Till sidinnehåll

Underlag för samordning och nivåstrukturering

Ansvaret för att genomföra screeningprogrammet ligger enligt hälso- och sjukvårdslagen på regionerna. Verksamheten är komplex och spänner vanligen över flera verksamhetsområden. Varje region bör ha en tydlig organisation med processägare eller processledare och styrgrupp eller processarbetsgrupp med definierade uppdrag och mandat, se avsnitt 7.10 Organisation och ansvar för processen. Processledarens har ansvar för att ha överblick över kvalitetsuppgifter i varje led och ge återkoppling till vårdkedjan om utveckling och förbättringsbehov.

I vårdkedjan ingår flera komponenter: laboratorier som utför HPV-analys och cytologisk analys samt histopatologisk diagnostik, gynekologiska mottagningar som utför kolposkopier, vävnadsprovtagningar och behandlingar, enheter som utfärdar kallelser och provtagningsenheter (barnmorskemottagningar). 

För flera av dessa verksamheter är samordning inom regionen eller på sjukvårdsregional eller nationell nivå önskvärd. Detta kan i många fall ske genom överenskommelser inom och mellan regioner och sjukvårdsregioner, men i vissa avseenden kan det falla inom ramen för nivåstrukturering. Förändrade provvolymer inom laboratorieanalyserna påverkar vad som är lämplig organisation för laboratorieanalysen. Exempelvis bör cytologisk analys endast göras på enheter med tillräckliga volymer för att upprätthålla kompetens för analysen. Biobankning kräver stora kringresurser och samordning är resursbesparande. 

Kolposkopisk bedömning och behandling av ovanliga dysplasirelaterade problem bör samlas på ett fåtal erfarna gynekologer med särskild kompetens inom region eller sjukvårdsregion. Exempel på det är cellförändringar under graviditet, immunsuppression och handläggning av körtelcellsdysplasi (kapitel 18 Screening, utredning, behandling och uppföljning av särskilda grupper). 

I bilaga 12 Underlag för samordning och nivåstrukturering sammanfattar Nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention vårdprogrammets förslag på regionala, sjukvårdsregionala och nationella åtgärder. Förslagen är riktade till ett flertal aktörer. Flera av förslagen ligger inte inom Regionala cancercentrums beslutsmandat utan kräver regionala beslut.