagning med analys för humant papillomvirus (HPV)). I samband med första besöket på mödrahälsovården bör barnmorskan kontrollera när senaste cellprov tagits. Kvinnor som kommer att kallas inom 6 månader eller som är underscreenade bör erbjudas att ta ett cellprov. Cellprov för screening bör helst tas vid inskrivningen, men kan erbjudas även senare i graviditeten. I de fall då man av någon anledning väntar med provtagning till efter graviditeten bör sådant planeras in, men det bör ha gått minst 6–8 veckor efter förlossningen vid provtagningstillfället. På cellprovsremissen ska det tydligt framgå att kvinnan är gravid eftersom dessa prov ska handläggas skyndsamt på laboratoriet. 

9.8

Personer som bytt juridiskt kön

Personer som bytt juridiskt kön från kvinna till man, och som har livmoderhals, bör erbjudas screening enligt vårdprogrammet. Cellprov, oavsett vårdgivartaget prov eller själprov HPV, bör i första hand ske via en gynmottagning. Information, rekommendation om screening samt remiss till gynmottagning bör ges av den klinik som utreder könsdysforin. Klinisk remiss bör användas. Tekniska svårigheter vid provtagning kan föreligga med anledning av en pågående testosteronbehandling. Regionala rutiner för screening av personer med livmoderhals utan kvinnligt personnummer bör upprättas. 

9.9

Kompletterande screening

Provtagning med cellprov, kompletterande screening, bör erbjudas alla kvinnor som söker på en kvinnoklinik, gynmottagning eller barnmorskemottagning (i samband med till exempel abort, preventivmedelsrådgivning, graviditet och annan gynekologisk undersökning) och som inte har tagit prov tidigare i tillräcklig omfattning eller som kommer att kallas inom 6 månader i den organiserade screeningen, GCK. En rutin för hanteringen av screeningprover utan kallelse bör upprättas så att provtagaren inte blir ansvarig för vidare svarshantering. Självprovtagning för HPV kan vara lämpligt för personer som inte vill genomgå gynundersökning. 

9.10

Opportunistisk cellprovtagning

Opportunistisk cellprovtagning, det vill säga cellprov eller självprov taget utan indikation, bör begränsas för att undvika resurskrävande överprovtagning. Socialstyrelsen rekommenderar 5 års intervaller för kvinnor 23–49 och 7 års intervaller för kvinnor över 50. Det innebär totalt 9 cellprover per kvinna om hon deltar vid samtliga tillfällen. Tätare screening av symtomfria kvinnor utan tidigare dysplasi ger inget ytterligare skydd 78. HPV-självprovtagning utanför screeningprogrammet, det vill säga prov taget efter att kvinnan har köpt hem ett kit på eget initiativ, bör avrådas eftersom det inte ger någon ökad säkerhet men kan leda till en ökad belastning på vårdens resurser.