Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Mål med vårdprogrammet

Detta nationella vårdprogram är gemensamt för all palliativ vård i livets slutskede oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller bostadsort, och oavsett om vården bedrivs via kommun, landsting eller privat vårdgivare.

Vårdprogrammet ska vara giltigt och meningsfullt för alla professioner och vårdformer där svårt sjuka och döende människor vårdas. Det ska gälla i alla delar av landet – inom akutsjukvården, geriatriken, den specialiserade palliativa vården, primärvården, kommunala vård- och omsorgsboenden och andra vårdformer.

Vårdprogrammet ska vara ett stöd i den dagliga vården för all personal som arbetar med människor som behöver allmän palliativ vård.

Vårdprogrammet ska vara en del av underlaget för planeringen av den nationella, regionala och lokala allmänna palliativa vården.

Vårdprogrammet ska, tillsammans med bland annat ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede” och Svenska palliativregistret ge förutsättningar för en bättre palliativ vård (2-13). 

3.1

Vårdprogrammets förankring

I en första remissrunda skickas nationella vårdprogrammet till nedanstående organisationer för synpunkter:

Sjuksköterskor

 • Astma, allergi och KOL specialistsjuksköterskeförening
 • Dermatologi venereologi sjuksköterskor i Sverige
 • Distriktssköterskeföreningen
 • Föreningen för hematologisjuksköterskor i Sverige
 • Föreningen för sjuksköterskor inom gasteroenterologi
 • Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
 • Föreningen reumasjuksköterskor
 • Handledning i omvårdnad
 • Intresseföreningen för infektionssjuksköterskor
 • Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor kirurgisk vård
 • Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor
 • Nutritionsnätet för sjuksköterskor
 • Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård
 • Nätverket för vårdutveckling
 • Ortopedisjuksköterskor i Sverige
 • Psykiatrisk riskförening för sjuksköterskor
 • Riksföreningen för akutsjuksköterskor
 • Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor
 • Riksföreningen för anestesi och intensivvård
 • Riksföreningen för barnsjuksköterskor
 • Riksföreningen för medicinskt ansvarig sjuksköterskor
 • Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård
 • Riskföreningen för sjuksköterskor inom urologi
 • Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal vård
 • Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkemedelskonst
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Specialistföreningen för ÖNH-sjuksköterskor
 • Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård
 • Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad
 • Svensk immunbristsjuksköterskors intresseförening
 • Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska lungsjuksköterskors intresseförening
 • SWEPOS (Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering)
 • Sveriges MS sjuksköterskor
 • Sveriges sjuksköterskor inom smärta
 • Sårsjuksköterskor i Sverige

 

Läkare

 • Svensk förening för anestesi och intensivvård
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk geriatrisk förening
 • Svensk internmedicinsk förening
 • Svensk kirurgisk förening
 • Svensk lungmedicinsk förening
 • Svensk neurokirurgisk förening
 • Svensk onkologisk förening
 • Svensk urologisk förening
 • Svenska barnläkarföreningen
 • Svenska kardiologföreningen
 • Svenska läkaresällskapet
 • Svenska neurologföreningen

 

Övriga

 • Dietister inom Onkologi
 • Föreningen för socionomer inom palliativ vård
 • Fysioterapeuterna
 • Nationella rådet för palliativ vård
 • Svenska palliativregistret
 • Nätverk för sjukhuskyrka och teologer inom palliativ vård
 • Palliativa forskningsnätverket i Sverige
 • Undersköterskor för palliativ omvårdnad
 • Svenska kuratorsföreningen
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Dietisternas riksförbund

 

Nationella Patientföreningar

 • Barncancerfonden             
 • Blodcancerförbundet                    
 • Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO 
 • CARPA – Pat-förening hormonproducerande tumör
 • Gynsam – Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorg
 • ILCO Riksförbundet för stomi-reservoirop          
 • Lungcancerföreningen Stödet                   
 • Mag- och tarmförbundet              
 • Melanomföreningen                      
 • Mun- och halscancerförbundet     
 • Njurcancerföreningen                   
 • Nätverket mot cancer                   
 • Nätverket mot gynekologisk cancer                      
 • Palema                                          
 • Prostatacancerförbundet              
 • Sarkom                                         
 • Svenska hjärntumörföreningen                 
 • Svenska ödemförbundet                           
 • Ung cancer           

 

RCC-nätverk

 • RCC:s processgrupper i palliativ vård
 • RCC nationell arbetsgrupp cancerrehabilitering
 • RCC nationell arbetsgrupp kontaktsjuksköterskor
3.2

Evidensgradering

Nationella vårdprogram bör såsom kunskapsunderlag i möjligaste mån evidensgraderas. I denna andra version av Nationellt vårdprogram för palliativ vård har vi valt att använda oss av evidensgradering av befintliga studier där så varit möjligt. Det har inte varit genomförbart i alla kapitel och får ses som en utvecklingspunkt. Utöver befintlig evidensgradering består faktaunderlaget av bästa tillgängliga evidens i form av beprövad klinisk erfarenhet i kombination med den konsensus och erfarenhet som finns i den multiprofessionella och multidisciplinära vårdprogramgruppen.

Nästa kapitel
4 Den palliativa vårdens värdegrund