Till sidinnehåll

Bilaga 2. Nationella standardremisser för gynekologisk cellprovskontroll samt klinisk remiss för cervixcytologi och HPV

Nedan listas uppgifter som bör ingå i samtliga laboratoriers remisser för gynekologisk cellprovskontroll (oavsett om primär analys görs med HPV eller cytologi) och klinisk cervixcytologi. Remissen för klinisk cytologi kan med fördel också användas för klinisk HPV-analys. Den inbördes ordningen mellan variablerna kan vid behov ändras. Variabellistan kan kompletteras med ytterligare uppgifter om sådana efterfrågas i respektive landsting. Variabler inom hakparentes [ ] är inte obligatoriska. Definitionerna av termer bör distribueras till provtagarna. Har man pappersremiss kan dessa uppgifter läggas in på baksidan. Remissen för GCK används också för kvinnor i kontrollfil efter behandling.

Bilaga 2 (1 av 3)
Bilaga 2 (2 av 3)
Bilaga 2 (3 av 3)

 

Definitioner och ordförklaringar till nationell standardremiss för cervixcytologi.

Under rubriken Indikation ska alltid ett och endast ett alternativ markeras med kryss. Under rubrikerna Topografi, Anamnes och Status ska ett eller flera alternativ markeras.

Screening

Prov tas från symtomfri patient som ej ingår i särskilt uppföljningsprogram på gynmottagning. Bör endast tas som s.k. kompletterande screening

Symtom

Prov tas från patient pga. symtom eller makroskopiska fynd (som specificeras under rubrikerna Anamnes och Status på remissblanketten), främst som del i undersökning för att utesluta invasiv, symtomgivande cervixcancer.

Kontroll/utredning av atypi

Prov tas som led i utredning av tidigare påvisad atypi, som (ännu) ej har föranlett behandling.

Uppföljning av obedömbart prov

Nytt prov tas därför att föregående prov ej hade tillfredsställande bedömbarhet vid laboratoriet.

Peroperativ cervixdiagnostik

Cytologiskt prov tas för diagnostik av ev. kvarvarande förändringar i endocervix efter dysplasibehandling. Ersätter därmed cervixabrasio.

Senaste mens

Senaste menstruationens första dag.

Gravid vecka

Patienten är gravid. Antalet veckor kan valfritt vara ingångna veckor eller fullbordade veckor.

Partus

Ifylls om patienten har fött barn senaste året.

Menopaus

12 månaders frånvaro av menstruation hos kvinna i klimakterieåldern abdrakadabra

Hormonbehandling

Innefattar p-piller, minipiller, p-spruta, p-stav och all klimakteriebehandling i form av medelpotent eller lågpotent östrogen, inklusive receptfritt östrogen såsom Ovesterin. Innefattar ej hälsokostpreparat och östrogenreceptor-modulerare såsom Nolvadex och Evista.

Blödningsrubbning

Vaginal blödning som avviker från mönster som är normalt för ålder och tillstånd (t.ex. graviditet).

Blödning

Pågående eller påtagligt lättprovocerad blödning från livmoderhalsen vid undersökningen.

Avvikande flytning

Flytning som med lukt, konsistens, färg och/eller mängd avviker från det som är normalt för ålder och tillstånd (graviditet, ovulation etc.).

Atrofi

Klinisk bedömning att slemhinnan är påtagligt atrofisk.

Typ av TZ

Transformationszon typ 1, 2 eller 3. Se nationellt vårdprogram.

Låggradigt/höggradigt atypisk

Kolposkopi motsvarar LSIL resp. HSIL.

Swedescore

Scoringsystem för kolposkopi. 0–10 p. Se nationellt vårdprogram.