Till sidinnehåll

Underlag för samordning och nivåstrukturering

De nya nationella rekommendationerna innebär en mer komplex screeningprocess än tidigare, och det förutsätter ett nationellt vårdprogram som detta. Ansvaret för att genomföra screeningprogrammet ligger enligt hälso- och sjukvårdslagen på landstingen. Verksamheten är komplex och spänner vanligen över flera verksamhetsområden. Varje landsting bör ha en processledare med ansvar för att ha överblick över kvalitetsuppgifter i varje led och ge återkoppling till vårdkedjan om utveckling och förbättringsbehov.

I vårdkedjan ingår flera komponenter: laboratorier som utför HPV-analys och cytologisk analys samt histopatologisk diagnostik, gynekologiska mottagningar som utför kolposkopier, vävnadsprovtagningar och behandlingar, enheter som utfärdar kallelser, provtagningsenheter (barnmorskemottagningar). 

För flera av dessa verksamheter är samordning inom landstinget eller på regional eller nationell nivå önskvärd. Detta kan i många fall ske genom överenskommelser inom och mellan landsting och regioner, men i vissa avseenden kan det falla inom ramen för nivåstrukturering. Exempelvis förväntas cytologivolymerna minska och kan behöva koncentreras på färre laboratorier, liksom en del andra laboratoriefunktioner med höga kvalitetskrav samt biobankning. 

Kolposkopisk bedömning och behandling av ovanliga dysplasirelaterade problem bör samlas på ett fåtal erfarna läkare med särskild kompetens inom landsting eller region. Exempel på det är cellförändringar under graviditet, immunsuppression och handläggning av körtelcellsdysplasi (kapitel 15 och kapitel 16). En sådan samordning utesluter inte att den lokalt dysplasiansvariga läkaren bidrar till utredningen, kompletterar uppgifter och håller kontakt med patienten på hemmaplan.

Förbättringsåtgärder behöver implementeras samordnat och strukturerat inom och mellan regionerna, inte minst då det kan vara svårt att ändra på inarbetade rutiner i den egna organisationen om det finns återkommande svagheter (se kapitel 22).  

I bilaga 11 sammanfattar Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention vårdprogrammets förslag på lokala, regionala och nationella åtgärder. Förslagen är riktade till ett flertal aktörer. Flera av förslagen ligger inte inom Regionala cancercentrums beslutsmandat utan kräver landstingsbeslut.