Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Detta nationella vårdprogram är gemensamt för all palliativ vård oberoende av patientens diagnos, etnicitet, bakgrund eller bostadsort, och oavsett om vården bedrivs via kommun, region eller privat vårdgivare. Särskilt vårdprogram finns för barn.

Vårdprogrammet ska vara giltigt och användbart för alla professioner och alla vårdformer där svårt sjuka och döende människor vårdas. Programmet ska vara ett stöd i den dagliga vården för all personal som arbetar med människor som behöver allmän eller specialiserad palliativ vård.

Vårdprogrammet ska vara en del av underlaget för planeringen av allmän och specialiserad palliativ vård, lokalt, regionalt och nationellt.

Det ska, tillsammans med bland annat ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”, Svenska palliativregistret samt Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp palliativ vård ge förutsättningar för en bättre palliativ vård 3456910111213141516.