Till sidinnehåll

Rutiner och information vid avvikande provsvar

Rekommendationer

 • Landstinget bör stå som avsändare för kallelser samt för provsvar som skickas ut centralt, från laboratoriet eller kallelsekansliet. 
 • Vårdgivaren bör använda de nationellt framtagna, standardiserade svarsbreven. 
 • Kvinnor som får besked om avvikande provsvar bör alltid erbjudas möjlighet till telefonkontakt.
 • Kvinnor bör erbjudas en förbokad tid och plats för utredning, behandling och uppföljning istället för att de i svarsbrev uppmanas att själva boka tid. (GRADE ++++)
 • Alla landsting/regioner bör ha dokumenterade rutiner där det framgår vem som ansvarar för att svara ut vad, samt vem som har ansvaret för att kvinnor med avvikande provsvar får information och remitteras till utsedd kvinnoklinik/gynekologmottagning. Dessa rutiner bör vara väl förankrade bland medarbetarna inom hela vårdkedjan. 
 • Ansvaret för remittering av kvinnor med avvikande prover i screeningen bör ligga på en central enhet inom laboratoriets geografiska områdesansvar. 
14.1

Standardiserade svarsbrev och rutiner

Förslag på utformning av provsvar inom GCK vid olika utfall på cellprov med analys för cytologi och cellprov med analys för HPV (standardiserade svarsbrev) finns att hämta på RCC:s webbplats

Beroende på landstingets rutin kan svaren vid avvikande provsvar genereras direkt av kallelsesystemet alternativt administreras från en central enhet eller från en utsedd utredande eller behandlande enhet (gynekologmottagning).

Kallelser och centralt utskickade svarsbrev bör ha landstinget som avsändare, även om laboratorie- och kallelseverksamhet utförs av en privat vårdgivare.

Ansvar för remittering av kvinnor med avvikande prover i screeningen ligger vanligen på laboratoriet som har ställt den diagnos som ligger till grund för fortsatt handläggning, men andra organisationsformer förekommer. Man kan här samarbeta med kvinnosjukvården, men det är angeläget att undvika mellanhänder eftersom det förlänger handläggningstiden och ökar risken för att kvinnor ”faller mellan stolarna”. För svar på prover som skickats med klinisk remiss ansvarar den vårdgivare som står som avsändare av remissen.

14.2

Svarsalternativ inom GCK (uppdaterat 2018)

Normalt prov HPV F02B33

Besked + information om värdet av att delta även vid nästa provtagningstillfälle.

Normalt prov Cyt M00110 (även med diagnosen Endocervikala celler saknas M09019)

Besked om normalt fynd + information om värdet av att delta även vid nästa provtagningstillfälle. Undantag: Kvinna i kontrollfil. Se nedan.

Ej bedömbart prov Cyt M09010 Första gången

Besked + kallelse till nytt GCK-prov; detta handläggs via kallelsesystemet eller laboratoriet.

Ej bedömbart prov Cyt M09010 Andra gången

Besked + kallelse till utredning vid gynmottagning.

Ej bedömbart prov HPV M09024

(Gäller även om endast en av kategorierna HPV16, HPV18 eller HPV non16/18 är obedömbar)

Besked + kallelse till nytt GCK-prov; detta handläggs via kallelsesystemet efter information från laboratoriet.

HPV-positiv HPV 16 M091A6, E33416/
normal cytologi M00110

Besked + överföring till Kontrollfil HPV16 → kallelse till nytt prov efter 18 månader enligt vårdprogrammet.

HPV-positiv HPV 18 M091A6, E33418/
normal cytologi M00110

Besked + överföring till Kontrollfil HPV18 → kallelse till nytt prov efter 18 månader enligt vårdprogrammet.

HPV-positiv HPV non16/18 M091A6, E33990/
normal cytologi M00110

Besked + överföring till Kontrollfil HPV non16/18 → kallelse till nytt prov efter 3 år enligt vårdprogrammet.

HPV16-positiv M091A6, E33416 hos kvinna som funnits i Kontrollfil HPV16 i 12 månader

Besked + kallelse till gynmottagning.

HPV18-positiv M091A6, E33418 hos kvinna som funnits i Kontrollfil HPV18 i 12 månader

Besked + kallelse till gynmottagning.

HPV non16/18-positiv M091A6, E33990 hos kvinna som funnits i Kontrollfil HPV non16/18 i 30 månader

Besked + kallelse till gynmottagning.

ASCUS M69710 eller LSILcyt M80770/HPV-negativ F02B33

Besked + kallelse till nytt GCK-prov. Undantag: Vid första registrerade provet efter 40 års ålder gäller: besked + kallelse till gynmottagning.

ASCUS M69710 eller LSILcyt M80770/HPV-positiv M091A6

Besked + kallelse till utredning vid gynmottagning.

Alla nedan, oavsett HPV-status:
Misstänkt höggradig skivepitellesion/ASC-H M69719

Höggradig intraepitelial skivepitellesion/HSILcyt M80772

Misstanke om skivepitelcancer M80701

Körtelcellsatypi M69720

Adenocarcinoma in situ eller misstanke om adenocarcinom M81401

Atypi i cell av oklar typ/annan celltyp M69700

Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009

Besked + kallelse för utredning vid gynmottagning

 

14.3

Svar utifrån utredning, behandling och uppföljning på gynekologmottagning

Alla svar hanteras av de gynekologmottagningar/kliniker som handlägger kvinnor med avvikelser. Om det finns standardiserade svarsbrev som täcker den kliniska situationen, bör de användas. Sådana brev kan hämtas här

14.4

Svar till kvinnor i kontrollfil efter behandling

Normalt prov Cyt M00110 samt Normalt prov HPV F02B33

Besked + information om vikten av att delta även vid nästa provtagningstillfälle om 3 år.

Prov med avvikelse inklusive HPV-positiv M091A6

Kallas till gynmottagning för fortsatt provtagning eller kolposkopi, enligt vårdprogrammet.

Normalt prov Cyt M00110 samt Normalt prov HPV F02B33samt Endocervikala celler saknas M09019 Första gången

Besked + kallelse till ny provtagning inom screeningorganisationen.

Normalt prov Cyt M00110 samt Normalt prov HPV F02B33samt Endocervikala celler saknas M09019 Andra gången

Besked + kallelse till gynmottagning för kolposkopi.

14.5

Övrig information till kvinnor med cellförändringar

Information till kvinnor med cellförändringar finns även på 1177.se – sök på cellförändringar i livmoderhalsen.

14.6

Innehåll i lokalt formulerade provsvar

Vårdgivare bör använda sig av formuleringarna i standardiserade svarsbrev. Om vårdgivaren utformar lokala provsvar bör svaret innehålla följande information:

 • Vad som är avvikande.
 • Varför det avvikande ska utredas och eventuellt behandlas.
 • Hur kvinnan ska utredas och eventuellt behandlas.
 • Plats där utredning och eventuell behandling kommer att ske.
 • Tidpunkt för utredning och eventuell behandling.
 • Hur kvinnan vid behov kan boka om tiden.
 • Var kvinnan kan få mer information och vart hon kan vända sig vid frågor; det bör i första hand vara den mottagning som ska göra utredning och behandling. Möjlighet till telefonkontakt bör alltid erbjudas.
 • Hänvisa också till 1177.se Cellförändringar i livmoderhalsen.

Vårdgivaren bör också

 • vara förtrogen med den lokala kommunikationsplanen eller med det nationella underlaget för kommunikationsplan (bilaga 7)
 • använda "enkel svenska" och hänvisa till information på främmande språk där sådan finns.
14.7

Kvalitetsindikator

Svarstid inom organiserad gynekologisk cellprovskontroll:

Mål: Mer än 90 % av GCK-proverna är besvarade från laboratoriet inom 28 kalenderdagar.