Till sidinnehåll

Bilaga 2. Nationella standardremisser för gynekologisk cellprovskontroll samt klinisk remiss för HPV och cervixcytologi (2022-04-15)

Nedan listas uppgifter som bör ingå i samtliga laboratoriers remisser för gynekologisk cellprovskontroll och klinisk remiss vätskebaserat prov från cervix. Den inbördes ordningen mellan variablerna kan vid behov ändras. Variabellistan kan kompletteras med ytterligare uppgifter om sådana efterfrågas i respektive region. Variabler inom hakparentes [ ] är inte obligatoriska. Definitionerna av termer bör distribueras till provtagarna. Har man pappersremiss kan dessa uppgifter läggas in på baksidan. Remissen för GCK används också för kvinnor i Kontrollfil efter behandling eller utläkning (KEB-U).

image8fvzl.pngimage0n5y.pngimagey5usr.png

Definitioner och ordförklaringar till nationell standardremiss för cervixcytologi

Under rubriken Indikation ska alltid ett och endast ett alternativ markeras med kryss.

Under rubrikerna Topografi, Anamnes och Status ska ett eller flera alternativ markeras. 

Screening

Prov tas från symtomfri patient som inte ingår i särskilt uppföljningsprogram på gynmottagning. Bör endast tas som så kallad kompletterande screening.

Symtom

Prov tas från patient på grund av symtom eller makroskopiska fynd (som specificeras under rubrikerna Anamnes och Status på remissblanketten), främst som del i undersökning för att utesluta invasiv, symtomgivande cervixcancer.

Kontroll/utredning av atypi

Prov tas som led i utredning av tidigare påvisad atypi, som (ännu) inte har föranlett behandling.

Uppföljning av obedömbart prov

Nytt prov tas därför att föregående prov inte hade tillfredsställande bedömbarhet vid laboratoriet.

Senaste mens 

Senaste menstruationens första dag.

Gravid vecka

Patienten är gravid. Antalet veckor kan valfritt vara ingångna veckor eller fullbordade veckor.

Partus

Ifylls om patienten har fött barn senaste året.

Menopaus

12 månaders frånvaro av menstruation hos kvinna i klimakterieåldern 

Menopausal hormonebehandling

All klimakteriebehandling i form av medelpotent eller lågpotent östrogen, inklusive receptfritt östrogen. Innefattar inte hälsokostpreparat och östrogenreceptor-modulerare.

Blödningsrubbning

Vaginal blödning som avviker från mönster som är normalt för ålder och tillstånd (till exempel graviditet). 

Blödning

Pågående eller påtagligt lättprovocerad blödning från livmoderhalsen vid undersökningen.

Avvikande flytning

Flytning som med lukt, konsistens, färg och/eller mängd avviker från det som är normalt för ålder och tillstånd (graviditet, ovulation etc.).

Atrofi

Klinisk bedömning att slemhinnan är påtagligt atrofisk.

Stenos

Förträngning av cervikalkanalen.

Inte bedömbar kolposkopi

Hela portio går inte att visualisera (på grund av trång vagina, blödning eller annat) och därför går det inte att göra en kolposkopisk bedömning (IARC).

Typ av TZ 

Transformationszon typ 1, 2 eller 3. Se nationellt vårdprogram.

Låggradigt/höggradigt atypisk 

Kolposkopi motsvarar LSIL resp. HSIL. 

Swedescore 

Scoringsystem för kolposkopi. 0–10 p. Se nationellt vårdprogram.