Till sidinnehåll

Rutiner och information vid provsvar

Rekommendationer

 • Regionen bör stå som avsändare för kallelser samt för provsvar som skickas ut centralt, från laboratoriet eller kallelsekansliet.
 • Vårdgivaren bör använda de nationellt framtagna, standardiserade svarsbreven.
 • Kvinnor som får besked om avvikande provsvar bör alltid erbjudas möjlighet till telefonkontakt.
 • Kvinnor bör erbjudas en förbokad tid och plats för utredning, behandling och uppföljning i stället för att uppmanas att själva boka tid. (GRADE ++++9)
 • Alla regioner bör ha dokumenterade rutiner där det framgår vem som ansvarar för att svara ut provsvar, vem som ansvarar för att kvinnan får besked, och vem ansvarar för att kvinnor med avvikande provsvar remitteras till utsedd kvinnoklinik eller gynmottagning. Dessa rutiner bör vara väl förankrade bland medarbetarna inom hela vårdkedjan.
 • Ansvaret för remittering av kvinnor med avvikande prover i screeningen bör ligga på en central enhet inom laboratoriets geografiska områdesansvar.

 9 Konsistenta observationsstudier med stark effekt

14.1

Standardiserade svarsbrev och rutiner

Förslag på utformning av provsvar inom GCK vid olika utfall på cellprov (standardiserade svarsbrev för screeningorganisationen och svarsmallar för gynmottagningar) finns att hämta på RCC:s webbplats

Beroende på regionens rutin kan svaren vid avvikande provsvar genereras direkt av kallelsesystemet alternativt administreras från en central enhet eller från en utsedd utredande eller behandlande enhet (gynmottagning).

Kallelser och centralt utskickade svarsbrev bör ha regionen som avsändare, även om laboratorie- och kallelseverksamhet utförs av en privat vårdgivare. 

Ansvar för remittering av kvinnor med avvikande prover i screeningen ligger vanligen på laboratoriet som har ställt den diagnos som ligger till grund för fortsatt handläggning, men andra organisationsformer förekommer. 

För svar på prover som skickats med klinisk remiss ansvarar den vårdgivare som står som avsändare av remissen. 

14.2

Svarsalternativ inom GCK (uppdaterat 2018)

Negativt prov HPV F02B33.

Besked + information om värdet av att delta även vid nästa kallelse till provtagning inom GCK.

Negativt prov HPV F02B33, vid självprovtagning efter långtidsuteblivelse. 

Besked + information om värdet av att delta även vid nästa kallelse till provtagning inom GCK.

Ej bedömbart prov HPV, M09024, utan höggradig avvikelse i ev. cytologi.

Gäller även om endast en av kategorierna HPV hög-, medel-, lågonkogen eller HPV övrig är obedömbar.

Besked + kallelse till nytt GCK-prov.

Om HPV 16-, 18- och/eller 45-positivt bör kvinnan överföras till K-fil HPV högonkogena även om provet inte är bedömbart för andra typer. 

 

Utökad genotypning

Självprovtagning HPV-positiv vid utökad genotypning 

HPV 16-positiv E33416.

HPV 18-positiv E33418.

HPV 45-positiv E33445.

Besked + kallelse till barnmorska inom 1 månad för nytt GCK-prov. 

Överföring till K-fil HPV.

HPV medelonkogen-positiv E3340AA.

Besked + kallelse till barnmorska inom 1 månad för nytt GCK-prov. 

Överföring till K-fil HPV om ≥28 år.

HPV lågonkogen-positiv ≥33 år E33490BC

Besked + kallelse till barnmorska inom 1 månad för nytt GCK-prov. 

Överföring till K-fil HPV om ≥33 år.

HPV lågonkogen-positiv < 33 år E33490BC.

Besked + information om värdet av att delta även vid nästa provtagningstillfälle om 5 år.

Vid självprovtagning för långtidsuteblivare.

HPV-positiv oavsett HPV-typ E33416, E33418, E33445, E3340AA, E33490BC. 

 

Besked + kallelse till utredning vid gynmottagning.

Överföring till K-fil HPV.

Vårdgivartaget prov HPV-positiv vid utökad genotypning 

HPV 16-positiv E33416/
normal cytologi M00110.

HPV 18-positiv E33418/
normal cytologi M00110.

HPV 45-positiv E33445/
normal cytologi M00110.

Besked + överföring till K-fil HPV högonkogena → kallelse till nytt prov efter 18 månader inom GCK. 

HPV medelonkogen-positiv ≥ 28 år
E3340AA/normal cytologi M00110.

Besked + överföring till K-fil HPV medelonkogena → kallelse till nytt prov efter 3 år inom GCK.

HPV medelonkogen-positiv <28 år
E3340AA/ normal cytologi M00110.

Besked om normalt fynd avseende cytologin + information om värdet av att delta även vid nästa provtagningstillfälle om 5 år inom GCK.

HPV lågonkogen-positiv ≥ 33 år
E33490BC/normal cytologi M00110.

Besked + överföring till Kfil HPV lågt onkogena → kallelse till nytt prov efter 5 år inom GCK.

HPV lågonkogen-positiv <33 år
E33490BC.

Besked + information om värdet av att delta även vid nästa provtagningstillfälle om 5 år inom GCK.

K-fil HPV, persistens, utökad genotypning 

K-fil HPV högonkogen> 12 månader.

HPV 16-positiv E33416, eller 

HPV 18-positiv E33418, eller HPV 45-positiv E33445. 

Besked + kallelse till utredning vid gynmottagning.

K-fil HPV medelonkogen positiv> 2,5 år E3340AA. 

Besked + kallelse till utredning vid gynmottagning.

K-fil HPV lågonkogen positiv> 4,5 år E33490BC. 

Besked + kallelse till utredning vid gynmottagning.

 

Begränsad genotypning

Självprovtagning HPV-positiv begränsad genotypning

HPV 16-positiv E33416.

HPV 18-positiv E33418.

Eller, 

HPV 18/45-positiv E334980.

Besked + kallelse till cellprov hos barnmorska inom GCK. 

Överföring till K-fil HPV 16/18 eller K-fil 16,18/45

HPV non 16,18/45 positiv E334990

Besked + kallelse till cellprov hos barnmorska inom GCK. 

Överföring till K-fil HPV non16, 18/45.

Vid självprovtagning för långtidsuteblivare

 HPV-positiv oavsett HPV-typ E33416, E33418, E334990, E334980 vid.

Besked + kallelse till utredning vid gynmottagning.

Överföring till K-fil HPV.

Vårdgivartaget prov begränsad genotypning, HPV 16/18 och HPV non 16/18 

HPV 16-positiv E33416, normal cytologi M00110 eller

HPV 18-positiv E33418, normal cytologi M00110.

Besked + överföring till K-fil HPV 16/18  → kallelse till nytt prov efter 18 månader inom GCK.

HPV non16/18-positiv E334990,
normal cytologi M00110.

Besked + överföring till K-fil HPV non16/18 → kallelse till nytt prov efter 3 år inom GCK.

Vårdgivartaget prov begränsad genotypning, HPV 16, 18/45 och HPV non16,18/45

HPV 16-positiv E33416 normal cytologi M00110, eller

HPV 18/45-positiv E334980, normal cytologi M00110.

Besked + överföring till K-fil HPV 16, 18/45 → kallelse till nytt prov efter 18 månader inom GCK.

HPV non 16,18/45 < 28 år E334990 och normal cytologi M00110.

Besked om normalt fynd avseende cytologin + information om värdet av att delta även vid nästa provtagningstillfälle om 5 år inom GCK.

HPV non 16,18/45 ≥ 28 år E334990 normal cytologi M00110.

Besked + överföring till K-fil HPV non 16, 18/45 → kallelse till nytt prov efter 3 år inom GCK.

K-fil HPV, persistens, begränsad genotypning

HPV 16, 18/45 persistens> 12 mån, E33416, E33418, eller E334980.

Brevbesked + kallelse till utredning vid gynmottagning. 

HPV all övrig persistens> 2,5 år E334990.

Brevbesked + kallelse till utredning vid gynmottagning. 

Cytologisk avvikelse oavsett utökad/begränsad genotypning

HPV-positiv oavsett HPV-typ E33416, E33418, E33445, E3340AA, E33490BC, E334980 

+ alla cytologiska avvikelser.

ASCUS eller LSILcyt M80770.

Misstänkt höggradig skivepitellesion/ASC-H M69719.

Höggradig intraepitelial skivepitellesion/HSILcyt M80772.

Misstanke om skivepitelcancer M80701.

Körtelcellsatypi M69720.

Adenocarcinoma in situ eller misstanke om adenocarcinom M81401.

Atypi i cell av oklar typ eller annan celltyp M69700.

Maligna celler av oklar celltyp eller /annan celltyp M80009.

Besked + kallelse för utredning vid gynmottagning. 

14.3

Svar utifrån utredning, behandling och uppföljning på gynmottagning

Alla svar hanteras av de gynmottagningar eller kliniker som handlägger kvinnor med avvikelser. Om det finns standardiserade svarsbrev som täcker den kliniska situationen, bör de användas. Brev finns på webbsidan Kallelser och svarsbrev för screeningorganisationen, se 14.1 Standardiserade svarsbrev och rutiner.

14.4

Svar i kontrollfil efter behandling HSIL/AIS eller utläkt PAD-verifierad HSIL (KEB-U)

Negativt prov HPV F02B33. 

Besked + information om vikten av att delta även vid nästa provtagningstillfälle om 3 år.

Prov med positivt HPV oavsett cytologiskt utfall. 

Kallas till gynmottagning för fortsatt provtagning eller kolposkopi, enligt vårdprogrammet (se kap. 17 Uppföljning efter dysplasibehandling och bilaga 7 Beskrivning av kontrollfiler).

14.5

Innehåll i lokalt formulerade provsvar

Vårdgivare bör använda sig av formuleringarna i standardiserade svarsbrev. Om vårdgivaren utformar lokala provsvar bör svaret innehålla följande information:

 • Vad som är avvikande.
 • Varför det avvikande ska utredas och eventuellt behandlas.
 • Hur kvinnan ska utredas och eventuellt behandlas.
 • Plats där utredning och eventuell behandling kommer att ske. 
 • Tidpunkt för utredning och eventuell behandling.
 • Hur kvinnan vid behov kan boka om tiden.
 • Var kvinnan kan få mer information och vart hon kan vända sig vid frågor; det bör i första hand vara den mottagning som ska göra utredning och behandling. Möjlighet till telefonkontakt bör alltid erbjudas.
 • Hänvisa också till 1177.se Cellförändringar i livmoderhalsen.

Vårdgivaren bör också

14.6

Kvalitetsindikator

Svarstid inom organiserad gynekologisk cellprovskontroll:

Mål: Mer än 90 % av GCK-proverna är besvarade från laboratoriet inom 28 kalenderdagar.