Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

20.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Vårdprogramgruppen är multiprofessionell, vilket innebär att den omfattar de flesta av de olika yrkesgrupper som kan finnas runt patienten vid vård och omsorg under det palliativa sjukdomsskedet, till exempel arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, socionomer, teologer, undersköterskor och patientrepresentanter. Gruppen är även multidisciplinär på så sätt att medlemmarna är verksamma inom flera olika specialiteter och inom olika vårdformer. Det finns också en geografisk spridning och alla sex regioner i Sverige är representerade.

Vårdprogrammets styrgrupp är sammansatt av representanter från samtliga RCC i Sverige. Styrgruppen har därtill adjungerat ordföranden för svensk förening i palliativ medicin (SFPM) samt representant från styrelsen för Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO). Stödteamet utgår från RCC norr och består av vårdprogramhandläggare och statistiker. För att stärka patientperspektivet är patient- och närståenderepresentanter inkluderade i arbetet med vårdprogrammet.

20.2

Styrgrupp

Elisabet Löfdahl, överläkare, palliativa sektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ordförande

Bertil Axelsson, överläkare, palliativa enheten Storsjögläntan, Östersunds sjukhus. Adjungerad professor i palliativ medicin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Representant för region Norr.

Malin Hedlundh, specialistsjuksköterska palliativ vård, processägare Regionalt cancercentrum Mittsverige. Representant för region Mittsverige.

Titti Melin Johansson, specialistsjuksköterska, professor palliativ vård vid Mittuniversitetet Östersund. Representant för sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO.

Maria E Johansson, specialistläkare i allmänmedicin. Representant för region väst.

Jessica Eriksson, sjuksköterska, representant för region Sydöst.

Carina Modeus, överläkare, palliativa teamet Växjö. Regional patientprocessledare RCC Syd. Representant för region syd.

Ursula Scheibling, överläkare. Specialistläkare palliativ medicin. Representant för Svensk förening för palliativ medicin, SFPM.

Alexandra Andersson, patientrepresentant, patient- och närståenderådet RCC Norr.

Owe Persson, patientrepresentant, patient- och närståenderådet RCC Norr.

Fredrik Wallin, specialistsjuksköterska. Vårdprogramhandläggare RCC Norr.

20.3

Stödteam från RCC

Ann-Sofi Oddestad, vårdprogramsekreterare, RCC Stockholm Gotland.

Anna S Jonasson, kommunikatör RCC Norr

20.4

Adjungerade författare

Sofia Morberg Jämterud. Teol. dr.

Anna Olsén Nyberg. Specialistsjuksköterska palliativ vård, palliativa teamet Ludvika/Smedjebacken.

Anna Meling. Specialistsjuksköterska palliativ vård.

Carl-Johan Fürst. Senior professor palliativ medicin, Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.

Fredrik Sandlund. Leg. sjuksköterska. Verksamhetschef palliativt kunskapscentrum Stockholm.

Helene Reimertz. Överläkare palliativa teamet Växjö. Utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård.

Anna Sandgren. Leg. sjuksköterska. Docent i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Vetenskaplig ledare för Palliativt centrum för samskapad vård, Växjö.

Camilla Udo. Docent, klinisk lektor socialt arbete Högskolan Dalarna. Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator

Inger Benkel. Docent, socionom, leg. hälso- och sjukvårdkurator. Universitetssjukhusöverkurator. Sahlgrenska universitetssjukhuset. Göteborg. Palliativa sektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Liselott Persson. Kurator, steg 1 terapeut KBT, journalist

Rune Åberg. Socionom, kurator. Palliativ medicin, Norrlands universitetssjukhus. Umeå

Matthias Brian. Specialistläkare palliativ medicin. Mellannorrlands hospice, Sundsvall.

Jane Österlind. Docent i vårdvetenskap, leg. sjuksköterska. Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ingela Henoch. Docent i omvårdnad, leg. sjuksköterska. Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa. Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Ingela Beck. Biträdande professor i omvårdnad, docent. Leg. sjuksköterska. Fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad

Johan Philipsson. Specialistsjuksköterska palliativ vård. Palliativa konsultteamet. Palliativ medicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Helle Wijk. Professor i omvårdnad, leg. sjuksköterska. Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa. Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Gail Dunberger. Med dr, specialistsjuksköterska inom onkologisk vård. Ersta Sköndal Bräcke högskola

Susanne Dufva. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård. Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset.

Liselott Sahlberg. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård. Karolinska Universitetssjukhuset

Tove Stenman. Masterexamen i vårdvetenskap, leg. barnmorska. Palliativa enheten Storsjögläntan. Östersunds sjukhus.

Carina Lundh Hagelin. Docent i vårdvetenskap, specialistsjuksköterska. Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ingrid Gulde. MSc, specialistfysioterapeut. VO Paramedicin/Fysioterapi Södertälje Sjukhus AB.

Ulrika Olsson Möller. Dr Med Vet. Universitetslektor, fysioterapeut. Fakulteten hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad.

Maria Nilsson. Leg. arbetsterapeut. Palliativ Vård och ASIH – Ängelholm Region Skåne, Primärvården.

Eva Mossberg. Leg. barnmorska med masterexamen i sexologi.  Cancerrehabiliteringsmottagningen i Helsingborg

Charlotta Svalander. Leg. dietist. Palliativ vård och ASIH Kristianstad, Trelleborg, Ystad, Hässleholm.

Karin Engle. Leg. dietist. Palliativ vård och ASIH Kristianstad, Trelleborg, Ystad, Hässleholm.

Staffan Lundström. Docent, överläkare. Palliativt centrum, FoUU-enheten Stockholms sjukhem.

Carolina Magnusson. Överläkare. LAH Norrköping.

Anna Klarare. Med dr, lektor. Leg. sjuksköterska. Ersta-Sköndal-Bräcke högskola.

Maria E Johansson. Specialistläkare allmänmedicin. Hembesöksenheten, Närhälsan Frölunda.

Bengt Järhult. Specialistläkare allmänmedicin. Distriktsläkare, Vårdcentralen Ryd.

Anne Ekdahl, överläkare, docent, universitetslektor geriatrik.

Anders Brunegård, Specialistläkare allmänmedicin. Distriktsläkare, diplomerad i palliativ medicin.

Maria Johansson, Specialistläkare allmänmedicin. Distriktsläkare, Närhälsan Frölunda

Ulla Molander. Universitetssjukhusöverläkare, Palliativt centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Docent Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Lars Wahlström. Överläkare. Med Dr, konsultenheten, Psykiatri SV. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Anders Birr. Leg. läkare, specialistläkare i onkologi och palliativ medicin

Carl-Magnus Edenbrandt. Docent, specialistläkare i palliativ medicin.

Gunnar Eckerdal. Överläkare, diplomerad i palliativ medicin.

Ursula Scheibling. Specialistläkare palliativ medicin.

Tora Campbell Chiru. Överläkare, specialist i allmän kirurgi, diplomerad i palliativ medicin. Smärtmottagningen Södersjukhuset.

Sylvia Augustini. Specialist i smärtlindring och allmänmedicin. Överläkare Smärtcentrum Uppsala och Göteborg

Anke Wenkhausen. Specialistläkare i palliativ medicin. Palliativa teamet Bollnäs/Ovanåker.

Linda Eriksson. Specialistläkare palliativ medicin Mellannorrlands hospice Sundsvall.

Lena Lundorff. Medicinskt ansvarig överläkare. Palliativa enheten, NU-sjukvården. Uddevalla sjukhus.

Johan Sundelöf. MD, PhD, Överläkare. Specialistläkare i geriatrik och palliativ medicin Palliativt centrum, Akademiska sjukhuset Uppsala

20.5

Jäv och andra bindningar

Ingen medlem i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av gruppens jävsdeklarationer går att få från Regionalt cancercentrum Norr.

20.6

Vårdprogrammets förankring

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen skickats till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Följande organisationer har särskilt uppmärksammats på remissversionen: 

Sjuksköterskor

 • Distriktssköterskeföreningen
 • Föreningen hematologisjuksköterskor i Sverige
 • Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
 • Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård
 • Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor
 • Nutritionsnätet för sjuksköterskor
 • Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård
 • Nätverket för vårdutveckling
 • Psykiatrisks riksföreningen för sjuksköterskor
 • Riksföreningen för akutsjuksköterskor
 • Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor
 • Riksföreningen för anestesi och intensivvård
 • Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
 • Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldre- och demensvård
 • Riksföreningen för sjuksköterskor i urologi
 • Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkemedelskonst
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Specialistföreningen för ÖNH-sjuksköterskor
 • Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård
 • Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad
 • Sveriges immunbristsjuksköterskors intresseförening
 • Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska lungsjuksköterskors intresseförening
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (Swedpos)
 • Sveriges MS-sjuksköterskeförening
 • Sveriges sjuksköterskor inom området smärta
 • Sårsjuksköterskor i Sverige

Läkare

 • Svensk förening för anestesi och intensivvård
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk geriatrisk förening
 • Svensk internmedicinsk förening
 • Svensk kirurgisk förening
 • Svensk lungmedicinsk förening
 • Svensk onkologisk förening
 • Svensk urologisk förening
 • Svenska kardiologföreningen
 • Svenska läkaresällskapet
 • Svenska neurologföreningen

Övriga

 • Dietister inom onkologi
 • Föreningen socionomer i palliativ vård
 • Fysioterapeuterna
 • Nationella rådet för palliativ vård
 • Svenska palliativregistret
 • Nätverk för sjukhuskyrka och teologer inom palliativ vård
 • Undersköterskor för palliativ omvårdnad
 • Svensk kuratorsförening
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Dietisternas riksförbund

Nationella patientföreningar

 • Cancerfonden
 • Blodcancerförbundet
 • Bröstcancerföreningarnas riksorganisation (BRO)
 • Carpa NET – Patientförening hormonproducerande tumörer
 • Gynsam – Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation
 • ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
 • Lungcancerföreningen Stödet
 • Mag- och tarmförbundet
 • Melanomföreningen
 • Mun- och halscancerförbundet
 • Njurcancerföreningen
 • Nätverket mot cancer
 • Nätverket mot gynekologisk cancer
 • Palema
 • Prostatacancerförbundet
 • Sarkomföreningen
 • Svenska hjärntumörföreningen
 • Svenska ödemförbundet
 • Ung cancer

RCC-nätverk

 • RCC:s processgrupper i palliativ vård
 • RCC nationell arbetsgrupp cancerrehabilitering
 • RCC nationell arbetsgrupp kontaktsjuksköterskor

Utöver ovan nämnda nätverk och föreningar skickas vårdprogrammet även till nätverket för nationella palliativa kompetens- och utvecklingscentra.