Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Sammanfattning

Detta är det andra och reviderade nationella vårdprogrammet för palliativ vård i livets slutskede i Sverige och gäller från 2016. Vårdprogrammet beskriver palliativ vård i livets slutskede oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Det är utarbetat inom ramen för det samarbete som finns mellan Sveriges regionala cancercentrum (RCC). Det är viktigt att understryka att vårdprogrammet trots förankringen inom RCC gäller för vården av alla berörda patienter oavsett diagnos och inte enbart för patienter med cancersjukdomar. Vårdprogrammet ska vara giltigt och meningsfullt för alla professioner och vårdformer där svårt sjuka och döende människor vårdas. Det ska gälla i alla delar av landet – inom akutsjukvården, geriatriken, den specialiserade palliativa vården, primärvården, kommunala vård- och omsorgsboenden och andra vårdformer. Vårdprogrammet ska vara ett stöd i den dagliga vården för all personal som arbetar med människor som behöver allmän eller specialiserad palliativ vård. Fokus för vårdprogrammet är utifrån patientens och de närståendes behov under den senare delen av en icke botbar sjukdom, det vill säga, palliativ vård i livets slutskede. Trots detta är stora delar av vårdprogrammet giltigt för all palliativ vård, oavsett om det är lång eller kort tid kvar av livet. Det längre perspektivet behövs för att klargöra sammanhanget. Generellt sett är ambitionen att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i olika sjukdomsförlopp, även om det kortsiktiga målet är att erbjuda alla personer som behöver god vård under livets allra sista tid. Vårdprogrammet ska, tillsammans med bland annat Svenska palliativregistret och Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, ge förutsättningar för en bättre palliativ vård. Vårdprogrammet ska vara en del av underlaget för planeringen av den nationella, regionala och lokala allmänna palliativa vården.

Vårdprogrammet inleds med att beskriva den palliativa vårdens värdegrund och de etiska principerna. Värdegrunden kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati. Värdegrunden uttrycker vad som är viktigt, alltså vad som måste prioriteras bland andra konkurrerande värden. Det som utmärker den palliativa vården där bot inte är möjlig är individens extremt utsatta situation. Syftet med vården är framför allt att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att lindra symtom och ge existentiellt stöd i livets slutskede.

I vårdprogrammet beskrivs termer och begrepp där vårdprogramgruppen har samarbetat med Socialstyrelsen i deras arbete kring terminologi för sjukvården. Vårdprogrammet innehåller också avsnitt kring kommunikationsfrågor, övergripande mål för vården i livets slutskede samt omhändertagandet av närstående. Mycket av detta är allmängiltigt för den humanistiska grundsyn som genomsyrar hälso- och sjukvårdslagen. Det finns också kapitel om epidemiologi, behovet av palliativ vård och organisationen av palliativ vård. Vidare finns beskrivningar av kvalitetsarbete med checklistor och skattningsinstrument, kvalitetsindikatorer, kvalitetsregister och hur man kan kvalitetssäkra vården av döende.

Därefter innehåller vårdprogrammet kapitel om grundläggande behov av vård i livets slutskede, olika symtom och palliativ vård vid några specifika diagnoser.

Vårdprogrammet täcker inte alla aspekter av palliativ vård. Det tar inte upp alla diagnoser, situationer eller problem. Exempelvis saknas tyvärr fortfarande ett kapitel om palliativ vård för barn.

Nästa kapitel
2 Inledning