Till sidinnehåll

Sammanfattning

Detta är den andra reviderade utgåvan av nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige. Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Det är utarbetat inom ramen för det samarbete som finns mellan Regionala Cancercentrum (RCC) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är viktigt att understryka att vårdprogrammet, trots förankringen inom RCC, gäller för vården av alla berörda patienter oavsett diagnos och inte enbart för patienter med cancersjukdomar. Vårdprogrammet ska vara giltigt och meningsfullt för alla professioner och alla vårdformer där svårt sjuka och döende människor vårdas. Det ska också gälla i alla delar av landet – inom akutsjukvården, geriatriken, den specialiserade palliativa vården, primärvården, kommunal hälso- och sjukvård och övriga vårdformer. Vårdprogrammet ska vara ett stöd i den dagliga vården för all personal som arbetar med människor som behöver allmän eller specialiserad palliativ vård. 

Vårdprogrammet är giltigt för all palliativ vård, oavsett om patienten har lång eller kort tid kvar i livet. Det längre perspektivet behövs för att klargöra sammanhanget. Generellt sett är ambitionen att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i olika sjukdomsförlopp, även om det kortsiktiga målet är att erbjuda alla personer som behöver god vård under livets allra sista tid. Vårdprogrammet ska, tillsammans med bland annat Svenska palliativregistret och Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, ge förutsättningar för en bättre palliativ vård. Det behandlar olika delar av den palliativa vården och ska vara en del av underlaget för att planera den nationella, regionala och lokala allmänna palliativa vården.

Vårdens värdegrund och etiska utgångspunkter behandlas i vårdprogrammet, liksom termer och begrepp inom området. Syftet med vården är framför allt att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att lindra symtom och ge existentiellt stöd.

Vårdprogrammet innehåller också avsnitt om kommunikationsfrågor, övergripande mål för den palliativa vården och omhändertagandet av närstående. Mycket av detta är allmängiltigt för den humanistiska grundsyn som genomsyrar hälso- och sjukvårdslagen. Det finns också avsnitt om epidemiologi, behovet av palliativ vård och organisationen av palliativ vård. Vidare finns beskrivningar av kvalitetsarbete med checklistor och skattningsinstrument, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister och hur man kan kvalitetssäkra vården av obotligt sjuka och döende.

Därefter innehåller vårdprogrammet kapitel som belyser grundläggande behov i samband med vård i livets slutskede, olika symtom och palliativ vård vid några specifika diagnoser.

I den här reviderade upplagan strävar vi efter att beskriva hela det palliativa vårdförloppet ur olika aspekter. Stor vikt läggs vid kommunikation, tidig introduktion av palliativt förhållningssätt och samarbete. Vårdprogrammet beskriver också med större tydlighet de förutsättningar i form av organisation, utbildning och kompetens som krävs för en jämlik och god palliativ vård

Det kommer inte att produceras någon kortversion av vårdprogrammet.

Har du synpunkter på vårdprogrammet eller förslag på innehåll inför framtida revideringar så tas dessa tacksamt emot via e-post: rccnorr.nvp@regionvasterbotten.se