Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

27.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Vårdprogrammet har utarbetats av Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention på uppdrag av RCC i samverkan. Nationella arbetsgruppen har bjudit in ytterligare experter, företrädesvis från Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention, för att formera en vårdprogramgrupp. Vårdprogramgruppen har dessutom adjungerat expertis för utformning av specifika kapitel i dokumentet.

27.1.1

Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention

Ordförande

Miriam Elfström (nov.2020-), RCC Stockholm/Gotland, Med dr, Centrum för cervixcancer prevention, Karolinska Universitetslaboratoriet

Mellansverige

Lovisa Bergengren (2018-) RCC Mellansverige, Överläkare, Universitetssjukhuset Örebro

Syd

Christer Borgfeldt (2011-), RCC Syd, Docent, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Väst

Anne Ekeryd-Andalen (2017-), RCC Väst Överläkare Kvinnokliniken Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan.

Norr

Lena Silfverdal (2018 – ordf. 2019-2020), RCC Norr, Med dr, Överläkare, RCC Norr

Stockholm-Gotland

Charlotta Sävblom (2017- okt.2020 ordf 2020), RCC Stockholm Gotland, Med dr, Överläkare

Sydöst

Lisbeth Liest (2020- ) RCC Sydöst, Överläkare gynekologisk onkolog US Linköping

Övriga

Joakim Dillner (2020-), Professor, Enhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset

Charlotte Örndal (2020-), Patolog, registerhållare processregistret, RCC väst

Pär Sparén (2020-) Professor, Karolinska Institutet

Mia Westlund (sekr 2011-), Barnmorska, Utvecklingsledare RCC Väst

27.1.2

Övriga medlemmar i vårdprogramgruppen

Henrik Edvardsson, Överläkare, Klinisk patologi Centralsjukhuset Karlstad

Kristina Elfgren, Med dr, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Cecilia Kärrberg, Med dr, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna Nilsson, Fil mag, Kommunikatör RCC Väst

Bengt Andrae, Överläkare, Kvinnosjukvården Gävleborg

27.2

Tidigare medlemmar

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Lisen Arnheim Dalhström, Docent, Forskare, Karolinska Institutet

Christina Björkenfeldt, Överläkare Skaraborgs sjukhus, Skövde

Gudrun Broberg, Med dr, Barnmorska Närhälsan Västra Götalandregionen

Anne-Marie Levin-Jacobsen, Överläkare, Klinisk Patologi, Unilabs Skövde

Tidigare medlemmar i NACx

Hanna Eriksson (2019-2020), RCC Sydöst, Cytodiagnostiker, Region Östergötland

Björn Strander (ordf. 2011- 2019), RCC Väst, Docent, Överläkare, RCC Väst

Caroline Lilliecreutz (– 2019), RCC Sydöst, Med dr, Mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Pia Collberg (–2017), RCC Norr, Mödahälsovårdsöverläkare, Föräldra- och barnhälsan, Region Jämtland Härjedalen

Sven Törnberg (2015– 2017), RCC Stockholm–Gotland, Docent, Överläkare. RCC Stockholm Gotland

27.3

Tidigare medförfattare

Jan Adolfsson, Docent, SBU

Sonia Andersson, Professor, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Joseph Carlsson, Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Katarina Kylebäck, Överläkare, Kunghöjds gynekologmottagning, Göteborg

Miriam Mints, Docent, Karolinska Universitetssjukhuset

Gareth Morgan, Cytodiagnostiker, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Palmstierna, Utvecklingsbarnmorska, RCC syd

Keng-Ling Wallin, Docent, External quality assessmentspecialist, Equalis

Juridisk granskning kap 7: Regionjurist Erika Tensmo, Regionkansliet Västra Götalandregionen

27.4

Jäv och andra bindningar

Christer Borgfeldt har fått forskningsanslag om självprovtagning från företag. Anslaget gick till Region Skåne. Företaget hade inte inflytande på studieupplägg, statistiska bearbetningar eller manusskrivande. Övriga medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Väst.

27.5

Vårdprogrammets förankring

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från företag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Norra sjukvårdsregionen
 • Närhälsan och Primärvårdsrådet VGR
 • Nätverket mot gynekologisk cancer
 • PNR RCC syd
 • PNR RCC väst
 • RCC Mellansverige, sammanställning
 • RCC Stockholm Gotland, Enheten för cancerprevention och screening
 • RCC Väst
 • Region Blekinge
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Östergötland
 • SFMG onkogenetiska arbetsgrupp
 • Sjukhusen i väster
 • Svenska Barnmorskeförbundet
 • Sydöstra sjukvårdsregionens arbetsgrupp cervixcancerprevention
 • Västra götalandsregionen
 • Kunskapsstöd psykiskt ohälsa, VGR 
 • Vårdprogramgrupp Cancerrehabilitering

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.