Till sidinnehåll

Begrepp och termer i palliativ vård

4.1

Begrepp och termer enligt Socialstyrelsens termbank

Enhetliga begrepp och termer är en grund för att vården ska fungera för den enskilde och vara jämlik över hela landet. De termer och begrepp som listasnedan är direkt hämtade ur Socialstyrelsens officiella termbank 17. För en närmare genomgång av begreppen hänvisas till Socialstyrelsens termbank.

  • Palliativt förhållningssätt
  • Palliativ vård
  • Palliativ vård i livets slutskede
  • Brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede
  • Brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede
  • Efterlevandesamtal
  • Allmän palliativ vård
  • Specialiserad palliativ vård
  • Specialiserad palliativ verksamhet
  • Palliativt konsultteam
4.2

Övriga begrepp och termer

4.2.1

Hospice definierat enligt företrädare för hospice i Sverige

Majoriteten av Hospiceverksamheter i Sverige har gemensamt utarbetat en definition av hospice. Definitionen har gått ut på nationell remiss via Nationella rådet för palliativ vård (NRPV) som därefter förklarat att man stöder förslaget till definition.

Hospice definieras som en enhet för inneliggande specialiserad palliativ vård, med fokus på lindring, och genom ett specialistkompetent vårdteam, där undersköterska och sjuksköterska är på plats dygnet runt. Det bedrivs utifrån ett holistiskt förhållningssätt i en fristående enhet där vårdmiljön inom- och utomhus främjar välbefinnandet både för individen och de närstående. Ett hospice drivs ofta i enskild form, på en idéburen basis, finansierad genom vårdavtal med offentliga medel. Ett hospice är ett komplement i den palliativa vården och omsorgen utifrån individens och dennes närståendes behov utan att vara en specialiserad palliativ sjukhusavdelning eller ett särskilt boende.

4.2.2

Målgruppen för palliativ vård definierat av PSVF och NRPV

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp palliativ vård (PSVF) och nationella rådet för palliativ vård (NRPV) har definierat målgruppen för palliativ vård. Definitionen är enligt följande: patienter med en eller flera livshotande sjukdomar, det vill säga att sjukdomen/sjukdomarna kan leda till döden inom veckor, månader eller år.