Till sidinnehåll

Bilaga 1. Specifikation för överföring av HPV-analysresultat. Version 10 (2022-04-15)

1. Dokumenthistorik

Version 1 (081219): Första version.

Version 2 (091209): Tillägg av <regdat>.

Version 3 (100617): Ändrat i xml-strukturen, lagt till kapitel om dokumenthistorik.

Version 4 (110617): Uppdaterat med koder för virologlab och cytologlab. Utökad resultatkoder med AH = Annan högrisk än HPV 16/18.

Version 5 (120118): Lagt till variabel för remissid från cytlab. Specificerat HSA-Id för provtagarenhet.

Version 6 (120330): Lagt till att posttyp och enhetsinformation ska levereras.

Version 7 (130201): Lagt till att hpvresultattxt ska skickas.

Version 8 (130325): Lagt till, K = Formalin-fixerat, paraffin-inbäddat material L = Genitalt sekret, för provtyp.

Version 9 (150616): Lagt till hpvtest VF och VG.

Version 10 (220419): Lagt till koder för utökad genotypning och variabler för självprovtagning. 

2. Bakgrund

HPV-baserad screening rekommenderas för alla åldrar inom screeningprogrammet, och självprovtagning för HPV kan erbjudas som ett alternativ till vårdgivartaget prov sedan 2022. Effekten och följsamheten till riktlinjer och vårdprogram behöver fortlöpande utvärderas. Det finns också stort behov av att inom ramen för definierade program följa det epidemiologiska läget för HPV-infektioner i landet, inte minst som uppföljning av HPV-vaccination på populationsnivå. 

Det finns ett uttalat och starkt behov av en gemensam standard för att generera och rapportera data kring HPV-testning. Det är närmast en förutsättning för mer generella analyser, men kan också underlätta det regionala arbetet. Denna specifikation syftar till att upprätta en sådan standard så att datatolkning över laboratoriegränser ska vara möjlig.

Standarden utgår från att en datafil skapas vid de laboratorier som utför HPV-diagnostik. Denna fil kan sedan överföras till andra databaser. Det kan röra sig om lokala databaser i vid cytologi- eller patologilaboratorier där en integration för kliniskt bruk av HPV-data med cytologi-patologidata kan komma att ske. Dataleveranser kommer också att ske till mer övergripande regionala och nationella register. 

3. Inledning

Om specifikationen

Specifikationen är utarbetad för att stödja de laboratorier som elektroniskt rapporterar resultat av HPV-analys.

Specifikationen är avsedd för personal som arbetar med laboratoriernas IT-system. 

Krav på det enskilda laboratoriet

Varje enskilt laboratorium ansvarar för att det etableras rutiner som säkerställer att data levereras på ett korrekt sätt.

Överföringsrutiner

Leverans av data sker via ftp/web/cd.

  1. Laboratorierna registrerar HPV-testerna i sitt eget IT-system
  2. Data överförs till mottagarregistret med tidsintervall enligt överenskommelse mellan leverantören och mottagaren.
  3. Någon generell säkerhetsnivå (krypteringskrav etc.) för leverans anges inte här, utan detta får beslutas av leverantör och mottagare. 
  4. Registeransvarig hos mottagaren ansvarar för att data läggs in korrekt i databasen.
  5. Leveranser bör kvitteras.

Vilka HPV-resultat ska överföras

Vanligen ska resultat från alla prover från cervix, vulva och vagina överföras. Detta gäller oavsett patientens ålder eller orsak till att provet är taget. I vissa sammanhang kan även leverans av provdata från andra lokaler bli aktuellt. Denna specifikation är utformad för att även täcka de behoven.

Ytterligare information om leverans

Leveranserna ska innehålla de poster som är nya eller uppdaterade sedan senaste leverans. 

För en post som uppdateras ska all information levereras, inte bara den uppdaterade informationen. I mottagande system kommer då den inte uppdaterade posten först att raderas, och sedan kommer den nya posten att läsas in.

Information om att poster har raderats ur labsystemen måste komma till mottagande system. Detta görs genom att det finns ett fält (posttyp), som sätts till R om posten ska raderas. Då behövs ingen ytterligare information än att fälten prov-ID och virologlab levereras. 

Provtagningsenhet, är enheten eller kliniken där provet togs.

Om provet är ”beställt” från cytologlab eller cytologavdelning så ska detta anges med kod i fältet labkod. Koderna är specificerade i slutet av detta dokument. Har provet inte kommit från cytologlab till virologlab, så måste uppgiften om provtagningsenhet levereras. I detta fall lämnas då fältet för cytologlab och cytologlabbets remissid blanka. I detta fall ska även information i fältet för enhetsinformation lämnas. 

5. Filformat

Översikt

Eftersom det finns olika IT-system på laboratorierna behövs ett filformat som kan användas i de flesta system.

Vi har valt att göra det möjligt att använda antingen xml-format eller semikolonavgränsad text på filer som levereras.

Xml-formatet är att föredra eftersom det är ett bra sätt att beskriva data på: det är operativsystemoberoende, välstrukturerat, välanvänt, finns ett flertal verktyg för att läsa och skriva xml-filer, kan läsas och skrivas med en vanlig texteditor (eftersom en xml-fil i grunden är en vanlig textfil). En ytterligare fördel är att om en variabel saknar värde kan taggen för variabeln utelämnas utan att det blir problem med inläsningen.

Den semikolonavgränsade textfilen är ett alternativ för de som inte har möjlighet att använda xml-format.

Filnamn

Namnet på filen som sänds in ska bestå av en labspecifik del (identitet) för det insändande laboratoriet och ett löpnummer, enligt följande: <Labidentitet><Löpnummer>.xml (fil i xml-format) eller <Labidentitet><Löpnummer>.txt (semikolonseparerad fil).

Filstruktur

XML-format

XML-filen som levereras består av poster, som omges av taggar.

Filen har en start-tagg enligt följande: <?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-1”?>.

Data i filen har root-taggen <hpvposter></ hpvposter>.

Varje post omges av taggen <post></post>, och varje variabel i sin tur har en tagg med bestämt namn. Se exempel på xml-fil nedan.

Posterna innehåller följande:

Begrepp/​Term

Variabel

Tecken/Variabler/​Tillåtna värdedn

Övrigt

XML-tagg

Personid-nummer

pidnr

Alfanumeriskt, 12 tecken

Personnummer:

ÅÅÅÅMMDDNNNK Samordningsnummer: ÅÅÅÅMM(DD+60)NNNK Reservnummer: Befintlig struktur i labbsystem

 

<pidnr>

</pidnr>

Personid, sort

pidsort

1 tecken

 

Anger vilken sorts personid-nummer som levererats Värden:

P = Personnummer

S = Samordningsnr

R = Reservnummer

<pidsort>

</pidsort>

Namn

namn

Fritext, 40 tecken

Efternamn, Förnamn eller 

Förnamn Efternamn 

<namn>

</namn>

Provtagningsdatum

provdat

8 tecken, ÅÅÅÅMMDD

Datum då provet togs från patienten

<provdat>

</provdat>

Registreringsdatum

regdat

8 tecken ÅÅÅÅMMDD

Datum då provet registrerades vid laboratoriet där analysen gjordes

<regdat>

</regdat>

Provtagningsenhet

provstnkod

Fritext 64 tecken

Vårdenhet där provet tagits. Om möjligt, HSA-id för enheten.

<provstnkod> </provstnkod>

Leveransdatum

levdat

8 tecken ÅÅÅÅMMDD

Datum då posten levererats

<levdat>

</levdat>

Virologlab

Vlabkod

2 tecken

 

Förteckning finns i senare kapitel i detta dokument. 

<vlabkod>

</vlabkod>

Cytologlab

Labkod

3 tecken

Cytologlab som tar emot eller levererar posten.

Enligt cancerregistret Ex SU = 507.

Förteckning finns i senare kapitel i detta dokument.

<labkod> </labkod>

Provid

provid

Fritext 40 tecken

Provets identitet, labspecifikt. Id-begrepp på labbet

<provid></provid>

Posttyp

posttyp

R = Raderad post i labsystemet

Blankt fält = Post som ska läsas in

För att t.ex. hantera poster som raderats ur labsystemet. Så att de kan raderas från mottagande system.

<posttyp></posttyp>

Remissid

remid

Fritext 40 tecken

Id från cytologlab. För att kunna koppla ihop HPV-provet med cytprov.

<remid></remid>

HPV test 

hpv_test

VA = Amplicore (Roche)

VB = HybridCapture II (Digene)

VC = mRNA (NorChip)

VD = General primer PCR (In-House)

VE = Typspecifik PCR (In-House)

VF = Abbot Real Time High RISK HPV

VG = Roche Cobas 4800

VH = Abbott Alinity

VI = Becton Dickinson COR

VK= Aptima (mRNA)

VX = Annat

Laboratorier som använder andra HPV-test uppmanas höra av sig till WHO HPV Referenslab för att få en kod tilldelad.

<hpvtest >

</hpvtest >

Typningsmetod

hpv_typn

A = ingen

B = Linear array (Roche)

C = Luminex (In-house)

D = DNA-sekvensering

X = Annan

Laboratorier som använder andra HPV-typningsmetoder uppmanas höra av sig till WHO HPV Referenslab för att få en kod tilldelad.

<hpvtypn>

</hpvtypn>

Provmaterial

hpv_provmaterial

A = Konventionellt

cytologprov/Cellprov från cervix eller

vagina

B = ThinPrep-vätska

C = SurePath-vätska

D = Biopsi

E = Självprov

F = Kondylom

G = ÖNHPapillom

H = Hudskrap

I = Blåssekret

K = Formalin-fixerat, paraffin-inbäddat

material

L = Genitalt sekret

X = Övrigt

 

<hpvmed>

</hpvmed>

Resultat

h pv_resultat*,

* alternativt kan hpv_resultat kodas med nationellt standardiserad SNOMEDkod,
https://nkcx.se/templates/_rsrapport2021_Appendix.pdf

N = Negativ 

H = Positiv högrisk

AH = Annan högrisk än 16 eller 18

L =  Positiv lågrisk

E = Ej godkänd testkvalité/Inkonklusivt

X= HPV-typ annan än etablerad typ.

6 = HPV6

11 = HPV 11

16 = HPV 16

18 = HPV 18

osv

Typnummer 1–113 är tillåtna för de etablerade HPV-typerna.

För övriga HPV-typer kan antingen “X” eller ett GenBank Accession Number anges. Inga isolatnamn eller dylikt får anges.

Varje resultat (typ) placeras mellan <resultat></resultat> och endast ett resultat får finnas inom varje.

<hpvresultat>

<resultat>

</resultat>

</hpvresultat>

Resultattext

hpv_resultattxt

Text, läsbart, inte rtf eller liknande

Skickas om systemet tillhandahåller textfält för inmatning av hpv-resultatet

<hpvresultattxt></hpvresultattxt>

Enhetsinformation

provstninfo

Fritext, 256 tecken

Namn och kontaktuppgifter till enheten som tagit provet.

<provstninfo></provstninfo>

Exempel på XML-fil

<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-1”?>

<hpvposter>

<post>

<pidnr>191212121111</pidnr>

<pidsort>P</pidsort>

<namn>Efternamn, Förnamn</namn>

<provdat>20080101</provdat>

<regdat>20080102</regdat>

<provstnkod>SE2321000131-E000000007241</provstnkod>

<levdat>20080105</levdat>

<vlabkod>01</vlabkod>

<provid>AAA1234BBB</provid>

<remid>2010T12345</remid>

<hpvtest>VA</hpvtest>

<hpvtypn>B</hpvtypn>

<hpvmed>A</hpvmed>

<hpvresultat>

<resultat>L</resultat>

<resultat>6</resultat>

<resultat>11</resultat>

</hpvresultat>

       <hpvresultattxt>HPV typ L, 6, 11</hpvresultattxt>

<provstninfo></provstninfo>

</post>

<post>

<pidnr>191212122222</pidnr>

<pidsort>P</pidsort>

<namn>Förnamn Efternamn</namn>

<provdat>20071218</provdat>

<regdat>20071220</regdat>

<provstnkod> SE2321000131-E000000000933</provstnkod>

<levdat>20080102</levdat>

<vlabkod>01</vlabkod>

<provid>AAA1234CCC</provid>

<remid>2010T12332</remid>

<hpvtest>VB</hpvtest>

<hpvtypn>C</hpvtypn>

<hpvmed>E</hpvmed>

<hpvresultat>

<resultat>N</resultat>

</hpvresultat>

       <hpvresultattxt></hpvresultattxt>

<provstninfo>BMM Kungsgatan, Kungsgatan 1, Göteborg</provstninfo>

</post>

</hpvposter>

Semikolonseparerad fil

Filen som levereras består av poster (HPV-prover). Varje post innehåller ett bestämt antal fält (variabler) som måste komma i den ordning som redovisas i tabellen nedan. Inget fält får uteslutas, eftersom det medför att inläsningen kommer att bli felaktig. Varje post avslutas med CR/LF-par, och hela filen avslutas med filslutstecken (EOF).

Begrepp/
Term

Variabel

Tecken/
Variabler/
Tillåtna värden

Övrigt

Personidnummer

Pidnr

Alfanumeriskt, 12 tecken

Personnummer: ÅÅÅÅMMDDNNNK Samordningsnummer: ÅÅÅÅMM(DD+60)NNNK Reservnummer: Befintlig struktur i labbsystem

 

Personid, sort

Pidsort

1 tecken

Anger vilken sorts personid-nummer som levererats Värden:

P = Personnummer

S = Samordningsnr

R = Reservnummer

Namn

Namn

Fritext, 40 tecken

Efternamn, Förnamn eller 

Förnamn Efternamn 

Provtagningsdatum

Provdat

8 tecken, ÅÅÅÅMMDD

 

Registreringsdatum

regdat

8 tecken ÅÅÅÅMMDD

Datum då provet registrerades vid laboratoriet där analysen gjordes

Provtagningsenhet

provstnkod

Fritext 64 tecken

Vårdenhet där provet tagits. Om möjligt, HSA-id för enheten.

Leveransdatum

levdat

8 tecken ÅÅÅÅMMDD

Datum då posten levererats

Virologlab

Vlabkod

2 tecken

Förteckning finns i senare kapitel i detta dokument.

Cytologlab

Labkod

3 tecken

Cytologlab som tar emot eller levererar posten.

Enligt cancerregistret Ex SU = 507.
Förteckning finns i senare kapitel i detta dokument.

Provid

Provid

Fritext 40 tecken

Provets identitet, labspecifikt

Posttyp

posttyp

R = Raderad post i labsystemet

Blankt fält = Post som ska läsas in

För att t.ex. hantera poster som raderats ur labsystemet. Så att de kan raderas från mottagande system.

Remissid

remid

Fritext 40 tecken

Id från cytologlab. För att kunna koppla ihop HPV-provet med cytprov.

HPV test 

hpv_test

VA = Amplicore (Roche)

VB = HybridCapture II (Digene)

VC = mRNA (NorChip)

VD = General primer PCR (In-House)

VE = Typspecifik PCR (In-House)

VF = Abbot Real Time High RISK HPV

VG = Roche Cobas 4800

VH = Abbott Alinity

VI = Becton Dickinson COR

VK= Aptima (mRNA)

VX = Annat

Laboratorier som använder andra HPV-test uppmanas höra av sig till WHO HPV Referenslab för att få en kod tilldelad.

Typningsmetod

hpv_typn

A = ingen

B = Linear array (Roche)

C = Luminex (In-house)

D = DNA-sekvensering

X = Annan

Laboratorier som använder andra HPV-typningsmetoder uppmanas höra av sig till WHO HPV Referenslab för att få en kod tilldelad.

Provmaterial

hpv_provmaterial

A = Konventionellt cytologprov/Cellprov från cervix eller vagina

B = ThinPrep-vätska

C = SurePath-vätska

D = Biopsi

E = Självprov 

F = Kondylom 

G = ÖNHPapillom 

H = Hudskrap 

I = Blåssekret 

K = Formalin-fixerat, paraffin-inbäddat

material

L = Genitalt sekret

X = Övrigt

 

Resultat

hpv_resultat*,
* alternativt kan hpv_resultat kodas med nationellt standardiserad SNOMEDkod,
https://nkcx.se/templates/_rsrapport2021_Appendix.pdf
N = Negativ H = Positiv högriskAH = Annan högrisk än 16 eller 18
L = Positiv lågrisk
E = Ej godkänd testkvalité/InkonklusivtX= HPV-typ annan än etablerad typ.6 = HPV611 = HPV 1116 = HPV 1618 = HPV 18osv
Alla värden 1 – 113 är tillåtna för de etablerade HPV-typerna.För övriga HPV-typer kan antingen “X” eller ett GenBank Accession Number anges. Inga isolatnamn eller dylikt får anges.Vid flera resultat åtskiljs dessa av kommatecken. 
Enhetsinformation provstninfo

Fritext, 256 tecken

Namn och kontaktuppgifter till enheten som tagit provet.

Resultattext

hpv_resultattxt

Text, läsbart, inte rtf eller liknande. Får inte innehålla semikolon.

Kan skickas om systemet tillhandahåller textfält för inmatning av hpvresultatet

2 exempel på poster i semikolonseparerad-fil

191212121111;P;Efternamn, Förnamn;20080101; 20080102;SE2321000131-E000000007241;20080105;01;;AAA1234BBB; 2010T12345;VA;B;A;L,6,11; HPV typ L, 6, 11

191212122222;P;Förnamn Efternamn;20071218; 20071219;SE2321000131-E000000000933;20080102;01;;AAA1234CCC; 2010T12332;VB;C;E;N; BMM Kungsgatan, Kungsgatan 1, Göteborg

6. Kodtabeller

Virologlab

Kod

Laboratorium

ES

Eskilstuna/Capio Diagnostik

FA

Falun klinisk mikrobiologi

GA

Gävle klinisk mikrobiologi

GB

Göteborg Sahlgrenska klinisk mikrobiologi

HA

Halmstad klinisk mikrobiologi

HU

Huddinge KS, klinisk mikrobiologi

JO

Jönköping klinisk mikrobiologi

KA

Kalmar klinisk mikrobiologi

KK

Karlskrona klinisk mikrobiologi

KD

Karlstad klinisk mikrobiologi

LI

Linköping klinisk mikrobiologi

LU

Lund, SUS Klinisk mikrobiologi

MA

Malmö, SUS klinisk mikrobiologi, virologi

SK

Skövde klinisk mikrobiologi

SM

Smittskyddsinstitutet

SO

Solna KS, klinisk mikrobiologi

ST

Stockholm St. Göran mikrobiologiska laboratoriet

SB

Sunderby klinisk mikrobiologi

SU

Sundsvall klinisk mikrobiologi

AL

Täby Aleris Medilab

UM

Umeå klinisk bakteriologi, virologi

UP

Uppsala klinisk mikrobiologi

VA

Västerås klinisk mikrobiologi

VX

Växjö klinisk mikrobiologi

VI

Visby klinisk mikrobiologi

OR

Örebro klinisk mikrobiologi

OS

Östersund klinisk mikrobiologi

 

Koder för cytologiavdelningar enligt SOSFS2006:15

Kod

Laboratorium

017

Cytologiavdelning, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

031

Patologi- och cytologiavdelning, Danderyds sjukhus, Stockholm

051

Patologi- och cytologiavdelning, Capio diagnostik AB, Stockholm

081

Patologi- och cytologiavdelning, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

851

Patologiavdelning, SYNLAB (Medilab) kliniska kaboratorier AB, Täby

857

Cytologiavdelning, SYNLAB (Medilab kliniska laboratorier AB, Täby

127

Cytologiavdelning, Akademiska sjukhuset, Uppsala

137

Cytologiavdelning, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

547

Cytologiavdelning, Centralsjukhuset, Karlstad

557

Cytologiavdelning, Universitetssjukhuset, Örebro

567

Cytologiavdelning, Centrallasarettet, Västerås

577

Cytologiavdelning, Falu lasarett, Falun

617

Cytologiavdelning, Länssjukhuset, Gävle

217

Cytologiavdelning, Universitetssjukhuset, Linköping

227

Cytologiavdelning, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

237

Cytologiavdelning, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

257

Cytologiavdelning, Länssjukhuset, Kalmar

247

Cytologiavdelning, Centrallasarettet, Växjö

277

Cytologiavdelning Blekingesjukhuset, Karlskrona

287

Cytologiavdelning, Centralsjukhuset, Kristianstad

307

Cytologiavdelning, Universitetssjukhuset, Malmö

417

Cytologiavdelning, Universitetssjukhuset, Lund

427

Cytologiavdelning, Länssjukhuset, Halmstad

437

Cytologiavdelning, Helsingborgs lasarett AB, Helsingborg

847

Cytologiavdelning, Medilab, Malmö

507

Cytologiavdelning, SU/Sahlgrenska, Göteborg

517

Cytologiavdelning, Norra Älvsborgs länssjukhus, Vänersborg-Trollhättan

527

Cytologiavdelning, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

537

Cytologiavdelning, Skaraborgs sjukhus Skövde, Skövde

627

Cytologiavdelning, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

637

Cytologiavdelning, Östersunds sjukhus, Östersund

647

Cytologiavdelning, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

657

Cytologiavdelning, Sunderby sjukhus, Luleå