Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

27.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Vårdprogrammet har utarbetats av Nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention på uppdrag av RCC i samverkan. Nationella arbetsgruppen har bjudit in ytterligare experter, företrädesvis från Nationella expertgruppen för livmoderhalscancerprevention, för att formera en vårdprogramgrupp. Vårdprogramgruppen har dessutom adjungerat expertis för utformning av specifika kapitel i dokumentet.

Redaktionsråd version 4.0: Bengt Andrae, Anne Ekeryd Andalen, Miriam Elfström, Mia Westlund, Anna Carlund. 

27.1.1

Nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention

Ordförande
Miriam Elfström (november 2020–), RCC Stockholm/Gotland, med.dr, Centrum för livmoderhalscancerprevention, Karolinska Universitetslaboratoriet

RCC-representanter
Mellansverige
Lovisa Bergengren (2018–) RCC Mellansverige, med.dr, Överläkare, Universitetssjukhuset Örebro

Syd
Christer Borgfeldt (2011–), RCC Syd, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Lund

Väst

Anne Ekeryd-Andalen (2017–2021), RCC Väst, överläkare, Kvinnokliniken Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

*Katarina Kylebäck (2022–) RCC Väst, överläkare, Masthugget gynekologi- och obstetrikmottagning

Norr
Lena Silfverdal (2018–ordf. 2019–2020), RCC Norr, med.dr, överläkare, Region Västerbotten

*Anna Meschaks (2021–) RCC Norr, mödrahälsovårdsöverläkare, Region Jämtland Härjedalen 

Stockholm-Gotland
Charlotta Sävblom (2017–oktober 2020 ordf. 2020), RCC Stockholm Gotland, med.dr, överläkare

Nathalie Roos (2021–) RCC Stockholm Gotland 

Sydöst
Lisbeth Liest (2020–2021) RCC Sydöst, överläkare gynekologisk onkolog, US Linköping

Mirjam Våtz (2021–) RCC Sydöst

Övriga medlemmar i NACx
Joakim Dillner (2020–), professor, registerhållare analysregistret, enhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset, ordf. NKCx

Charlotte Örndal (2020–), överläkare, med.dr, patolog, registerhållare processregistret, RCC väst, med. chef Unilabs patologi Sverige

Pär Sparén (2020–) professor, Karolinska Institutet

Mia Westlund (sekr 2011–2022), barnmorska, utvecklingsledare RCC väst 

Anna Carlund (sekr 2022–), barnmorska, utvecklingsledare RCC väst

*= har inte deltagit i arbetet med vårdprogrammet

27.1.2

Övriga experter i vårdprogramgruppen

Henrik Edvardsson, överläkare, klinisk patologi, Karolinska universitetssjukhuset och Centralsjukhuset Karlstad, ordf. KVAST, ordf. i Expertgruppen för livmoderhalscancerprevention

Kristina Elfgren, med dr, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, ordf. C-ARG, ordf. i vårdprogramgruppen RCC Stockholm-Gotland

Cecilia Kärrberg, med.dr, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sekr. C-ARG, regional processägare Särskild gynekologisk dysplasi, Västra sjukvårdsregionen

Anna Nilsson, fil.mag., kommunikatör RCC Väst

Bengt Andrae, överläkare, Kvinnosjukvården Gävleborg

27.2

Tidigare medlemmar

27.2.1

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Lisen Arnheim Dalhström, docent, forskare, Karolinska institutet

Christina Björkenfeldt, överläkare Skaraborgs sjukhus, Skövde

Gudrun Broberg, med.dr, barnmorska Närhälsan Västra Götalandregionen

Anne-Marie Levin-Jacobsen, överläkare, Klinisk patologi, Unilabs Skövde

27.2.2

Tidigare medlemmar i NACx

Hanna Eriksson (2019–2020), RCC Sydöst, cytodiagnostiker, Region Östergötland

Björn Strander (ordf. 2011–2019), RCC Väst, docent, överläkare, RCC Väst

Caroline Lilliecreutz (–2019), RCC Sydöst, med.dr, mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Pia Collberg (–2017), RCC Norr, mödahälsovårdsöverläkare, Föräldra- och barnhälsan, Region Jämtland Härjedalen

Sven Törnberg (2015–2017), RCC Stockholm–Gotland, docent, överläkare. RCC Stockholm Gotland

27.3

Tidigare medförfattare

Jan Adolfsson, docent, SBU

Sonia Andersson, professor, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

Joseph Carlsson, docent, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

Katarina Kylebäck, överläkare, Masthugget gynekologi- och obstetrik mottagning, Göteborg

Miriam Mints, docent, Karolinska universitetssjukhuset

Gareth Morgan, cytodiagnostiker, Karolinska universitetssjukhuset

Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska, RCC syd

Keng-Ling Wallin, docent, External quality assessmentspecialist, Equalis

Juridisk granskning kapitel 7 (2017): Regionjurist Erika Tensmo, Regionkansliet Västra Götalandregionen

27.4

Jäv och andra bindningar

Christer Borgfeldt har fått forskningsanslag om självprovtagning från företag. Anslaget gick till Region Skåne. Företaget hade inte inflytande på studieupplägg, statistiska bearbetningar eller manusskrivande. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Väst.

27.5

Vårdprogrammets förankring

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från företag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

Lista över remissvar

Västra götalandsregionen 

Region Syd 

Region Värmland 

Jovana Jovanovic Andersson, specialistläkare diagnostisk patologi

Svenska Barnmorskeförbundet Therese Lindberg

Region Kronoberg 

NPO medicinsk diagnostik Gunilla Friberg

Region Halland 

SBU Elin Lundstedt

Region Dalarna

Nätverket mot gynekologisk cancer och Gyncancerförbundet Barbro Sjölander

eHälsomyndigheten Vivéca Busck Håkans

Region Norr 

Region Sörmland 

Klinisk mikrobiologi region Kronoberg Håkan Jansson

KVAST gruppen för gynpatologi Annika Patthey

NKCx Joakim Dillner

Hologic Johan Larsson

Mia Westlund barnmorska

Björn Strander docent medicinsk rådgivare

Region Stockholm Lena Gammal

TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Jan Wahlström

Region Jämtland Härjedalen

BD, Greta Johannesson

Region Örebro

SFPO Christina Melin Johansson

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Region Västmanland 

Region Skåne 

Arbetsgruppen för ärftlig cancer Christina Edwinsdotter Ardnor

Ola Forslund Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Region Skåne

Evelina Karlsson dyplasiläkare Gävle

RCC Mellansverige 

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.